dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 94/2001 SbNU, sv.22, K nezbytnosti souladu právních závěrů se skutkovými zjištěními v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 94

III. ÚS 766/2000

K nezbytnosti souladu právních závěrů se skutkovými zjištěními v trestním řízení

Ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu stanoví (mimo jiné), že kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona (trestního řádu), může být i vyšetřovatelem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000 Kč. Porušení stanovených podmínek (v daném případě výzva vyšetřovatelky k vydání věci a následné neuposlechnutí příkazu nebo nevyhovění výzvě) musí být ovšem nepochybně a jednoznačně prokázáno a pouze v takovém případě může příslušný orgán uvažovat o užití sankcí (pořádkové pokuty) a jedině za takto bezpečně zjištěných podmínek (prokazatelně existujících) může zákonem stanovenou sankci použít. Pokud skutkovým zjištěním zjevně neodpovídají učiněné právní závěry a rozhodnutí z nich dovozená, nelze než shledat porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. V konečném důsledku bylo porušeno právo, aby i v trestní věci bylo každému zachováno právo na spravedlivý postup (proces) příslušných orgánů, tedy postup, který musí respektovat příslušná ustanovení trestního řádu za nezbytného souladu závěrů skutkových se závěry právními.n

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 21. června 2001 sp. zn. III. ÚS 766/2000 ve věci ústavní stížnosti JUDr. M. V. proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně z 9. 11. 2000 sp. zn. 2 Kzv 32/2000 ve spojení s usnesením vyšetřovatelky Policie České republiky, Městského úřadu vyšetřování v Brně, z 2. 10. 2000 sp. zn. MVV-351/20-98 JAN, jimiž byla stěžovateli uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč proto, že nevyhověl vyšetřovatelčině výzvě k vydání dokumentů.

I. Výrok

Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně sp. zn. 2 Kzv 32/2000 ze dne 9. 11. 2000 a usnesení vyšetřovatelky Policie ČR, Městského úřadu vyšetřování v Brně, sp. zn. MVV-351/20-98 JAN ze dne 2. 10. 2000 se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem ze dne 28. 12. 2000 se navrhovatel domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně sp. zn. 2 Kzv 32/2000 ze dne 9. 11. 2000 ve spojení s unesením vyšetřovatelky Policie České republiky, Městského úřadu vyšetřování v Brně, (dále též „MÚV“) sp. zn. MVV-351/20 ze dne 2. 10. 2000. Dále navrhl vyslovit, že obviněnému z důvodu jeho procesního postavení nelze jako sankci za nesplnění výzvy k vydání věcí, které by teoreticky mohly sloužit jako důkaz proti němu, uložit pořádkovou pokutu, neboť tím by byla porušena jeho ústavní i procesní práva, a také požádal, aby vykonatelnost napadeného rozhodnutí byla s poukazem na § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odložena. V uvedeném postupu a vydání napadených rozhodnutí spatřuje porušení svých základních práv přiznaných mu čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a konečně jde i o porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 Listiny.

Z obsahu spisu Policie České republiky, městského úřadu vyšetřování, sp. zn. MVV

Nahrávám...
Nahrávám...