dnes je 24.6.2024

Výhrada vlastnického právaGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnického práva je jedním z vedlejších ujednání při kupní smlouvě upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 OZ, jejichž účelem je úprava smluvními stranami nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1178Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení ukládá osobě odpovědné za správu domu a pozemku (společenství vlastníků nebo správce - § 1190) vést seznam vlastníků jednotek a dalších osob, a to v rozsahu oznamovaných údajů stanovených v § 1177 (dále jen „seznam…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1169Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1190Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je obligatorní a stanovuje, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. Pro tuto osobu byla zavedena v § 1177 legislativní zkratka „osoba odpovědná za zprávu domu”. Pojem správy domu a pozemku viz komentář k §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1166Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1182Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1176Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotka v sobě kromě prostorově oddělené části domu zahrnuje též podíl na společných částech nemovité věci (§ 1159). Co se rozumí společnými částmi nemovité věci je pak podrobněji definováno v § 1160 – viz komentář k tomuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Smlouva o skladováníGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)Garance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Cenová doložkaGarance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupníGarance

6.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 509 bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017. Na první pohled došlo k pouhé terminologické změně, když namísto termínu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1159Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu jednotka. Ačkoliv se tato definice zdánlivě vztahuje pouze na definici bytu, není tomu tak. Definice je platná i pro nebytové prostory, neboť to, co je stanoveno v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím o bytu,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1472Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vydání majetku]    Po zániku správy svěřenského fondu následuje vydání majetku osobě určené ve statutu, pokud taková není, pak zpět zakladateli, a není-li jej, připadne majetek ve svěřenském fondu státu. Posloupnost daná zákonem kopíruje primární…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1022Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník pozemku, který na něm provádí stavbu, nebo pokud tuto stavbu odstraňuje či upravuje, může omezit vlastnické právo souseda k jeho pozemku a může jeho pozemek při stavebních činnostech použít. Jde o novou praktickou úpravu. Využít ji…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1129Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni spoluvlastníci mají právo účastnit se na správě společné věci, kterou mají ve spoluvlastnictví.    Správa společné věci se rozlišuje běžná (řádná), která spočívá v údržbě věci, provádění menších oprav, základním hospodaření s věcí apod., a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1231Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje způsob volby správce. Zákon předně dává spoluvlastníkům právo, aby se dohodli na způsobu volby správce, např. se mohou dohodnout, že správce bude vždy volen hlasy všech spoluvlastníků nebo určitou kvalifikovanou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1116Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjádření obsažené v komentovaném ustanovení zakotvuje obecně ochranu všech spoluvlastníků ve vztahu k věci jako předmětu spoluvlastnictví. Spoluvlastníci se vzhledem k věci považují za jedinou osobu a také s ní jako jediná osoba nakládají. To mimo…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2408Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2402 až § 2407 se použijí přiměřeně na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného. Půjde např. o smlouvu o skladování, výpůjčku apod., a to v těch případech, kdy u jednotlivých…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1230Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni spoluvlastníci mají právo společně spravovat věc, kterou mají v přídatném spoluvlastnictví. V případech, kdy je spoluvlastníků větší počet, nebude zpravidla společná správa praktická, proto zákon u přídatného vlastnictví vychází z…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 512Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vedlejší věci u stavby]    Komentované ustanovení reaguje na změnu v pojetí stavby, jejíž vlastník je současně vlastníkem pozemku. V takovém případě platí zásada superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku (k tomu viz § 506…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1027Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení je převzato z dosavadní úpravy, která ukládala vlastníkovi pozemku pozemek oplotit na základě stanoviska stavebního úřadu, jen je formulačně přesnější. Povinnost může soud uložit zejména tehdy, pokud není možné, aby si soused sám oplotil…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1100Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Předmětné ustanovení upravující tuto problematiku v dosavadní úpravě chybělo, obdobné situace opětovného zcizení téže věci musel řešit soud. Jde přitom o ustanovení praktické, neboť najisto stanoví postup při řešení nepříjemných…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1099Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní úprava převodu vlastnického práva byla obsažena v ustanovení § 133 ObčZ. K účinnosti převodu vlastnického práva k movité věci na základě smlouvy byla vyžadována tradice, tj. převzetí věci nabyvatelem, pokud si…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2406Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o úschově může být uzavřena jako úplatná i jako bezúplatná. Uschovatel je povinen poskytnout schovateli úplatu za úschovu jen tehdy, je-li to mezi nimi sjednáno nebo to plyne ze zvyklostí, předchozího styku stran nebo z předmětu činnosti…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1101Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující ustanovení se věnují nabytí vlastnictví k movité věci, a to podle toho, zda jde o:  věc určenou druhově,věc zapsanou ve veřejném seznamu,věc nezapsanou ve veřejném seznamu,cenný papír.  Věc určená jednotlivě je ta, která není zaměnitelná s…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 510Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Definice příslušenství věci]    Komentované ustanovení definuje, co se rozumí tzv. příslušenstvím věci. V praxi je třeba rozlišovat mezi věcí hlavní a věcí vedlejší, která k věci hlavní přísluší a jejímž účelem je, aby byla trvale užívána…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1473Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Převedení do jiného svěřenského fondu]    U svěřenských fondů s účelem veřejně prospěšným je zachována úvaha ponechat majetek k tomuto účelu. Zakladatel se tedy jednou rozhodne majetek vyčlenit za účelem veřejně prospěšným a tento majetek bude veřejně…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1460Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Svěřenský fond zřízený za soukromým účelem]    Soukromý účel lze obecně vymezit jako účel osobně spjatý se zakladatelem, který hodlá se svým majetkem naložit tak, aby se majetku ze svěřenského fondu dostalo po splnění podmínek buďto jeho dědicům či…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1471Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Ukončení správy svěřenského fondu]    Ustanovení § 1471 NOZ rozdělme na jednotlivé druhy ukončení správy svěřenského fondu:  Uplynutím doby, na kterou je svěřenský fond zřízen.  Podívejme se podrobněji na to, zda je institut svěřenského fondu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1020Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podobně jako je upravena výsadba stromů v blízkosti společné hranice pozemků, je upravena možnost vlastníka pozemku zabránit vlastníkovi sousedního pozemku, aby zřídil stavbu v těsné blízkosti společné hranice. Pojem stavby je velmi široký, …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2405Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schovatel zásadně nesmí věc užívat a nesmí ani dovolit, aby ji užívaly třetí osoby bez svolení uschovatele. Schovatel rovněž nesmí dát věc do úschovy jinému, pokud k tomu nedá uschovatel své svolení nebo pokud to není nezbytně potřeba (např. schovatel…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1107Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné ustanovení týkající se všech věcí zapisovaných do veřejného seznamu je novinkou, dosud bylo výslovné ustanovení o přechodu právních vad na nového nabyvatele upraveno pouze u věcných břemen, zástavního práva. Zásada je dalším odrazem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1456Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zápis do veřejného seznamu]    Jedna z prvních věcí, která asi každého napadne, je: nebude-li vyčleněný majetek ničí, kdo bude např. zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovité věci či v obchodním rejstříku? Odpověď nám poskytuje toto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1024Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je rozhrada    NOZ zavádí nový termín – rozhrada. Rozhradou je cokoli, co odděluje dva pozemky. NOZ rozhradou míní zejména ploty, zdi, meze apod. NOZ rozlišuje přirozené rozhrady – například mez, stromořadí apod., a umělé rozhrady – zeď, živý…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1453Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Způsobilost]    Zakladatel jmenuje správce proto, že nad majetkem ve svěřenském fondu okamžikem jeho vložení ztrácí kontrolu. Musí tedy určit osobu, jíž důvěřuje a jejíž znalosti a schopnosti považuje za dostatečné, jíž správu svěří. Je pravděpodobné,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1089Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní úprava vydržení byla obsažena pouze v ustanovení § 134 ObčZ (respektive § 151o ObčZ, kde bylo pojednáno o vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni). Podmínky vydržení se zakládaly na oprávněnosti…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1016Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Spadlé plody]    Dosavadní právní úprava tuto problematiku výslovně neřešila. Dovozovalo se však, že spadlé plody nabyl do vlastnictví vlastník, případně uživatel pozemku, na kterém roste strom či keř, z něhož plody opadaly, tedy vlastník stromu či…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1454Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Další svěřenský správce]    Tato podmínka má zcela jistě své opodstatnění. Aby došlo ke „smíchání“ vlivu zakladatele, obmyšleného, kteří v životě trustu mají své pevně dané úlohy, je třeba, aby vstoupila do správy svěřenského fondu ještě další jinak…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1115Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava spoluvlastnictví obsažena v § 136 ObčZ, kde byly rozlišeny dva „typy“ spoluvlastnictví – podílové spoluvlastnictví (následně upraveno v § 137 až § 142 ObčZ) a společné jmění manželů (následně…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1117Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý ze spoluvlastníků má právo k celé věci, které je ale omezeno právem každého dalšího spoluvlastníka.    U spoluvlastnictví je třeba rozlišovat vztahy vnitřní, tedy vztahy mezi spoluvlastníky navzájem, pro něž je podstatné vymezení míry účasti…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1228Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, se může dohodou uzavřenou s ostatními spoluvlastníky oddělit z přídatného spoluvlastnictví, a to tehdy, pokud věc, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...