dnes je 28.9.2022

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1166Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1190Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je obligatorní a stanovuje, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. Pro tuto osobu byla zavedena v § 1177 legislativní zkratka „osoba odpovědná za zprávu domu”. Pojem správy domu a pozemku viz komentář k §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1182Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1176Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotka v sobě kromě prostorově oddělené části domu zahrnuje též podíl na společných částech nemovité věci (§ 1159). Co se rozumí společnými částmi nemovité věci je pak podrobněji definováno v § 1160 – viz komentář k tomuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1169Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1178Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení ukládá osobě odpovědné za správu domu a pozemku (společenství vlastníků nebo správce - § 1190) vést seznam vlastníků jednotek a dalších osob, a to v rozsahu oznamovaných údajů stanovených v § 1177 (dále jen „seznam…

Přístupné pro: Plus | Super

Smlouva o skladováníGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Cenová doložkaGarance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)Garance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupníGarance

6.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 509 bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017. Na první pohled došlo k pouhé terminologické změně, když namísto termínu…

Přístupné pro: Plus | Super

Výhrada vlastnického právaGarance

2.2.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnického práva je jedním z vedlejších ujednání při kupní smlouvě upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 NOZ, jejichž účelem je úprava smluvními stranami nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1159Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu jednotka. Ačkoliv se tato definice zdánlivě vztahuje pouze na definici bytu, není tomu tak. Definice je platná i pro nebytové prostory, neboť to, co je stanoveno v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím o bytu,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1020Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podobně jako je upravena výsadba stromů v blízkosti společné hranice pozemků, je upravena možnost vlastníka pozemku zabránit vlastníkovi sousedního pozemku, aby zřídil stavbu v těsné blízkosti společné hranice. Pojem stavby je velmi široký, …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1014Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1014 NOZ řeší situaci, kdy se na cizím pozemku ocitne cizí movitá věc, chované zvíře nebo roj včel. Obdobné ustanovení v dosavadní právní úpravě chybělo. Ustanovení § 1014 NOZ je však poměrně jasné a jednoznačné.    Ocitne-li se…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1019Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení navazuje na předchozí pravidlo, v daném případě již půjde o řešení vzniklé situace, kdy sousední stavba způsobuje škodu na pozemku vlastníka. Vlastníkovi stavby tak může být uloženo, aby svoji stavbu upravil tak, aby z ní nestékala voda…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1033Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení opět dbá na minimalizaci zásahu do vlastnických práv, jestliže tak lze vést nezbytnou cestu hned přes několik pozemků, musí vlastník nemovitosti, ke které požaduje zřídit právo cesty, zvolit ten pozemek, který by byl zasažen nejméně.  …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1089Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní úprava vydržení byla obsažena pouze v ustanovení § 134 ObčZ (respektive § 151o ObčZ, kde bylo pojednáno o vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni). Podmínky vydržení se zakládaly na oprávněnosti…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1090Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Další ustanovení upravuje další podmínky řádné držby, kterými jsou pravost držby a existence právního důvodu. Pravá držba je vysvětlena v ustanovení § 993 NOZ. Pravým držitelem není ten, kdo se v držbu vetřel svémocně nebo se v…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1100Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Předmětné ustanovení upravující tuto problematiku v dosavadní úpravě chybělo, obdobné situace opětovného zcizení téže věci musel řešit soud. Jde přitom o ustanovení praktické, neboť najisto stanoví postup při řešení nepříjemných…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1103Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava převodu cenného papíru je převzata ze zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, i když ve zjednodušené podobě a rozsahu. Občanský zákoník převod cenných papírů neobsahoval.    Cenný papír na doručitele    Cenný papír je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1448Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele]    Svěřenský fond se stal novinkou v úpravě nového občanského zákoníku a hned od počátku vyvolává mnoho různorodých názorů a reakcí. Už jen samotná podstata institutu se mnohým jeví jako abstraktní a těžko…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2403Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinností schovatele je věc řádně opatrovat. Smluvní strany by si především měly ve smlouvě vymezit konkrétní požadované nakládání s věcí či způsob jejího opatrování, případně tento způsob vyplyne z charakteru dané věci. Smluvní strany by si…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 505Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Definice součásti věci]    Komentované ustanovení definuje, co se rozumí tzv. součástí věci. Definice součástí věci se od vymezení dosud obsaženého v ustanovení § 120 odst. 1 ObčZ zásadně nezměnila, nicméně navazující ustanovení § 506 a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 511Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Pochybnosti]    Co se rozumí příslušenstvím, bylo vysvětleno v komentáři k § 510 NOZ. V případě, že vzniknou pochybnosti o tom, zda je něco příslušenstvím věci, případ se posoudí podle zvyklostí. To znamená, že se bude posuzovat, zda určitá věc…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 512Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vedlejší věci u stavby]    Komentované ustanovení reaguje na změnu v pojetí stavby, jejíž vlastník je současně vlastníkem pozemku. V takovém případě platí zásada superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku (k tomu viz § 506…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 499 - Zastupitelná věcGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Definice zastupitelné věci]    Věci v právním slova smyslu lze třídit podle různých kategorií. Věci můžeme zejména členit na hmotné a nehmotné, movité a nemovité, zastupitelné a nezastupitelné, zuživatelné a nezuživatelné.    Zastupitelná věc  V…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1469Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zrušení fondu soudem]    Ingerence soudu, resp. orgánu veřejné moci, do tak soukromoprávně konstruovaného organismu jsou sice zákonodárcem popsány, ale nastupují až v krajních situacích, které z pohledu zákonodárce „nelze řešit jinak“.    Osobami,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1453Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Způsobilost]    Zakladatel jmenuje správce proto, že nad majetkem ve svěřenském fondu okamžikem jeho vložení ztrácí kontrolu. Musí tedy určit osobu, jíž důvěřuje a jejíž znalosti a schopnosti považuje za dostatečné, jíž správu svěří. Je pravděpodobné,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1461Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo obmyšleného požadovat plnění]    Určuje-li statut plnění ze svěřenského fondu již v průběhu trvání svěřenského fondu, má obmyšlený právo na vydání takového plnění. Správce svěřenského fondu bude jednat v souladu se statutem a obmyšlenému bude…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1167Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší v praxi poměrně často vyskytující se problém chybných prohlášení vlastníka. Chyby se vyskytují například ve výpočtu podlahových ploch bytu, ve vymezení společných částí nebo v určení podílů na společných částech. Dosud…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1168 - Odstranění vady prohlášeníGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice jednotky je obsažena v § 1159 NOZ.    Pojem jednotka    Za jednotku se nově považuje nejenom byt či nebytový prostor, ale i podíl na společných částech nemovité věci – tedy v případě, že:  je budova součástí pozemku, též podíl na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1107Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné ustanovení týkající se všech věcí zapisovaných do veřejného seznamu je novinkou, dosud bylo výslovné ustanovení o přechodu právních vad na nového nabyvatele upraveno pouze u věcných břemen, zástavního práva. Zásada je dalším odrazem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1111Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dochází-li k nabytí vlastnického práva k movité věci za jiných okolností než v předchozích dvou odstavcích, pak se nabyvatel rovněž může stát vlastníkem věci (tj. i když mu nesvědčí okolnosti podle ustanovení § 1109 a § 1110), ale rozdíl je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1126Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni spoluvlastníci mají právo účastnit se na správě společné věci, kterou mají ve spoluvlastnictví. V případech, kdy je spoluvlastníků větší počet, nebude zpravidla společná správa praktická, proto zákon počítá i s tím, že si spoluvlastníci zvolí…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1222Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nařízení vlády; pokyny KÚ]    Jedná se o tzv. zmocňovací ustanovení podle čl. 78 Ústavy, které zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterým se stanoví některá podrobnější pravidla ve vztahu k bytovému spoluvlastnictví.    NOZ zmocnil vládu ke stanovení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1231Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje způsob volby správce. Zákon předně dává spoluvlastníkům právo, aby se dohodli na způsobu volby správce, např. se mohou dohodnout, že správce bude vždy volen hlasy všech spoluvlastníků nebo určitou kvalifikovanou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1232Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi může nastat situace, kdy jsou spoluvlastníci při volbě správce nečinní (správce nezvolí ani se nedohodnou tak, že správce volit nebudou), a některý z nich se ujme o své vůli běžné správy věci v přídatném spoluvlastnictví. V případě, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1234Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správce bude často při výkonu běžné správy činit právní jednání (např. zajistí opravu věci třetí osobou, tj. uzavře smlouvu o dílo, apod.). Z takového právního jednání budou správce i spoluvlastníci oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1228Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, se může dohodou uzavřenou s ostatními spoluvlastníky oddělit z přídatného spoluvlastnictví, a to tehdy, pokud věc, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 501 - Hromadná věcGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici hromadné věci. Jedná se vlastně o zákonnou fikci, díky níž může být se souborem jinak samostatných věcí nakládáno jako s věcí jedinou.    Základní znaky hromadné věci    Základními znaky hromadné věci jsou:…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 495Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Majetek a jmění]    Nový občanský zákoník nově v oblasti soukromého práva definuje, co se rozumím pojmem majetek a jmění. Dosud byly v soukromoprávních předpisech tyto pojmy upraveny pouze v obchodním zákoníku (a to pojmy „obchodní majetek“, „obchodní…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...