dnes je 23.9.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1190Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je obligatorní a stanovuje, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. Pro tuto osobu byla zavedena v § 1177 legislativní zkratka „osoba odpovědná za zprávu domu”. Pojem správy domu a pozemku viz komentář k §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1176Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotka v sobě kromě prostorově oddělené části domu zahrnuje též podíl na společných částech nemovité věci (§ 1159). Co se rozumí společnými částmi nemovité věci je pak podrobněji definováno v § 1160 – viz komentář k tomuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1178Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení ukládá osobě odpovědné za správu domu a pozemku (společenství vlastníků nebo správce - § 1190) vést seznam vlastníků jednotek a dalších osob, a to v rozsahu oznamovaných údajů stanovených v § 1177 (dále jen „seznam…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1182Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1166Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1169Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Plus | Super

Smlouva o skladováníGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Cenová doložkaGarance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)Garance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupníGarance

6.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1457Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do komentovaného ustanovení vzhledem k jeho původní podobě přibude s účinností od 1. 1. 2018 odstavec třetí s tím, že původní odstavec třetí změní své pořadí na čtvrtý. Navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU ze dne 20. května 2015…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1451Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřeba zpřesnění založení, vzniku a existence sveřenského fondu se odrazila v novele občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Nezměnilo se nic na podstatě svěřenského fondu, jeho účelovému zaměření, jakožto entitě bez právní osobnosti, ovšem bylo vyhověno tlakům…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1452Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce dospěl k názoru, že ochrana práv a zájmů třetích osob by měla převážit nad zájmem o anonymitu majetku, majetkových poměrů a majetkových transakcí, neboť institut svěřenského fondu zcela jistě je s to vyvolat účinky, které se zákonem č. 253/2008 Sb.,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1474Garance

1.12.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ustanovení je doplněna poslední věta, která s účinností k 1. 1. 2018 zavádí povinnost svěřenského správce podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů poté, co svěřenský fond zanikne. Doplňované ustanovení navazuje na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 509 bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017. Na první pohled došlo k pouhé terminologické změně, když namísto termínu…

Přístupné pro: Plus | Super

Výhrada vlastnického právaGarance

2.2.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnického práva je jedním z vedlejších ujednání při kupní smlouvě upravených v ustanoveních § 2132 až 2157 NOZ, jejichž účelem je úprava smluvními stranami nejčastěji používaných modifikací kupní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1159Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu jednotka. Ačkoliv se tato definice zdánlivě vztahuje pouze na definici bytu, není tomu tak. Definice je platná i pro nebytové prostory, neboť to, co je stanoveno v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím o bytu,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1235Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoluvlastníci jsou povinni na správu věci v přídatném spoluvlastnictví přispívat poměrně podle velikosti svých podílů na společné věci. Jsou přitom povinni skládat k rukám správce přiměřenou zálohu, na jejíž výši se musejí dohodnout, a to většinou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1111Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dochází-li k nabytí vlastnického práva k movité věci za jiných okolností než v předchozích dvou odstavcích, pak se nabyvatel rovněž může stát vlastníkem věci (tj. i když mu nesvědčí okolnosti podle ustanovení § 1109 a § 1110), ale rozdíl je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1107Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné ustanovení týkající se všech věcí zapisovaných do veřejného seznamu je novinkou, dosud bylo výslovné ustanovení o přechodu právních vad na nového nabyvatele upraveno pouze u věcných břemen, zástavního práva. Zásada je dalším odrazem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1028Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nově je zakotveno ustanovení pro případ řešení sporů o hranice mezi pozemky. Není-li mezi sousedy postaveno najisto, kudy vede hranice mezi pozemky, bude rozhodujícím kritériem poslední pokojná držba. Není-li možné zjistit poslední pokojnou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1089Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní úprava vydržení byla obsažena pouze v ustanovení § 134 ObčZ (respektive § 151o ObčZ, kde bylo pojednáno o vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni). Podmínky vydržení se zakládaly na oprávněnosti…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1115Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava spoluvlastnictví obsažena v § 136 ObčZ, kde byly rozlišeny dva „typy“ spoluvlastnictví – podílové spoluvlastnictví (následně upraveno v § 137 až § 142 ObčZ) a společné jmění manželů (následně…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1067Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věta první tohoto ustanovení nevyžaduje širšího výkladu, když zcela jasně říká, že „strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen“, a vylučuje tak v tomto směru jakékoliv případné rozpory mezi vlastníky sousedních pozemků. Strom je ve své…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1036Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významné právo zakotvuje poslední ustanovení týkající se práva nezbytné cesty. Vlastník pozemku, na němž je zřízeno právo nezbytné cesty v podobě umělé cesty, může požadovat, aby si vlastník dotčeného pozemku část pozemku tvořící umělou cestu …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1025Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné pravidlo v předchozím odstavci se neuplatní tam, kde jsou rozhrady dvojité, nebo při rozdělení vlastnictví, v takovém případě každý ze sousedů udržuje jen své…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1470Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Vyžádání stanoviska soudem]    Je zřejmé, že soud nebude rozhodovat o tak zásadní skutečnosti, jakou je změna účelu či změna statutu obecně bez vyjádření osob majících právní zájem. Tyto osoby jsou těmi, které mají na fungování svěřenského fondu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1449Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Účel svěřenského fondu]    Účel svěřenského fondu je v našem občanském zákoníku formulován velmi obecně a otevírá tak mnohé možnosti všem, kteří se pro takový institut práva z jakéhokoliv důvodu rozhodnou. De facto je možno naformulovat jakýkoli účel,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1455Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Jmenování a odvolávání zakladatelem]    Zakladatel je primárně tím, kdo určí, kdo má spravovat jeho vyčleněný majetek. Osoba správce by měla být osoba požívající důvěry a loajality vzhledem k zakladateli, alespoň tak je tomu tedy v anglosaském právu,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1223Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přídatné spoluvlastnictví je zvláštním typem spoluvlastnictví. Může vzniknout pouze za splnění všech následujících podmínek:  musejí zde existovat dvě a více samostatné věci, které vytvářejí místně a účelem vymezený celek,musí zde existovat věc,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1225Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádnému ze spoluvlastníků nelze bránit v účasti na využití věci v přídatném spoluvlastnictví způsobem, který společnému účelu odpovídá a nebrání jejímu využití ostatními spoluvlastníky. Z kontextu druhého odstavce lze však dovodit, že zákon…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 499 - Zastupitelná věcGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Definice zastupitelné věci]    Věci v právním slova smyslu lze třídit podle různých kategorií. Věci můžeme zejména členit na hmotné a nehmotné, movité a nemovité, zastupitelné a nezastupitelné, zuživatelné a nezuživatelné.    Zastupitelná věc  V…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1106Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinku představují společná ustanovení k převodu vlastnického práva. NOZ výslovně deklaruje přechod práv a povinností spojených s věcí na nového vlastníka. De facto půjde patrně o práva a povinnosti vlastníka, například vlastník vozidla je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1112Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže nabyvatel ví, že převodce není vlastníkem věci, nemůže na něj vlastnické právo přejít, i kdyby prokázal, že převodce byl v dobré víře, že je oprávněn věc převést.  Příklad  Pan Pěnkava diskutuje před domem se svým známým panem Vonáskem,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1020Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podobně jako je upravena výsadba stromů v blízkosti společné hranice pozemků, je upravena možnost vlastníka pozemku zabránit vlastníkovi sousedního pozemku, aby zřídil stavbu v těsné blízkosti společné hranice. Pojem stavby je velmi široký, …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1231Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje způsob volby správce. Zákon předně dává spoluvlastníkům právo, aby se dohodli na způsobu volby správce, např. se mohou dohodnout, že správce bude vždy volen hlasy všech spoluvlastníků nebo určitou kvalifikovanou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2408Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2402 až § 2407 se použijí přiměřeně na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného. Půjde např. o smlouvu o skladování, výpůjčku apod., a to v těch případech, kdy u jednotlivých…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 500 - Zuživatelná věcGarance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Definice zastupitelné věci]    Dále je možné členit věci na zuživatelné a nezuživatelné. Zákon definuje, co se rozumí zuživatelnou věcí, a ty věci, které nejsou věcmi zuživatelnými, prohlašuje za nezuživatelné. Zuživatelnou věc může být pouze věc…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1015Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zadržovací právo vlastníka pozemku k cizí věci]    V případě movité věci, která způsobila škodu vlastníkovi pozemku, jsou práva vlastníka pozemku významně posílena. V případě, že určitá movitá věc způsobila na cizím pozemku škodu, má vlastník…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1461Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo obmyšleného požadovat plnění]    Určuje-li statut plnění ze svěřenského fondu již v průběhu trvání svěřenského fondu, má obmyšlený právo na vydání takového plnění. Správce svěřenského fondu bude jednat v souladu se statutem a obmyšlenému bude…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1026Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy je rozhrada již významně poškozená či rozpadlá, není vlastník povinen ji obnovit, tj. znovu postavit nebo opravit. Je však povinen ji udržovat, jestliže by v důsledku poškození rozhrady vznikla sousedovi škoda. Soused se může…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1127Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci správy společné věci budou spoluvlastníci či jimi zvolený správce činit právní jednání, která se týkají společné věci (např. zajistí opravu věci třetí osobou, tj. uzavřou smlouvu o dílo apod.). Z takového právního jednání budou …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1040Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ podrobněji upravuje ochranu vlastnického práva, v občanském zákoníku se této materii věnoval jeden paragraf, NOZ je přesnější a podrobnější, když především oproti stávající jedné výslovně upravuje dvě vlastnické žaloby, žalobu na vydání…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1220Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Úplné znění prohlášení]    K odst. 1    Prohlášení (§ 1166 NOZ ) je základním dokumentem dokládajícím obsah vlastnického práva jednotlivých vlastníků jednotek, a to zejména ve vztahu k jednotce a jejímu správnému a určitému vymezení. Jedná se tedy…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1459Garance

13.7.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu]    Obmyšlený má právo na plnění ze svěřenského fondu, byly-li splněny podmínky dané statutem a byl-li tak naplněn účel svěřenského fondu. Je tedy snahou a motivací pro obmyšleného, aby vyhověl přání…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1094Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení představuje určitý korektiv situací, kdy by nebylo spravedlivé, aby poctivý držitel těžil či byl zvýhodněn vůči vlastníkovi kvůli tomu, že vlastník není zcela schopen z různých důvodů hájit své zájmy. Jestliže skutečný vlastník …

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...