dnes je 22.4.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: Plus | Super

Postup při vymáhání dluhůGarance

17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některé z kroků, které je třeba učinit při vymáhání dluhu:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k úhradě pohledávky dle pravomocného rozsudku - předexekuční výzvaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdyGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na vydání směnečného platebního rozkazuGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Úroky z prodleníGarance

17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky z prodlení jsou zákonným majetkovým postihem dlužníka za to, že se vůči věřiteli nachází v prodlení s plněním svého peněžitého závazku.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Ručitelské prohlášeníGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Směnka vlastníGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkáchGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obecně k pojmu dluh a pohledávkaGarance

17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dluh je právo věřitele na určité plnění vůči dlužníkovi, které vzniká ze závazku (§ 1721 NOZ). Závazek je pak právní vztah mezi minimálně dvěma subjekty, a to dlužníkem a věřitelem.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Exekuční návrhGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prominutí dluhuGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Kvitance (potvrzení o splnění dluhu)Garance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

KvitanceGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava kvitance je obsažena v § 1949 až 1951 NOZ. Kvitancí se rozumí potvrzení věřitele o splnění dluhu. V případě, kdy věřitel přebírá od dlužníka plnění, je dlužník oprávněn od věřitele požadovat vystavení kvitance. V případě, že by věřitel potvrzení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prominutí dluhu z daňového a účetního hlediskaGarance

11.4.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud dochází k prominutí dluhu, je nutné brát v úvahu také související účetní a zejména daňové dopady. Právně je prominutí dluhu upraveno v § 1995 až 1997 NOZ. Prominutím dluhu je dlužník nepopiratelně zvýhodněn, na což v případě podnikatelů myslí i daňové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o úvěruGarance

7.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o zápůjčceGarance

3.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčka dle NOZ se prakticky rovná pojmu půjčka, kterou používala právní úprava platná do 31. 12. 2013.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Započtení vzájemných pohledávek jednostranným právním jednánímGarance

28.3.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o započtení vzájemných pohledávekGarance

28.3.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

ZapočteníGarance

27.3.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Právní úprava započtení v NOZ vychází z úpravy uvedené v ObčZ a v ObchZ, ale přebrala též některé nové instituty ze zahraničních právních úprav.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

SplynutíGarance

9.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava splynutí jako jeden z právních důvodů zániku závazku je obsažena v § 1993 a 1994 NOZ. Tato právní úprava se od úpravy ve starém občanském zákoníku v zásadě neliší, pouze je doplněna o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

OdstupnéGarance

4.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava odstupného jako jednoho z důvodů zrušení závazku je obsažena v § 1992 NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

PoukázkaGarance

4.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poukázka (asignace) je starý institut občanského práva, na jehož zásadách byly vybudovány i další právní instituty, jako jsou šeky, cizí směnky, akreditivy apod. Právní úprava poukázky je obsažena v § 1939 až 1948 NOZ a řadí se mezi způsoby zániku závazku…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1980Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v komentovaném ustanovení. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: Plus | Super

Fixní smlouvyGarance

2.3.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fixních závazků (fixních smluv) je primárně obsažena v § 1980 NOZ. Jedná se o závazky, u nichž jsou splněny následující podmínky:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Odstoupení od smlouvyGarance

21.10.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odstoupení od smlouvyGarance

21.10.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy je jedním z nejčastějších způsobů zániku nesplněného závazku. V obecné rovině je institut odstoupení od smlouvy upraven v ustanoveních § 2001 až 2005 NOZ, přičemž tato obecná pravidla se uplatní v případě, že zvláštní ustanovení nového…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - VýpověďGarance

20.10.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

VýpověďGarance

20.10.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník upravuje výpověď v obecné rovině v rámci zániku závazků, konkrétně v ustanoveních § 1998 a 1999 NOZ. Tato obecná pravidla týkající se výpovědi, podle nichž je připravena i vzorová smlouva, však mohou být a jsou modifikována specifickými…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - ePlatební rozkazArchiv

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik pohledávekGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výhrada vlastnictvíGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnictví je právní institut, jenž sice není systematicky v občanském právu řazen mezi instituty sloužící k zajištění pohledávek, je však obecně považován za jeden ze zajišťovacích prostředků. Představuje totiž jednu z nejčastěji používaných obran…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smluvní pokutaGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta byla dříve zařazována mezi zajišťovací prostředky. Nyní byla právní úprava smluvní pokuty systematicky „zařazena společně s ustanoveními o uznání dluhu do zvláštního oddílu nazvaného Utvrzení dluhu. Funkcí obou těchto institutů totiž není dluh…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Započtení pohledávekGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných pohledávek dvou subjektů. Započtením dochází k zániku pohledávek v rozsahu, v jakém se kryly, a to k okamžiku, kdy se pohledávky způsobilé k započtení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zadržovací právoGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadržovací právo je vlastně oprávnění věřitele zadržet cizí movitou věc, kterou má u sebe, a to za účelem zajištění své splatné pohledávky, kterou má vůči osobě, jíž by jinak byl povinen tuto movitou věc vydat. Zadržovací právo slouží k zajištění jak…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Uznání dluhuGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznání dluhu bývalo dle právní úpravy platné do 31. 12. 2015 řazeno mezi zajišťovací instituty. Nyní jej nalezneme mezi instituty sloužící k utvrzení dluhu. Jeho funkcí totiž není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších ve vlastním slova…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Splátkový kalendář, plnění ve splátkách, dohoda o splátkáchGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatelé se velmi často dostávají do situace, kdy nemají na zaplacení určitého dluhu k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. V takovém případě mohou druhé straně navrhnout, že svůj dluh uhradí ve splátkách. V zásadě se může jednat o dvě…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

PohledávkyGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka je vlastně právo plnění plynoucí z určitého závazku, které má určitá osoba (věřitel) vůči jinému účastníkovi závazku (dlužníkovi). Naopak proti pohledávce stojí takzvaný dluh – tedy povinnost účastníka závazku něco dát, něčeho se zdržet, něco udělat…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Úrok z prodlení, poplatek z prodleníGarance

1.4.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1989Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Věřitel z promlčené pohledávky nemůže s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Pro posouzení toho, která pohledávka není z důvodu promlčení použitelná k započtení, není rozhodné, zda je pohledávka promlčená v době, kdy je činěn …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2391Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Místo plnění a měna zápůjčky    Pokud neexistuje mezi smluvními stranami jiná dohoda, pak v případě peněžité zápůjčky musí vydlužitel zápůjčku splatit vždy v měně místa plnění, a to i tehdy, pokud byla zápůjčka poskytnuta v jiné měně.…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...