dnes je 28.1.2023

On-line zakládání obchodních korporací a digitalizace notářské činnostiGarance

2.9.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se zvyšuje potřeba využívat on-line prostředí v nejrůznějších oblastech života. Ostatně též pandemie COVID-19 tento trend potvrdila, když mnohá protiepidemická opatření vedla k výraznému nárůstu práce z domova a využívání videokonferencí a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy a. s. II.Garance

3.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 29. 12. 2007 a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik s. r. o.Garance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným nalezneme převážně v ZOK, a to především v jeho obecné části týkající se všech obchodních korporací. Jedná se o ustanovení § 8 až § 28 ZOK; některé specifické otázky jsou rovněž obsaženy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vkladová povinnost a možnosti jejího splněníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou fází procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným je plnění vkladové povinnosti před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Základem právní úpravy této problematiky jsou ustanovení § 15 až § 28 ZOK obsažená v obecné…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Založení a vznik akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Akciová společnost je jednou z forem kapitálové společnosti, oproti nim pak stojí osobní společnosti, jež jsou v českém právním řádu zastoupeny veřejnou obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní listiny a internetové stránkyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah každého obchodního dopisu, objednávky a faktury, které akciová společnost vystaví či odešle, a dále obsah každé smlouvy, kterou akciová společnost uzavře, a obsah informací zveřejněných na internetových stránkách, musí být nejenom stylisticky dobře…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Druhy akciových společnostíGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti lze kategorizovat na základě mnoha různých kritérií, přičemž některé z těchto dělení mají zcela zásadní význam z hlediska právní úpravy, která se na konkrétní druh akciové společnosti vztahuje, jiné mají význam spíše…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik akciové společnostiArchiv

1.1.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je dle § 1 odst. 1, 2 ZOK a § 243 ZOK kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií, a v níž je účast akcionářů na společnosti představována účastnickými cennými papíry, tedy cennými papíry a zaknihovanými…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ochrana pověsti právnické osobyGarance

21.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Situaci, kdy o právnické osobě, jejíž výrobky byly vždy bezvadné kvality, bude třetí osoba vědomě rozšiřovat nepravdivou informaci o tom, že její vadné výrobky již zabily několik malých dětí, lze označit jako zásah do pověsti právnické…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva dle tiskového zákonaGarance

21.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obsah a úprava zakladatelských dokumentůGarance

16.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být založena také jediným…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Založení a vznik společnosti s ručením omezenýmGarance

12.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že “minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.”

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní firma - pravidla její tvorby a její ochranaGarance

31.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní firma představuje významný identifikační znak společnosti s ručením omezeným, který ji odlišuje od jiných společností a obecně od jakékoliv právnické osoby. V podnikatelském prostředí společnost buduje svoji zákaznickou základnu prostřednictvím…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sídlo společnostiGarance

30.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sídlo společnosti je jedním ze základních identifikačních znaků každé právnické osoby včetně obchodních společností. Existence obchodní společnosti bez sídla je nemožná. Sídlo společnosti plní řadu funkcí a z tohoto důvodu je i zapisováno do obchodního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Náležitosti obchodních listin společností a zásady některých způsobů jejich prezentace na internetuGarance

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník v některých oblastech přinesly společnostem nové povinnosti. Zaměříme se na oblast prezentace společností, zejména na to, jaké údaje jsou podnikatelé – společnosti povinni uvádět.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Identifikační číslo (IČO) a základní registr osobGarance

15.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikační číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu. Zákon č. 111/2009, o základních registrech, používá pro identifikační číslo zákonnou zkratku IČO.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Charakteristika akciových společností, jejich účel a právní úpravaGarance

2.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (§ 243 odst. 1 ZOK). Akciová společnost je právnickou osobou, která má právní osobnost, a má tedy způsobilost v mezích právního řádu mít práva a povinnosti,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Činnosti související se zahájením podnikáníGarance

21.10.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovat živnost lze pouze na základě živnostenského oprávnění. Informační systém, ve kterém jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů, je k dispozici…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převod podnikání OSVČ na s. r. o. - daňověGarance

15.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení podnikatelské činnosti fyzické osoby (OSVČ), respektive jejího majetku a závazků (jmění) na s. r. o. je primárně ekonomickým rozhodnutím, které je odpovědí na výchozí otázku „Proč?”. Druhým krokem je logicky nalezení vhodného právního řešení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3041Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 127Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Předmět podnikání (činnosti) s. r. o.Garance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je zakládána k dosahování určitého účelu. Účel představuje nejen pojmový znak právnické osoby, ale zároveň odůvodňuje smysl její…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Živnostenské podnikáníGarance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice je v praxi nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání tzv. živnostenské podnikání, jež je upraveno zejména v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 156Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 124Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Účetní a daňové aspekty založení a vzniku a. s.Garance

24.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 8 a § 11 ZOK se obchodní korporace – včetně a. s. - zakládá společenskou smlouvu (jsou-li alespoň dva zakladatelé), nebo zakladatelskou listinu (pokud je zakladatel pouze jeden). Oba dokumenty musejí mít formu veřejné listiny, čímž se podle § 776…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 1Garance

20.10.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Švarcsystém - výkon závislé pracovní činnosti na živnostenské oprávnění/listGarance

10.9.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Švarcsystém je „speciální” způsob vlastní realizace podnikatelských záměrů (faktický výkon „práce”) pro výkon pracovní činnosti v nestandardním právním vztahu.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 412Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 13 odst. 1 zákona o obecně prospěšných společnostech.    Omezení ředitele coby statutárního orgánu    Ředitel coby statutární orgán sice zastupuje ústav navenek ve všech záležitostech samostatně, nicméně zákon stanoví…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 410Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 9a odst. 1 a odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech.    Jednání ústavu vůči řediteli  Ředitel je statutárním orgánem ústavu a do funkce je povoláván výlučně správní radou. Správní rada v tomto případě rozhoduje…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 120Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zápis do veřejného rejstříku]    Většina právnických osob se zapisuje do veřejných rejstříků. Veřejný rejstřík je vlastně obecnou databází informací o právnických osobách a jedná se o informační systém veřejné správy.    Zápis je podmínkou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 418Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu nadace nalezneme v ustanovení § 306 a násl. NOZ. Použijí se však pouze ta ustanovení, která neodporují úpravě obsažené v ustanovení § 402 až § 417 NOZ (např. úprava dozorčí rady), případně povaze ústavu (nepoužijí se např.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 129Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Prohlášení právnické osoby za neplatnou]    Okamžik a způsob vzniku právnických osob je uveden v § 126 NOZ. Právnická osoba vzniká buď:  dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku podle ZVR (§ 126 odst. 1 NOZ) nebo pokud se jedná oprávnickou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 122Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Ustavení právnické osoby]    Právnickou osobu lze ustavit jedním ze způsobů uvedených v komentovaném ustanovení. Toto ustanovení rozeznává následující způsoby ustavení (založení) právnické osoby:  zakladatelským právním jednáním (dále blíže rozvedeno…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 151Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Rozhodování za právnickou osobu]     Nový občanský zákoník vychází z pojetí, že právnická osoba je umělým útvarem s právem přiznanou právní osobností, která však nemůže sama jednat – pojem svéprávnosti pro ni není relevantní. Právnická osoba musí být…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 154Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Právnická osoba členem orgánu]    Komentované ustanovení platí pro případ právnických osob, u nichž je členem orgánu jiná právnická osoba. Pravidlo platí pouze pro orgány, do nichž je právnická osoba volena, jmenována či jinak povolána (např.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 131Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nabytá práva a povinnosti]    Okamžik a způsob vzniku právnických osob je uveden v § 126 NOZ. Právnická osoba vzniká buď:  dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku podle ZVR (§ 126 odst. 1 NOZ) nebo pokud se jedná oprávnickou osobu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 145Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Zakázaný účel u právnických osob]    K odst. 1    První věta komentovaného ustanovení zákon osahuje obecný zákaz ustavovat právnické osoby za účelem:  porušení práva nebodosažení nějakého cíle nezákonným způsobem.  Zvláštní skutkové podstaty    Dále…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 405 - Založení ústavuGarance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 4 zákona o obecně prospěšných společnostech.    Založení ústavu    Ústav se obdobně jako jakákoliv jiná právnická osoba zakládá zakladatelským právním jednáním. Je však třeba rozlišovat mezi založením a vznikem ústavu.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 144Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Účel právnických osob; činnost hlavní a vedlejší]    K odst. 1    Účel existence právnické osoby může sledovat buď zájem veřejný nebo zájem soukromý. Podle základní definice právnické osoby uvedené v § 20 odst. 1 NOZse jedná o…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 304Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Ustavení fundace]    Fundace je jedním z typů soukromých právnických osob. Jedná se o právnickou osobu fondového typu, jejímž typickým znakem je, že je tvořena majetkem, který je zakladatelským právním jednáním či zákonem, jímž byla fundace ustavena,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 136 - SídloGarance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Sídlo je jedním ze základních identifikačních znaků každé právnické osoby. Existence právnické osoby bez sídla je vyloučena. Každá právnická osoba musí mít své sídlo určeno již v okamžiku svého ustavení. Zákon č. 90/2012 Sb., o …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 123Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Náležitosti zakladatelského právního jednání ]    Právnickou osobu lze ustavit jedním ze způsobů uvedených v § 122 NOZ. Toto ustanovení rozeznává následující způsoby ustavení (založení) právnické osoby:  právním jednáním (podrobněji viz komentář…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 159Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Práva a povinnosti člena voleného orgánu]    K odst. 1    Každý člen voleného orgánu právnické osoby je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost se vztahuje nejen na statutární orgány, ale na každého člena…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 411Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadníprávní úprava    § 13 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech.    K odst. 1    Správní rada je konstituována jako vrcholný orgán ústavu. Má tedy obdobnou působnost jako valná hromada u obchodních společností.    Podklady pro …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 413 - Statut ústavuGarance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 13 odst. 3 a odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech.    Statut    Statut je vnitřním dokumentem ústavu, který navazuje na zakladatelský dokument, s nímž musí být vždy v souladu. S ohledem na rozdílnou právní…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 414Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 4 odst. 2 písm. j) a § 9a odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech.    Odměna členů orgánů ústavu  Zákonný režim odměňování členů orgánů ústavu činí rozdíly mezi ředitelem a členy ostatních orgánů…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 403Garance

13.7.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    § 2 odst. 1 písm. c) zákona o obecně prospěšných společnostech.    Hlavní vs. vedlejší činnost    U ústavu rozlišujeme mezi hlavní činností a vedlejší činností. Hlavní činnost ústavu je vždy dána jeho účelem a spočívá v určité…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...