dnes je 19.6.2024

Jednatel a zaměstnanecké benefityGarance

4.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že jednatel se v souladu s § 6 odst. 2 ZDP považuje za zaměstnance, mělo by pro jednatele platit to, co ZDP upravuje i pro ostatní zaměstnance. Problém nenastává, pokud jednatel za svou funkci pobírá odměnu, pak pro něj platí stejná pravidla…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zdanění příjmů jednatelůGarance

3.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy za práci jednatelů s. r. o. jsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o odměny člena orgánu právnické osoby, v souladu s § 44 odst. 5 ZOK je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové souvislosti odměny jednateleArchiv

7.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z úpravy smlouvy o výkonu funkce (§ 59 až 62 ZOK) vyplývá, že odměna jednatele musí být schválena valnou hromadou. Jakékoli plnění poskytnuté společností jednateli v souvislosti s výkonem funkce jednatele musí být schváleno valnou hromadou, pokud právo na toto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odměna za výkon funkce jednateleGarance

3.1.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že dojde ke jmenování jednatele, bude namístě, aby se jednatel se společností dohodl na tom, zda bude svou funkci vykonávat za úplatu nebo bez nároku na úplatu a aby si sjednali další podmínky výkonu funkce jednatele. Společnost s jednatelem uzavírá…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

2.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce, která je uzavírána mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností, je zakotvena v ustanoveních § 59 – 61 ZOK.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Odstoupení z funkce jednatele společnostiGarance

2.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce jednatele ve společnosti, vznik a zánik funkceGarance

2.1.2021, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Vzhledem k tomu, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která není schopna sama jednat, musí mít svého zástupce. Zástupcem je statutární orgán, tedy jednatel,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

2.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkceGarance

2.1.2021, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce je bezesporu efektivním nástrojem pro úpravu vzájemných práv a povinností mezi společností a jejím statutárním orgánem či jeho členem. Protože se však jedná o smlouvu, která není výslovně jako smluvní typ zákonem upravena, vyplatí se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vznik funkce jednateleGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

První jednatele společnosti nevolí valná hromada společnosti, ale určují je zakladatelé společnosti ve společenské smlouvě, nebo zakladatel v zakladatelské listině, má-li společnost jediného zakladatele (společníka).Tam, kde se hovoří o společenské smlouvě,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předpoklady a překážky výkonu funkceGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky kladené na funkci jednatele jsou následující. Osoba jednatele musí být:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce jednateleGarance

14.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce jednatele je závazkem osobní povahy. Jednatel je povinen vykonávat funkci osobně a nemůže se nechat při výkonu funkce jednatele zastoupit.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnosti jednatele při řízení společnostiGarance

12.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce jednatele je spojen s řadou povinností. Mezi hlavní činnosti jednatele patří zastupování společnosti navenek a obchodní vedení společnosti. K dalším povinnostem jednatele patří zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zákaz konkurenceGarance

30.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze zájmů společnosti v konkurenčním prostředí je chránit se před ohrožením ze strany těch, kteří při hospodářském spojení se společností nabyli informace, znalosti technologických postupů a jiné výhody, které by mohli využít k prospěchu svému nebo…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Střet zájmůGarance

29.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonná úprava střetu zájmů navázala na předchozí právní úpravu v obchodním zákoníku, ale zároveň zpřísňuje pravidla pro střet zájmů tak, aby se předcházelo situaci, za níž by mohl střet zájmů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Odstoupení jednatele z funkceGarance

27.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Michal Mladý, r. č. 7110111/9119, bytem Praha 1, Nové Město, Ostrovní 11281/23,

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromadyGarance

27.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 011 11 111, se sídlem Praha 11, Korunní 111/111, PSČ 111 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 000111.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce jednateleGarance

27.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce jednatele zaniká, nastane-li některá z následujících právních skutečností:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

26.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Souběh funkcíGarance

26.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velmi často v praxi dochází k situaci, kdy člen statutárního orgánu je zároveň ve společnosti zaměstnán, tedy má vedle smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřenu též pracovní smlouvu, a to typicky na pozici generálního, obchodního, finančního nebo jiného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Čestné prohlášení jednateleGarance

25.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, tímto prohlašuji, že:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Čestné prohlášení jednateleGarance

24.10.2020, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný Jaromír Otruba, r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČO: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postavení jednatele jako statutárního orgánuGarance

23.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze zákona o obchodních korporacích zmizela řada omezení pro realizaci majetkových transferů realizovaných často v konfliktu zájmů (jako byl například požadavek na souhlas valné hromady či dozorčí rady na uzavření významné smlouvy), což může statutárům značně…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis valné hromady o jmenování jednateleGarance

20.10.2020, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z valné hromady společnosti - schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnostiGarance

19.9.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost jednateleGarance

3.6.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve svých ustanoveních § 194 a 135 prezentoval základní zásadu jednání jednatele, tj. jednat s péčí řádného hospodáře. Bylo-li sporné, zda jednatel jednal či nejednal s péčí řádného hospodáře, bylo na něm, aby prokázal,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 198Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud jednatel zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo z jiného důvodu jeho funkce zanikne, musí valná hromada do jednoho měsíce zvolit nového jednatele.    Je-li jednatelem právnická osoba, která zanikne,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 197Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    V případě, že na základě jakékoli právní skutečnosti došlo ke změně společenské smlouvy, má jednatel ze zákona povinnost vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a založit je spolu s listinami, které změnu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 199Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 136 ObchZ    Zákaz konkurence pro jednatele byl v dosavadním ObchZ upraven jako minimální a jednatel musel zákonem vymezený zákaz konkurence bezvýjimečně dodržovat i v případě, že by mu společníci rádi udělili…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 200 - Finanční asistenceGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Finanční asistenci definuje § 41 jako poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejích podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely. V případě, že společenská smlouva …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 195Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 134 ObchZ    Jednatel je ze zákona pověřený obchodním vedením společnosti. Je-li ve společnosti více jednatelů a tvoří-li kolektivní orgán, vykonává obchodní vedení společnosti tento kolektivní orgán obdobně jako …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 196Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 135 odst. 1 ObchZ    Do působnosti jednatele společnosti patří řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a vedení seznamu společníků. Jednatel je rovněž povinen na žádost společníka jej informovat o …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 194Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 133 ObchZ    Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Společníci se mohou ve společenské smlouvě dohodnout, že jednatelé tvoří kolektivní …

Přístupné pro: Plus | Super

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...