dnes je 29.5.2024

Postavení člena představenstva akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. To však platí pouze pro akciové společnosti, které jsou založeny na dualistickém systému vnitřní struktury. Společnosti s monistickým systémem vnitřního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z jednání představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z jednání valné hromady - jmenování člena představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní vedení společnosti znamená rozhodování představenstva směrem dovnitř společnosti a je třeba jej odlišovat od zastupování společnosti, které se realizuje ve vztahu ke třetím osobám. Jen někdy na rozhodnutí učiněné v rámci obchodního vedení navazuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zákaz konkurenceGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného (§ 441 odst. 1…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena představenstvaGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK”)…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnosti členů představenstva akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členové představenstva jsou povinni starat se v zásadě o všechny záležitosti společnosti, což vychází z ustanovení § 163 NOZ, který statutárním orgánům přiznává veškerou působnost, která není svěřena stanovami, zákonem či rozhodnutím orgánu veřejné moci orgánu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce člena představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik funkce člena představenstva upravuje ustanovení § 443 ZOK, dle kterého příslušný orgán zvolí do 2 měsíců nového člena představenstva (výkon funkce člena představenstva skončí)…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Volba a funkční období členů představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volbu členů představenstva upravuje ustanovení § 438 ZOK, který stanoví, že členy představenstva volí a odvolává valná hromada, ledaže stanovy určí, že tato působnost náleží dozorčí radě. V případě, že volí členy představenstva dozorčí rada, schválí také…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vztah člena představenstva ke společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah mezi členem představenstva a společností se řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu (§ 2430 a násl. NOZ), ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného. Dle ustanovení § 435 odst. 3 ZOK nikdo není oprávněn…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Představenstvo akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dualistický systém řízení akciové společnosti znamená, že klíčové funkce jsou v akciové společnosti rozděleny mezi dva hlavní orgány, a to představenstvo a dozorčí radu. Ze zákona o obchodních korporacích vyplývají dvě možné varianty vzniku dualistické…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právnická osoba členem představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 154 NOZ platí, že členem voleného orgánu právnické osoby, tedy i členem představenstva akciové společnosti, může být též jiná právnická osoba. Právnická osoba též může vykonávat funkci člena předsedy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podmínky výkonu funkce člena představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní podmínku pro výkon funkce člena orgánu obchodní korporace stanoví ustanovení § 152 odst. 2 NOZ, a tou je svéprávnost fyzické osoby. Stejné platí i pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby. Svéprávnosti…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jmenování člena představenstva soudemArchiv

1.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 443 ZOK umožňuje, aby v případě, že představenstvo společnosti nemá stanovami nebo zákonem určený počet členů, jmenoval zbývající členy za zákonem stanovených podmínek…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právní vztah s mezinárodním prvkemGarance

10.6.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože smluvní vztah člena představenstva ke společnosti tvoří náplň  samostatné kapitoly , nebyla by tato část úplná, pokud bychom se alespoň v krátkosti nezmínili o specifikách, která s sebou zastávání funkce člena představenstva cizincem právě v tomto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Cizinec členem orgánuGarance

9.6.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi často vyvstává otázka, zda členem představenstva akciové společnosti musí být nutně český občan či zda je možné pověřit výkonem takové funkce také cizího státního příslušníka. Nejčastěji jsou před řešení této otázky postaveny společnosti se zahraniční…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady (německý typ) - odvolání člena představenstvaGarance

15.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odvolání člena představenstva akciové společnosti z funkceGarance

14.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti, respektive jediný akcionář; stanovy však mohou určit, že působnost volit a odvolávat členy představenstva náleží dozorčí radě akciové společnosti (§ 438 ZOK).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vyloučení člena představenstva z výkonu funkceGarance

26.9.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve je třeba uvést, že členem statutárního orgánu může být za podmínek uvedených v § 153 NOZ a § 46 odst. 2 ZOK i osoba, vůči níž je či bylo vedeno insolvenční…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pravidla o střetu zájmů; uzavření smlouvy mezi členem orgánu a akciovou společnostíGarance

15.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi může dojít k situaci, kdy se dostanou do střetu zájmy akciové společnosti a zájmy člena jejího orgánu. Ustanovení § 54 až 58 ZOK pro tyto případy stanoví pravidla, která mají chránit akciovou společnost proti poškozování jejích zájmů. Právní úprava…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace; souběh funkcíGarance

14.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace je jedním z témat, které lety rozhodně neztrácí na své aktuálnosti a za každé situace spolehlivě vyvolá vášnivé diskuse, a to nejen v řadách odborné veřejnosti. Živě diskutována bývá tato otázka zejména…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kooptace členů představenstva a náhradnicí představenstvaGarance

8.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 444 ZOK umožňuje, aby mohlo dojít k doplnění členů představenstva bez svolání valné hromady (dozorčí rady). K doplnění může dojít v zásadě dvojím způsobem: …

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odstoupení z funkce člena představenstvaGarance

1.9.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člen představenstva akciové společnosti má právo ze své funkce odstoupit. Členství v orgánu obchodní korporace je dobrovolné a nikdo nemůže být nucen v orgánu obchodní korporace setrvat. Mgr. Kateřina Smolková, Mgr. Eva Bažantová, Péče řádného hospodáře a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zápis z jednání představenstvaGarance

2.5.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Stejně jako o průběhu zasedání dozorčí rady či valné hromady musí být také o průběhu jednání představenstva pořízen písemný zápis. To, že musí být dodržena písemná forma zápisu, sice není v ZOK výslovně…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 445Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Novinkou je případ, kdy členem představenstva nebude fyzická, nýbrž právnická osoba. Zanikne-li taková právnická osoba, stává se členem představenstva její právní nástupce, pokud to stanovy nevyloučí. V případě, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 712Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 1 ObchZ    Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období. Před jeho uplynutím může zaniknout v důsledku úmrtí, odvolání nebo odstoupení člena představenstva z jeho funkce. Zákon pak výslovně určuje,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 439Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 1 a 3 ObchZ    Představenstvo má tři členy, pokud stanovy neurčí jiný počet (bez omezení tak stanovy mohou určit jednočlenné představenstvo). Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.    Délku funkčního…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 435Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 191 odst. 1, § 192 odst. 2 a § 194 odst. 4 ObchZ    Zákon umožňuje dvojí systém vnitřní struktury společnosti, a to buď dualistický systém s představenstvem a dozorčí radou nebo monistický se správní radou a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 436Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 192 ObchZ    Třicet dnů před konáním valné hromady, která má schvalovat účetní závěrku, musí představenstvo uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (§ 406) tuto účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 708Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 5, § 250 ObchZ    Zákonem stanovený počet členů představenstva je tři; je to současně i nejnižší možný počet členů představenstva – stanovy mohou jen určit vyšší počet.    V čele představenstva stojí předseda,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 437Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Způsob uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti mohou stanovy upravit odchylně od § 436 za podmínky, že nedojde k omezení práva akcionářů na požadované…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 705Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 2 ObchZ    Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem družstva.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 441Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 196 ObchZ    Člen představenstva jakožto člen statutárního orgánu akciové společnosti je povinen při výkonu funkce dodržovat loajalitu ve vztahu ke společnosti. Tato zásada se promítá též do zákazu konkurence, který se na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 443Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 2 ObchZ    Pokud je funkce člena představenstva z jakéhokoli důvodu ukončena, má příslušný orgán lhůtu 2 měsíce na to, aby zvolil nového člena představenstva. Pokud by z důvodu ukončení funkce některého člena…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 711Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud by u člena představenstva hrozilo porušení zákazu konkurence ve smyslu § 710, je povinen o takové skutečnosti předem informovat družstvo. Pokud by se např. člen představenstva měl stát jednatelem společnosti s…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 707Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 252 odst. 2 ObchZ    Jednou z kompetencí, která náleží do obchodního vedení, je též vedení účetnictví. Zákon proto ukládá představenstvu povinnost zajistit řádné vedení účetnictví. Představenstvo sestavuje účetní závěrku a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 714Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 3 ObchZ    Zákon umožňuje, aby stanovy upravily tzv. kooptaci členů představenstva. Ta spočívá v tom, že chybějící členy představenstva jmenuje (kooptuje) představenstvo samo. Podmínkou je, že před kooptací neklesl…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 706Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 1 a 3 ObchZ    Z titulu působnosti statutárního orgánu družstva vyplývá, že právě představenstvo je orgánem, kterému přísluší obchodní vedení družstva.    Orgánem nadřazeným představenstvu je členská schůze. Proto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 442Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Zákaz konkurence podle § 441 neplatí pro členy představenstva tak striktně, jako zákaz podle § 196 ObchZ. Především může člen představenstva před svojí volbou upozornit orgán oprávněný k jeho volbě (tedy…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 709 - Zápis o jednání představenstvaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    O jednání každého představenstva a o každém rozhodnutí je nutné pořídit zápis. Zápis podepisují předsedající (nemusí být totožný s předsedou představenstva) a zapisovatel. Povinnou přílohou zápisu je seznam…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 444Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 2 ObchZ    Stanovy mohou zakotvit právo členů představenstva kooptovat náhradní členy. Podmínkou je, že před kooptací neklesl počet členů představenstva pod polovinu a že náhradní členové jsou jmenováni jen do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 440Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 3, § 195 ObchZ    Pokud stanovy nepožadují kvalifikovanou většinu, rozhoduje představenstvo většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je povinno pořizovat zápisy o…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 710 - Zákaz konkurence člena představenstvaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 247, § 249 ObchZ    Člen představenstva družstva podléhá zákonnému zákazu konkurence. Jedná se o podrobnější vymezení obecné povinnosti loajality člena statutárního orgánu korporace. Je mu proto zakázáno, aby podnikal…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 713Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 1 ObchZ    Pokud funkce člena představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikne, musí nového člena představenstva zvolit nejbližší členská schůze. Pokud by však představenstvo z důvodu chybějícího člena (členů) nebylo…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 438Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 1 ObchZ    Členy představenstva standardně volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou tuto kompetenci svěřit dozorčí radě – v takovém případě schvaluje dozorčí rada též smlouvy o výkonu funkce členů…

Přístupné pro: Plus | Super

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...