dnes je 2.3.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: Plus | Super

Postoupení smlouvyGarance

27.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Postoupení smlouvyGarance

24.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

RučeníGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Smluvní pokutaGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava je obsažena v § 2048 až 2052 NOZ, přičemž patří mezi instituty, kterými se dluh tzv. utvrzuje. Smluvní pokuta utvrzuje dluh tím, že dlužník je pod hrozbou vzniku další povinnosti (povinnosti k sankčnímu plnění) více motivován ke splnění…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. NOZGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o postoupení pohledávkyGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 1879 až 1886 NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smluvní pokuta (ujednání ve smlouvě)Garance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převzetí dluhuGarance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava převzetí dluhu je obsažena v § 1888 až 1891 NOZ. Převzetí dluhu je jednou ze změn v subjektu závazku na straně dlužníka. Původní dlužník přestává být dlužníkem a účastníkem závazku a na jeho místo nastupuje dlužník nový. V právní teorii se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smluvní pokuta (ujednání ve smlouvě)Garance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat kupujícímu zboží v termínu sjednaném v článku III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Vzor - Smlouva o zajišťovacím převodu právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zajišťovací převod právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zajišťovacího převodu práva je v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ”) zakotvena v ustanoveních § 2040 až 2044 NOZ. Z povahy tohoto institutu a jeho zařazení v novém občanském zákoníku vyplývá, že se jedná o jeden ze způsobů zajištění dluhu.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Záruční listinaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Finanční zárukaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční záruka je jedním z instrumentů zajištění dluhu. Je upravena v § 2029 a násl. NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k úhradě dle záruční listinyGarance

20.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výhrada vlastnictvíGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnictví je právní institut, jenž sice není systematicky v občanském právu řazen mezi instituty sloužící k zajištění pohledávek, je však obecně považován za jeden ze zajišťovacích prostředků. Představuje totiž jednu z nejčastěji používaných obran…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smluvní pokutaGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta byla dříve zařazována mezi zajišťovací prostředky. Nyní byla právní úprava smluvní pokuty systematicky „zařazena společně s ustanoveními o uznání dluhu do zvláštního oddílu nazvaného Utvrzení dluhu. Funkcí obou těchto institutů totiž není dluh…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Uznání dluhuGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznání dluhu bývalo dle právní úpravy platné do 31. 12. 2015 řazeno mezi zajišťovací instituty. Nyní jej nalezneme mezi instituty sloužící k utvrzení dluhu. Jeho funkcí totiž není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších ve vlastním slova…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zadržovací právoGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadržovací právo je vlastně oprávnění věřitele zadržet cizí movitou věc, kterou má u sebe, a to za účelem zajištění své splatné pohledávky, kterou má vůči osobě, jíž by jinak byl povinen tuto movitou věc vydat. Zadržovací právo slouží k zajištění jak…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2053Garance

2.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Ručení jednateleGarance

10.12.2014, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová právní úprava platná a účinná od 1. ledna 2014 v zásadě přejímá v praxi osvědčenou konstrukci povinnosti vykonávat funkci člena voleného orgánu právnické osoby s péčí řádného hospodáře a také s tím spojené ručitelské povinnosti těchto…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2023Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, vzniká povinnost ručitele za dlužníka plnit. Ručitel je přitom oprávněn uplatnit vůči věřiteli všechny námitky, které by proti požadavku na splnění závazku mohl vznést dlužník.    V…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2050Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta zásadně plní funkci paušalizované náhrady škody, když má pokrýt škodu věřitele, která může vzniknout porušením povinnosti dlužníka. K tomu, aby vzniklo právo věřitele na úhradu smluvní pokuty, ale není třeba, aby škoda věřiteli…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2012Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    V ObčZ byla jistota upravena v § 555 až § 557. Úprava v NOZ z dosavadní právní úpravy v zásadě vychází. Významnou změnou je konstrukce, podle níž lze jistotu dát nejen věřiteli, ale i třetí osobě ve věřitelův …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2015Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jistota zajišťuje vždy nejen jistinu peněžitého dluhu, ale i jeho příslušenství, tedy úroky z peněžitého dluhu. Vzhledem k tomu, že osoba, která zajištění dává, nemusí vždy znát ujednání o úrocích mezi věřitelem a dlužníkem, pak NOZ stanoví, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2021Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplni l. Výzva věřitele, aby dlužník plnil, musí být učiněna písemně.    Věřitel může vyzvat…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2052Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o smluvní pokutě se použije i pro tzv. penále, tj. z právního předpisu vyplývající povinnost zaplatit pokutu v případě porušení určité povinnosti. Na penále vzniká v takovém případě nárok přímo ze zákona (není třeba jej ujednávat),…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2013Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vymezuje rozsah, v jakém věc může sloužit jako jistota. Zákon stanoví, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny.    Odlišnou zajišťovací způsobilost stanoví NOZ pro případ, kdy je jako…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2025Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon stanoví, že právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi, což vyplývá z povahy akcesority ručitelského závazku. Zákon nicméně již nestanoví, že by tomu tak bylo také naopak. Právo věřitele vůči …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2016Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší konkurenci různých zajišťovacích práv několika věřitelů k téže věci. Jedna věc totiž může sloužit většímu počtu věřitelů k zajištění různých pohledávek na základě různých právních důvodů.    Zákon upřednostňuje ty…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2017Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obvyklá cena věci poskytnuté jako jistota se může v průběhu trvání zajištění snížit. Pokud se v takovém případě stane zajištění nedostatečným, má věřitel právo žádat, aby dlužník zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil. V případě, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2054Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1.    K uznání dluhu může dojít i jinak než písemným jednáním dlužníka. Konkrétně může dlužník vykonat takové právní jednání, pro které je zákonem stanovena domněnka, že v takovém případě dlužník dluh uznal.    Konkrétně k uznání…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2051Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ převzal ohledně moderačního práva soudu úpravu z ObchZ. Soud tedy, pokud dojde k závěru, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, může – na návrh dlužníka – smluvní pokutu snížit.    Soudy dosud rozhodovaly o přiměřenosti výše smluvní pokuty…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2049Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že věřiteli vznikne právo na úhradu smluvní pokuty a dlužník smluvní pokutu zaplatí, neznamená to, že by zanikla jeho povinnost splnit dluh, který byl smluvní pokutou utvrzený. Jde o novou povinnost, která existuje zcela samostatně…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2019Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručení předpokládá platný dluh dlužníka. To znamená, že v okamžiku, kdy ručitel své ručitelské prohlášení činí, musí již dluh platně existovat, případně se musí jednat alespoň o dluh, který může vzniknout v budoucnu nebo jehož vznik je vázán…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2020Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručením může být zajištěn nejen celý dluh, ale i pouze část dluhu (např. ručitel může prohlásit, že věřitele uspokojí, v případě, že jej neuspokojí dlužník, ale pouze do výše 50.000 Kč). V takovém případě se ale částečným plněním nesnižuje …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2014Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon v § 2013 stanoví obecné pravidlo, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny. V tomto ustanovení stanoví odchylku od obecného pravidla pro vyjmenované věci, které jsou dány jako jistota.    V případě, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava ručení byla obsažena pro oblast občanskoprávních vztahů v § 546 a násl. ObčZ, pro oblast obchodněprávních vztahů v § 303 a násl. ObchZ.    Vymezení ručení    Ručení je jedním ze …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2026Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na akcesoritu ručení platí, že pokud zanikne dluh dlužníka tím, že jej dlužník splní sám, pak zaniká z povahy věci i ručení. Ručení tedy zásadně zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Výjimkou je situace, kdy dluh zanikne pro…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2027Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeden dluh může být zajištěn ručením i více osob. Pokud se zaručí za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník (k tomu viz § 1872 až § 1876 NOZ). To …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2022Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel písemně vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplnil.    I přesto, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, nemusí plnit…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2024Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon chrání dlužníka pro případ, kdy ručitel uspokojí věřitele bez jeho vědomí. V takovém případě může dlužník vůči ručiteli uplatnit všechny námitky, které byl oprávněn vůči věřiteli, pokud by věřitel na něm splnění vymáhal (např. námitku …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2028Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech stanoví právní předpisy, že ručitelský závazek vzniká přímo ze zákona, a to ať z předpisů práva soukromého, či z práva veřejného. Jako příklad pro oblast veřejného práva lze uvést ručení převodce nemovitosti za zaplacení…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...