dnes je 18.7.2024

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednáníGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přístupné pro: Super

Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů, které jsou upraveny v ustanoveních § 23 až § 27 ZOCH, jsou v zásadě rozděleny podle konkrétního nebo speciálního subjektu, který se může takového přestupku dopustit, a to…

Přístupné pro: Super

Rozdělení kontrolní působnostiGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

Přístupné pro: Super

Externí kanál pro oznamováníGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelůGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů je upravena v ustanovení§ 14 ZOCH tak, že Ministerstvo:

Přístupné pro: Super

Kontrola nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a přestupkyGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Externí kanál pro oznamování a působnost Ministerstva spravedlnostiGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Legální definice odvetného opatření a demonstrativní výčet odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, v ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH je obsažena legální definice odvetného opatření. Ve své podstatě přitom je odvetné opatření chápáno jako určitý postih oznamovatele nebo jiné chráněné osoby, který může vést ke vzniku újmy na straně dotčené…

Přístupné pro: Super

Zákaz odvetných opatřeníGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Zákaz odvetných opatření a okruh chráněných osobGarance

1.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH je stanoven obecný zákaz odvetných opatření, a to vůči oznamovateli a vedle toho i vůči dalším, zde taxativně vyjmenovaným osobám (dalším chráněným…

Přístupné pro: Super

Právo na přiměřené zadostiučinění a přenesení důkazního břemeneGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Ochrana oznamovatelů a její nástrojeGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnostiGarance

29.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejzávažnějších rizik v souvislosti s podáním oznámení je pro každého oznamovatele případné porušení povinnosti loajality vůči povinnému subjektu, jakož i porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti a ochrany utajovaných skutečností.…

Přístupné pro: Super

Evidence údajů o přijatých oznámeníchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 21 odst. 1 ZOCH je příslušná osoba povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních. Stejná povinnost je pak uložena i Ministerstvu spravedlnosti v rámci externího kanálu pro oznamování.

Přístupné pro: Super

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů a povinnosti při jejich zpracováváníGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení přiměřené doby pro uchovávání osobních údajů zpracovávaných v rámci vnitřního oznamovacího systému je závislé na povaze a postupu každého případu zpracovávání.

Přístupné pro: Super

Evidence a uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Uchovávání oznámení a dokumentů s nimi souvisejícíchGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinností, která bezprostředně souvisí s vedením evidence údajů o přijatých oznámeních, je povinnost příslušné osoby uchovávat po stanovenou dobu oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty s nimi související. …

Přístupné pro: Super

K další dokumentaci vedené povinným subjektemGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o dokumentaci vedenou příslušnou osobou, tak tato již byla, resp. bude blíže popsána v ostatních kapitolách této příručky. Nyní se proto blíže zaměříme na další dokumentační povinnosti povinného subjektu, které jsou primárně upraveny v ustanovení § 9…

Přístupné pro: Super

Záznam o činnosti zpracování osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému je samostatnou činností zpracování, povinnému subjektu jako správci vzniká ve smyslu čl. 30 obecného nařízení povinnost vést písemný záznam o činnosti…

Přístupné pro: Super

Subjekty osobních údajůGarance

26.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V kontextu zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímáním oznámení a posuzováním jejich důvodnosti je třeba vždy zohlednit, že dotčenými skupinami subjektů údajů nejsou pouze oznamovatelé, ale i další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou v této…

Přístupné pro: Super

Interní investigace a její náplňGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo konstatováno, zákon ve své podstatě nevytváří žádný právní základ pro investigativní složku té činnosti příslušné osoby, kterou ustanovení § 12 odst. 3 ZOCH označuje jako posuzování důvodnosti…

Přístupné pro: Super

Postup při vyhodnocení oznámení jako důvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na výchozí posouzení, zda podané oznámení splňuje zákonné podmínky, a zda tedy jde skutečně o oznámení podle zákona, postupuje příslušná osoba ve směru další interní investigace a na základě konkrétních zjištění následně vyhodnotí, zda oznámení je…

Přístupné pro: Super

Vyhodnocení výsledků interní investigaceGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě skutečností zjištěných v rámci interní investigace musí příslušná osoba následně provést vyhodnocení, zda zjištěné skutečnosti odůvodňují závěr, zda se v dané věci jedná o protiprávní jednání, popř. o důvodné podezření z tohoto jednání, anebo…

Přístupné pro: Super

Postup v případě, kdy nejde o oznámení podle zákonaGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, tak o tom podle § 12 odst. 4 ZOCH bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Přístupné pro: Super

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelůGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému a ochraně oznamovatelů tvoří, resp. by měla vždy tvořit základ celkové dokumentace vnitřního oznamovacího systému u každého povinného subjektu.…

Přístupné pro: Super

Možnosti posouzení důvodnosti oznámení a související postupGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Postup při vyhodnocení oznámení jako nedůvodnéhoGarance

25.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup příslušné osoby v případě, kdy není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je upraven v ustanovení § 12 odst. 6 ZOCH.

Přístupné pro: Super

Lhůty pro posuzování důvodnosti oznámeníGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení vázána zákonnými lhůtami, které musí v každém jednotlivém případě dodržovat.

Přístupné pro: Super

Posuzování důvodnosti oznámení a interní investigaceGarance

24.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění o poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele orgánům veřejné mociGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaná/ý: ……………………………………

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledku posouzeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osobyGarance

19.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe. …

Přístupné pro: Super

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámeníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.…

Přístupné pro: Super

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, zákon ohledně konkrétních způsobů oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému neomezuje povinné subjekty co do určení druhů nebo počtu způsobů oznamování. Pouze ve svém ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH obecně požaduje,…

Přístupné pro: Super

Vnitřní oznamovací systém a způsoby oznamováníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

K právnímu postavení a určení příslušné osobyGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Povinnosti povinného subjektu podle § 9 ZOCHGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Informační povinnosti povinného subjektuGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči…

Přístupné pro: Super

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušná osoba: ……………………………

Přístupné pro: Super

Vzor - Interní směrnice o whistleblowinguGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Super
Nahrávám...
Nahrávám...