dnes je 3.10.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1823Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: Plus | Super

Smlouvy o finančních službáchGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1841 NOZ se smlouvou o finanční službě rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby - timesharingGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřebitelé požívají ochrany i u tzv. timesharingových smluv, tj. smluv, jejichž předmětem je:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostoryGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Obecná úpravaGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Řešení sporů ze spotřebitelských smluvGarance

2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení. Má-li podezření, že…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866Garance

1.12.2018, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější…

Přístupné pro: Plus | Super

Smlouvy o finančních službáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1841 NOZ se smlouvami o finančních službách rozumí všechny spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny distančním způsobem, tedy za použití výhradně prostředku komunikace na dálku, a které se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostoryGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozitivní změnou nového občanského zákoníku je sjednocení úpravy distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. V dřívější úpravě byly tyto dva druhy smluv rozděleny do dvou samostatných celků včetně samostatné úpravy odstoupení od…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Směrnice o nekalých obchodních praktikáchGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo Evropských společenství řadí ochranu spotřebitele mezi prioritní cíle a neustále pracuje na sbližování právních řádů členských států tak, aby spotřebitelé mohli bez obav uskutečňovat přeshraniční nákupy a byla jim poskytnuta obdobná právní ochrana.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výrobkové pirátstvíGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobkové pirátství představuje obchodování s napodobeninami, zejména spotřebního zboží za účelem dosažení zisku. Nejčastějším případem je prodej napodobenin značkového sportovního oblečení či obuvi, parfémů nebo kopie hudebních či filmových kompaktních disků.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůGarance

13.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimosoudní řešení sporů (označované též „ADR”) patří mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů jinou než soudní cestou, bez ingerence soudu. Smyslem zavedení alternativních způsobů řešení sporů do právního řádu není vedeno pouze…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Spotřebitelský úvěrGarance

14.10.2016, Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. prosince 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru” nebo „ZSpÚ”), který nahradí dosavadní zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 419Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje definici pojmu spotřebitel. „Tento pojem má význam nejenom pro příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale pro celé soukromé práva a koneckonců i pro příslušné právní předpisy z oboru veřejného práva. Kromě toho jde o párový…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 420Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 422Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 421Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1810Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava je v NOZ včleněna do čtvrté části nazvané Relativní majetková práva, tato část je dále rozdělena do tří oddílů, které se věnují obecným ustanovením, distančním smlouvám a závazkům ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a konečně dočasnému…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice zakázaných ujednání je obdobná jako v ObčZ, který namísto požadavku přiměřenosti pracoval s požadavkem dobré víry, jenž byl původně převzat coby doslovný překlad ze směrnice, nicméně v české právní terminologii měl odlišný význam a byl proto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1833Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odstoupení od smlouvy podnikatelé často odmítali převzít od spotřebitele výrobek, který měl například porušený originální obal, se zdůvodněním, že je pro ně takový výrobek již nepoužitelný a nemohou jej znovu zařadit do prodeje. Smyslem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1834Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odlišná od zakoupení zboží je situace při odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Jelikož zákon nově stanoví základní pravidlo, které předpokládá počátek poskytování služeb až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak je zjevné, že…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1837Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech by odstoupení od smlouvy bylo vůči podnikateli nespravedlivé či přímo nevhodné. Zákon proto uvádí taxativní (tj. úplný a konečný) výčet smluv, od jejichž uzavření odstoupit nelze. Rozsah případů je téměř dvakrát větší než…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1838 - Neobjednané plněníGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

   Neobjednané plnění    Jestliže si spotřebitel žádné zboží či službu neobjedná, a podnikatel mu přesto plnění poskytne, není spotřebitel povinen za plnění nic platit. Ustanovení již v dosavadní úpravě obsaženo bylo. Jedná se o výjimku z obecných…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1841Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení prvního paragrafu tohoto pododdílu podává obecnou definici finančních služeb. Finanční službou tak bude například zřízení bankovního účtu, poskytnutí úvěru, zřízení platební karty, uzavření pojištění, smlouvy umožňující vkládání peněz na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1825Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zájmu zvýšení ochrany spotřebitele je v samostatném ustanovení zdůrazněna povinnost podnikatele sdělit účel hovoru a základní informace umožňující jeho identifikaci. Ustanovení míří zejména na situace, kdy podnikatel kontaktuje spotřebitele,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1827Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    V zájmu posílení právní jistoty o uzavření smlouvy distančním způsobem, je podnikatel povinen přijetí objednávky potvrdit opět některým prostředkem komunikace na dálku. Objedná-li si spotřebitel například prostřednictvím telefonu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Jde o jedno z nejdůležitějších ustanovení spotřebitelských smluv, které doznalo zásadní změny oproti dosavadnímu občanskému zákoníku, i když změny nebyly vyvolány jen přijetím NOZ, ale především povinností úplné harmonizace dle …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1856Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Mezi povinné náležitosti smlouvy patří identifikace účastníků, úplné zopakování údajů sdělených před uzavřením smlouvy, den a místo uzavření smlouvy.    K odst. 2    Ve smlouvě musí být obsažen formulář pro odstoupení od…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1854 - Sdělení před uzavřením smlouvyGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Zvláštní pozornost je upřena na organizování různých prezentačních akcí pořádaných v restauracích, hotelech či kulturních sálech, kam jsou spotřebitelé pozváni speciální pozvánkou. V minulosti docházelo často ke zneužívání těchto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1855 - Forma smlouvyGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva musí být uzavřena písemně. Nově je však oproti dosavadní úpravě stanoveno, že v případě absence písemné formy se nemůže podnikatel dovolat neplatnosti smlouvy pro nedostatek…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1857Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ujednání ve smlouvě musejí být v souladu s informacemi sdělenými spotřebiteli před uzavřením smlouvy, změna podmínek je možná jen na základě dohody či v případě objektivní skutečnosti, kterou podnikatel nemohl předvídat a ovlivnit. Za takovou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobná zásada se objevuje v ustanovení § 1822 NOZ. Obsahuje jednoduché pravidlo, které říká, že pokud se liší údaje v uzavřené smlouvě od údajů, které spotřebitel obdržel před uzavřením smlouvy, a spotřebitel na ně nebyl přímo ve smlouvě upozorněn…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1848Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení doplňkových smluv bylo upraveno již v dosavadní úpravě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finanční službě, automaticky budou zrušeny navazující smlouvy, které souvisejí s poskytováním služeb podnikatele, pokud byly uzavřeny rovněž…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1836Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zdůrazňuje práva spotřebitele, která ostatně již vyplývají z jiných souvisejících ustanovení. Poruší-li podnikatel svou informační povinnost, nenese spotřebitel žádné náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Konkrétně se jedná o…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1849Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že poskytovatel finanční služby zahájí poskytování služby až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud začne dříve, má nárok na odměnu za poskytnutou službu do odstoupení od smlouvy, pouze prokáže-li, že spotřebitel…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1822 - Obsah smlouvyGarance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soulad předsmluvních informací s obsahem uzavřené smlouvy    Ustanovení zajišťuje, aby se v uzavřené smlouvě neobjevily informace odlišné od informací poskytnutých před uzavřením smlouvy, a zabraňuje podnikatelům například následně měnit všeobecné…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1830Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ pružně reaguje na výdobytky moderní společnosti a obrovský rozvoj zejména internetových obchodů, které by se měly maximálně snažit zjednodušit proces jak uzavření smlouvy, tak odstoupení od smlouvy. Ustanovení je spíše jakýmsi návodem pro…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1832Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení stanoví postup podnikatele a nároky spotřebitele při odstoupení od smlouvy. Oproti předchozí úpravě, podle níž byl podnikatel povinen vrátit kupní cenu ve lhůtě až třiceti dnů, NOZ lhůtu v souladu se směrnicí zkracuje…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1815Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objeví-li se ve smluvním vztahu buď některé z příkladmých ujednání uvedených v ustanovení § 1814 NOZ či ujednání, které naplní znaky generální klauzule v ustanovení § 1813 NOZ, k ujednání se nepřihlíží, nemá tedy žádné právní účinky,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a sankce    Předmětné ustanovení již bylo obsaženo v ObčZ, nicméně explicitně je zakotvena zásada, podle níž postačí odstoupení od smlouvy odeslat podnikateli poslední den lhůty. Spotřebitel je povinen prokázat,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje další soubor informací, které je podnikatel povinen spotřebiteli při použití prostředků komunikace na dálku sdělit před uzavřením smlouvy, nejedná-li se o uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty či obdobným způsobem,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1842Garance

13.7.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Ustanovení připomíná, že ustanovení se aplikují pouze za předpokladu využití prostředku komunikace na dálku, který byl použit k uzavření smlouvy, tj. bez současné přítomnosti obou smluvních stran.  Příklad  Bude-li tak telefonicky či…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...