dnes je 18.7.2024

Průběh likvidaceGarance

26.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava likvidace společnosti je upravena v obecné rovině v § 187 a násl. NOZ a u jednotlivých typů společností speciálními ustanoveními upravenými v ZOK. V případě společnosti s ručením omezeným pak § 241 a 242…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení společnosti s likvidacíGarance

23.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecnou právní úpravou pro zrušení právnické osoby, kterou je samozřejmě i společnost s ručením omezeným, je občanský zákoník. Ten stanoví v ustanovení § 168 odst. 1 NOZ, že právnická osoba se zrušuje právním jednáním společníků (tj. dohodou), uplynutím doby,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vstup společnosti do likvidaceGarance

19.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem likvidace je vypořádat majetek společnosti, tzv. likvidační podstatu a vyrovnat dluhy věřitelů a následně naložit s čistým likvidačním zůstatkem, který v likvidaci vyplyne, dle zákona. Likvidace společnosti je tedy jeden ze způsobů, jak se společnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jmenování likvidátora společnostiGarance

18.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Neplatnost společnosti a její likvidaceGarance

17.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obnovení likvidaceGarance

16.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím. Následně likvidátor zajistí do 30 dnů od skončení likvidace podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik společnostiGarance

15.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Společnost s ručením omezeným zaniká tedy dnem výmazu z obchodního rejstříku. To platí jak v případě přeměny obchodní společnosti, tak i v případě její…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnosti a odpovědnost likvidátoraGarance

10.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidátor je oprávněn získat všechny informace pro výkon své působnosti a plnění svých povinností. Zejména je povinností statutárního orgánu společnosti poskytnout likvidátorovi potřebnou součinnost k výkonu jeho funkce. Likvidátor také musí být obeznámen s…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení s. r. o. s likvidací - účetně a daňověGarance

16.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozdělení společnostiGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu trvání každé společnosti může vyvstat potřeba provedení restrukturalizace společnosti, která povede ke zlepšení a zjednodušení vnitřního fungování společnosti, snížení administrativního zatížení, zefektivnění řízení a zlepšení výkonnosti společnosti.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Projekt rozdělení společnostiGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Společnost ABC, s. r. o. se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá výrobou oděvů a obuvi. Za účelem zlepšení a zjednodušení vnitřního fungování společnosti, snížení administrativního zatížení, zefektivnění řízení a zlepšení výkonnosti společnosti má…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení v obchodním věstníkuGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost ABC, s. r. o., IČO ……, se sídlem ………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …… (oddíl C, vložka …..), tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na jmenování znalceGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Souhlas znalce se jmenovánímGarance

25.10.2019, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan ……., IČO ……, se sídlem …….., znalec pro obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: oceňování podniku, svým níže připojeným podpisem stvrzuje, že souhlasí se svým jmenováním jakožto znalce pro ocenění části jmění společnosti ABC, s. r. o., která má…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení společnosti bez likvidaceGarance

23.10.2018, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončit své podnikání a svou obchodní společnost zrušit. 

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Projekt fúze sloučením společnosti s ručením omezeným s akciovou společnostíGarance

7.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení obchodní společnosti zúčastněné na přeměněGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost Alfa, s. r. o., se sídlem Neustupného 1832, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 123 45 678, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 12345 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Zanikající společnost”), tímto v souvislosti s fúzí sloučením s…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení dle § 33 ZoPSDGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost Beta, a. s., se sídlem Na Větrném kopci 2456/12, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 455 12 457, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2453 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Beta, a. s.”), jakožto nástupnická…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na založení do sbírky listinGarance

6.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Fúze obchodních společností a družstevGarance

5.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava fúze obchodních korporací (a přeměn obecně) je obsažena v zákoně  č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o přeměnách”).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Fúze sloučenímGarance

5.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno výše, v případě fúze obchodních společností sloučením dochází ke spojení dvou nebo více obchodních společností, z nichž jedna se stane nástupnickou společností, a ostatní společnosti zaniknou. Jmění zanikající nebo zanikajících společností…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...