dnes je 30.5.2024

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí radyGarance

5.2.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce člena dozorčí rady, vznik a zánik funkceGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním v zakladatelském dokumentu (tj. v zakladatelské listině, má-li společnost jediného zakladatele, nebo ve společenské smlouvě).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Volební řád pro volby do dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ABC, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Rybná 457/12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123456, (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení akciové společnosti vzniká funkce člena dozorčí rady jeho určením ve stanovách.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí být písemná a schvaluje ji (včetně jejích změn) valná hromada společnosti, případně jediný společník v působnosti valné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dozorčí rada akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu dozorčí rady akciové společnosti nalezneme především v ustanovení § 446 až 455 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanovením jsou zejména § 44 až 46 ZOK (obecná úprava orgánů obchodních korporací), § 49, § 51 až 57 ZOK (pravidla jednání členů volených…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Jednací řád dozorčí radyGarance

2.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOKGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zmocnění jiného člena dozorčí rady k hlasování (§ 159 odst. 2 NOZ)Garance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan Jan Smetana, nar. dne 13. 4. 1983, bytem Nová Ves 16, jakožto člen dozorčí rady společnosti ABC, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Rybná 457/12, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123456,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z jednání dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce člena dozorčí radyGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost dozorčí rady ve vztahu k akcionářůmGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vnitřní působnost dozorčí rady akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích upravuje působnost dozorčí rady ve vztahu k valné hromadě, k akcionářům a dalším třetím osobám. Působnost dozorčí rady je obecně upravena kogentně (tj. nelze se od této úpravy odchýlit), nicméně kde to zákon připouští, lze výkon…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost dozorčí rady ve vztahu ke třetím osobámGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý člen dozorčí rady má právo se domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady dle § 428 ZOK pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami společnosti. Právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost dozorčí rady ve vztahu k představenstvuGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve vztahu k představenstvu jde o klíčovou působnost dozorčí rady, která charakterizuje její činnost, neboť dozorčí rada je orgánem kontrolním, který dohlíží především na výkon činnosti představenstva. Dozorčí rada vůči představenstvu vykonává jak činnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost dozorčí rady ve vztahu k valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním v zakladatelském dokumentu (tj. v zakladatelské listině, má-li společnost jediného zakladatele, nebo ve společenské smlouvě).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříkuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Ing. arch. František Šedivý, nar. 3. prosince 1967, bytem Žatecká 17/7, Praha 1, Josefov, tímto prohlašuji, že:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Úprava dozorčí rady ve společenské smlouvě při založení společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce člena dozorčí radyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí radyGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost Hotels & Restaurants Walters, s. r. o., IČO: 876 54 321

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obecně k dozorčí radě s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v ustanovení § 201 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 44 až 58 ZOK (obecná úprava orgánů obchodních korporací, pravidla jednání členů orgánů společnosti a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříkuGarance

17.9.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jmenování člena dozorčí rady soudemGarance

14.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 453 ZOK umožňuje, aby v případě, kdy dozorčí rada společnosti nemá stanovami nebo zákonem určený počet členů, jmenoval zbývající členy dozorčí rady za zákonem stanovených podmínek…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kooptace členů dozorčí rady a náhradnicí dozorčí radyGarance

13.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 454 ZOK umožňuje, aby mohlo dojít k doplnění členů dozorčí rady bez svolání valné hromady. K doplnění může dojít v zásadě dvojím způsobem:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí radyGarance

27.9.2017, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pravidla o střetu zájmů; uzavření smlouvy mezi členem orgánu a akciovou společnostíGarance

15.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi může dojít k situaci, kdy se dostanou do střetu zájmy akciové společnosti a zájmy člena jejího orgánu. Ustanovení § 54 až 58 ZOK pro tyto případy stanoví pravidla, která mají chránit akciovou společnost proti poškozování jejích zájmů. Právní úprava…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce člena dozorčí radyGarance

23.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady jsou z části identické, jako je tomu v případě členů představenstva akciové společnosti.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

21.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady jako takové jsou upraveny v obecných ustanoveních ZOK a NOZ, překážky pro výkon funkce se vyskytují jak v ZOK, tak v živnostenském zákoně. Základní podmínkou pro výkon funkce člena dozorčí rady (stejně jako v případě…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obecně k dozorčí raděGarance

9.3.2017, Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozorčí rada akciové společnosti je zřizována spolu s představenstvem v dualistickém systému vnitřní struktury akciové společnosti, když do její působnosti patří kontrola výkonu působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 448Garance

14.1.2017, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D., a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Předseda dozorčí radyGarance

2.9.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 448 odst. 3 ZOK volí dozorčí rada ze svého středu svého předsedu. Předseda dozorčí rady je tak jediným povinným “funkcionářem“ dozorčí rady. Vedle předsedy mohou stanovy určit, že si mohou členové dozorčí rady zvolit ze svého středu i jiné…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zápis z jednání dozorčí radyGarance

22.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Stejně jako o průběhu zasedání představenstva či valné hromady musí být také o průběhu jednání dozorčí rady pořízen písemný zápis. To, že musí být dodržena písemná forma zápisu, sice není v ZOK výslovně…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOKGarance

1.9.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 446Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 197 ObchZ    Kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti valné hromady a činnost společnosti, je dozorčí rada. Zásady činnosti dozorčí rady stanoví valná hromada a dozorčí rada je povinna se jimi řídit – tuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 453Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    V případě ukončení funkce člena dozorčí rady musí valná hromada zvolit nového člena do dvou měsíců. Pokud by dozorčí rada z důvodu chybějícího člena nebo členů nemohla plnit svou funkci, může soud na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 454Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    Rovněž v případě dozorčí rady mohou stanovy připustit kooptaci náhradních členů dozorčí rady obdobně, jako je tomu u členů představenstva podle § 444 odst. 1. Vedle toho je přípustné, aby stanovy…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 201Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 137 až § 140 ObchZ    Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným fakultativním orgánem. Společnost ji zřizuje jen v případě, že tak stanoví společenská smlouva, příp. jiný právní předpis.    Působnost dozorčí…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 449Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 201 odst. 1 a 3 ObchZ    Členové dozorčí rady mají ze zákona právo účastnit se valné hromady, na které vystoupí pověřený člen dozorčí rady a seznámí ji s výsledky její činnosti. Členové dozorčí rady mají právo, aby jim na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 447Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 197 odst. 2, § 198, § 199 odst. 2 ObchZ    Dozorčí rada realizuje řádný výkon kontrolní činnosti s využitím práva nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Přitom dozorčí rada kontroluje, zda je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 452Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Obdobně jako člen představenstva může i člen dozorčí rady získat souhlas valné hromady k činnosti, která je v konfliktu se zákazem konkurence. Postačuje, aby člen dozorčí rady takovou svoji činnost oznámil valné…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 451 - Zákaz konkurenceGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 200 odst. 3 ObchZ    Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako na členy představenstva ve smyslu §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 450Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 201 odst. 3 ObchZ    O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající (nemusí jít o osobu totožnou s předsedou dozorčí rady). Přílohou tohoto zápisu je seznam přítomných osob.    Pokud…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 455Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Členem dozorčí rady může být i právnická osoba. Pokud zanikne tato právnická osoba, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce, pokud to stanovy nevyloučí. Zanikne-li člen dozorčí rady – právnická osoba s…

Přístupné pro: Plus | Super

Zápis z valné hromady o jmenování člena dozorčí radyGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce člena dozorčí rady vzniká okamžikem jeho zvolením valnou hromadou, nikoliv například uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Z každého zasedání valné hromady se pořizuje zápis. Byl-li na valné hromadě zvolen nový člen dozorčí rady,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z valné hromady o jmenování člena dozorčí radyGarance

1.12.2013, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...