dnes je 15.7.2024

Příjem z převodu obchodního podílu (zdanění)Garance

27.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože transakce se týká tři daňových subjektů – s. r. o., jejíž podíl je převáděn, společníka prodávajícího podíl a společníka kupujícího podíl – z nichž každý může být jak daňovým rezidentem ČR (dále jen „Rezident”), tak i daňovým nerezidentem ČR (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zdravotní pojištění společníkůGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; pojistné na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Společníci mají pro účely zdravotního pojištění postavení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sociální pojištění společníkůGarance

2.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové souvislosti obchodního podíluGarance

6.4.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podíl společníka na zisku (zdanění)Garance

5.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je třeba zdůraznit, že podíly na zisku lze společníkovi s. r. o. přiznat vždy pouze ze skutečně dosaženého účetního zisku vykázaného v řádné nebo mimořádné účetní závěrce. V praxi je přitom možno využít nejen disponibilního zůstatku účtu výsledku hospodaření…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Protest společníka s. r. o. na valné hromadě společnostiGarance

4.2.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, ……………………., nar. ……………………., bytem ……………………., společník společnosti ……………………., IČO ……………………., se sídlem ……………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……………………., oddíl C, vložka ……………………. (dále jen „Společnost”), tímto podávám…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společník a jeho postavení ve společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu ust. § 132 odst. 1 ZOK řazena mezi kapitálové společnosti, jejíž společníci se chovají jako investoři čekající na zhodnocení své vstupní investice. Lze se u ní ale setkat i s prvky typickými pro osobní obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Práva a povinnosti společníkůGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vyloučení společníka ze společnosti valnou hromadouGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetí rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti představuje další způsob, kterým dochází ke zrušení účasti společníka ve společnosti. Tento postup vedoucí k vyloučení společníka ze společnosti je upraven zejména v ustanovení § 151 ZOK a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postavení společníka ve společnosti, členění práv a povinnostíGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 132 odst. 1 ZOK kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Společníkem se tedy označuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní povinnosti majetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vkladová povinnost je jednou z nejdůležitějších povinností společníka. Minimální výše vkladu je zákonem stanovena na 1 Kč. Společenská smlouva může určit vyšší výši vkladu a také tuto výši vkladu pro jednotlivé společníky stanovit rozdílně. Společník je…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní práva majetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na podíl na zisku je základním majetkovým právem společníka. Novela zákona o obchodních korporacích Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).1 přinesla do této…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vystoupení společníka ze společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost jednostranného vystoupení společníka ze společnosti, kterou zavedl zákon o obchodních společnostech, představuje určité „pootevření” společnosti, resp. přiblížení společnosti osobním společnostem (tj. veřejné obchodní společnosti a komanditní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní povinnosti nemajetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámec vyžadovaného chování společníka zakotvuje občanský zákoník v rámci právní úpravy pojednávající o korporacích (ustanovení § 210 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Od okamžiku vzniku členství v korporaci je…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dohoda o ukončení účasti společníkaGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby se společníci dohodli na zániku účasti některého nebo některých společníků ve společnosti. Jedná se o „dobrovolný” způsob ukončení účasti ve společnosti, který vychází z vůle společníka. Přestože se tento způsob…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zrušení účasti společníka soudemGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích připouští, aby účast společníka ve společnosti byla zrušena soudem na základě jeho rozhodnutí (§ 205 ZOK). K tomuto způsobu zániku účasti společníka ve společnosti by mělo být přistupováno jako k nejzazší možnosti ukončení účasti…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Základní práva nemajetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci společnosti s ručením omezeným se v zásadě nemohou podílet na řízení společnosti přímo (neujednají-li si to výslovně ve společenské smlouvě), ale musí tak činit prostřednictvím valné hromady, a to ať už hlasováním na ní nebo mimo ni o záležitostech,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOKGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Další způsoby zániku účasti společníka ve společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje v ustanovení § 206 ZOK další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti, konkrétně uvádí rozhodnutí, jejichž důsledkem je zánik účasti společníka ve společnosti, a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnická žalobaGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě společnické žaloby jsou věnována ustanovení § 157 až 160 ZOK. Oprávnění podat společnickou žalobu představuje jedno z důležitých účastnických práv společníka, jehož prostřednictvím může kterýkoli společník aktivně prosazovat ochranu zájmů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vyloučení společníka ze společnosti soudemGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samotná společnost může vyloučit společníka ze společnosti pouze při nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti, v ostatních případech musí rozhodnout soud, který tak bude činit na základě ustanovení § 204 ZOK a za předpokladu, že bude mít za prokázané, že…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Kmenové listyGarance

23.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kmenové listy nejsou často využívaným nástrojem pro držbu podílu ve společnosti s ručením omezeným, přestože jejich výhody mohou být pro mnoho obchodních korporací nesporné.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Exekuční příkazGarance

22.11.2020, JUDr. Alena Pokorá Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekutorský úřad v …………………………………........

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Exekuce postižením obchodního podílu společníkaGarance

20.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že je společník ve společnosti s ručením omezeným povinným (dlužníkem) v exekučním řízení, jedním z možných způsobů exekuce je postižení obchodního podílu takového společníka. Právní úprava vztahující se k této problematice doznala po rekodifikaci…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o zastavení obchodního podíluGarance

20.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zastavení obchodního podíluGarance

19.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účast společníka na společnosti, kterou představuje obchodní podíl, může být velmi hodnotným aktivem. Vzhledem k tomu, že po splatnosti pohledávky vzniká zástavnímu věřiteli právo na uspokojení se ze zástavy, zástavní právo lze považovat za jeden z…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převod podíluGarance

18.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle nového občanského zákoníku lze podíl považovat za věc v právním slova smyslu, tedy i za předmět občanskoprávních vztahů. Vlastník podílu s ním může disponovat, avšak pouze v mezích a za podmínek, které mu stanoví zákon nebo společenská smlouva, a to…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podíl ve společnosti s ručením omezenýmGarance

14.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu investování je jedním z klíčových momentů možnost společníka s. r. o. vystoupit ze společnosti a převést svůj podíl na jiného. Právě tržní převod je nejefektivnější a nejjednodušší možností společníka, jak vystoupit z nevýhodné investice do…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na vyloučení společníka ze společnosti soudemGarance

1.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnostiGarance

1.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Daňové dopady ukončení účasti společníka s. r. o.Garance

10.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní forma podnikání – s. r. o. – bývá obvykle volena pro výhodnou kombinaci malých rizik (omezené ručení) společníků a poměrně nízkých vstupních bariér. Složitější je ale naopak ze společnosti vystoupit, nelze to učinit například pouhým rozhodnutím…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Loňský zisk s. r. o. lze rozdělit i po 30. červnuGarance

4.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek bude v podstatě o dvou stále vzácnějších věcech – o čase a svobodě podnikání. První zpomaluje gravitace, to druhé zhoršují zákonodárci v Praze a Bruselu. Svobodomyslný člověk s podnikatelským duchem nepochopí, proč by právní předpisy omezovaly,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Jediný společník - specifika s. r. o. s jediným společníkemGarance

16.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi jsou poměrně časté společnosti s ručením omezeným, které mají pouze jediného společníka. V takovém případě se samozřejmě valná hromada z logiky věci nekoná a podle ustanovení § 12 ZOK vykonává působnost valné hromady tento jediný…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Způsoby zániku účasti společníka ve společnostiGarance

5.9.2014, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným je obsažena zejména v ustanoveních § 202 až 215 ZOK. Tento výčet ustanovení, resp. způsobů zániku účasti společníka není vyčerpávající. Další způsoby zániku účasti společníka ve…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 213Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Ustanovení upravuje pravidla pro prodej uvolněného podílu v případě, že společnost s ním nakládá jako zmocněnec (srov. § 213 odst. 3). Na rozdíl od dosavadní koncepce v …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 151Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 ObchZ    Toto ustanovení určuje sankce za prodlení společníka se splacením jeho peněžitého vkladu. Úrok z prodlení může být pro tento případ sjednán ve společenské smlouvě, přičemž není-li tomu tak, stanoví…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 207Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 1 ObchZ    V odstavci 1 je stanovena zásada převoditelnosti podílu na jiného společníka.    Podle odstavce 2 se připouští, aby ovšem – odstavcem 1 zásadně připouštěnápřevoditelnost podílu byla…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 205 - Zrušení účasti společníka soudemGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 148 odst. 1 ObchZ    Společník se může u soudu domáhat, aby soud jeho účast ve společnosti zrušil, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, ledaže jde o jednočlennou společnost. Ustanovení tak…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 214Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 61 odst. 2, § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Ustanovení řeší situaci, kdy se společnosti postupem podle § 213nepodaří podíl prodat ani do tří měsíců poté, co se podíl stal uvolněným. V takovém …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 162Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Podle dosavadní právní úpravy mohla valná hromada uložit společníkům zaplatit povinný příplatek mimo základní kapitál až do poloviny základního kapitálu společnosti. Toto omezení zákon ruší a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 209Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 3, § 117a ObchZ    Podle odstavce 1 věty první platí, že nabytím podílu ve společnosti přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Je tak odstraněn formální požadavek na výslovné …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 210Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Ustanovení upravuje rubopis kmenového listu, pokud je podíl společníka ve společnosti představován právě kmenovým listem. Obecné náležitosti rubopisu se pak podávají z § 1103 odst. 2 NOZ.    Účinnost převodu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 163Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Od povinného peněžitého příplatku je nutno odlišovat příplatek dobrovolný. Ten nemusí být upraven ve společenské smlouvě společnosti, přičemž podmínkou jeho poskytnutí je souhlas jednatele. Příplatek …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 204 - Vyloučení společníkaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 149 ObchZ    Ustanovení zakotvuje možnost společnosti (nikoli tedy například společníků či některého orgánu společnosti) domáhat se u soudu vyloučení společníka.    Z dikce odstavce 1 vyplývá, že důvodem pro vyloučení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 166Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Obecně na vrácení poskytnutého příplatku nemá společník právo, valná hromada však může o jeho vrácení rozhodnout. V takovém případě se příplatek vrací pouze v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 208Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 2 ObchZ    Zákon umožňuje převod obchodního podílu na osobu, která není dosud společníkem, ovšem pouze se souhlasem valné hromady. V takovém případě je ovšem účinnost smlouvy o převodu vázána na udělení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 215Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Bude-li s uvolněným obchodní podílem naloženo postupem podle § 213, tedy bude prodán třetí osobě, není třeba další úpravy ohledně nakládání s tímto podílem. Pokud se však takový…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 211 - Dědění podíluGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 116 odst. 2 ObchZ    Ustanovení dává právo dědici, aby se domáhal zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou zde důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Jedná se …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 165Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Poruší-li společník svou příplatkovou povinnost, uplatní se pravidla podle § 151, tzn. obdobný postup jako při prodlení společníka se splacením peněžitého vkladu. V tomto případě je společník…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 156Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 122 ObchZ    Přestože mohou společníci požadovat informace o společnosti a nahlížet do dokladů společnosti prakticky kdykoli, má to samozřejmě své limity. Tyto požadavky nemohou být šikanózní a není vyloučeno, aby…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...