dnes je 18.7.2024

§ 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

2.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 324a ZP Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohodyGarance

22.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 90b ZP Poskytování denního odpočinku zaměstnancům ve zdravotnictví v návaznosti na pracovní dobu podle § 83a ZPGarance

19.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 83a ZP Délka nepřetržitého úseku pracovní doby zaměstnance ve zdravotnictvíGarance

19.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 192 ZP Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)Garance

12.1.2024, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 203a ZP Pracovní volno související s akcí pro děti a mládežGarance

12.1.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 190a ZP Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

11.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 112 ZP Zaručená mzdaGarance

10.1.2024, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 111 ZP Minimální mzdaGarance

10.1.2024, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

1.1.2024, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 157-161 ZP Náhrada jízdních výdajůGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 211 ZP Základní ustanovení o dovolenéGarance

1.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1145Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem preferovaným způsobem vypořádání je rozdělení věci (srov. komentář k ustanoveni § 1144). Rozdělení věci by nemělo být na překážku, že nově vzniklá (oddělená) věc vyžaduje k řádnému užívání bývalým spoluvlastníkem zřízení služebnosti či jiného věcného…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1152Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1152 upravuje důsledky rozdělení společné věci zatížené věcným břemenem z hlediska dalšího trvání věcného břemena, a to analogicky k situaci opačné, kdy je rozdělena panující věc (srov. ustanovení § 1151). Svým charakterem je speciální úpravou ve…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1140Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

První odstavec ustanovení § 1140 formuluje základní princip, z něhož vychází úprava spoluvlastnictví, totiž dobrovolnost setrvání ve spoluvlastnickém vztahu.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zneužívající ustanovení jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí v případě ujednání týkající se hlavního předmětu závazku ani pro posouzení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1148Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je pokud možno komplexní vyřešení vztahu mezi spoluvlastníky a odklizení jejich případných sporů tak, aby do budoucna již nepřetrvaly a nedocházelo ani k následným sporům (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1138Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1138 nemá svůj vzor v předchozí právní úpravě, a to ani v historické. Možnost smluvní odchylky od zákonné úpravy správy společné věci nicméně není novinkou. Oprávnění spoluvlastníků dohodnout se na správě společné věci bylo i při absenci výslovné…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1146Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava (OZ) problematiku společných listin neobsahovala. Jako inspirační zdroj pro ustanovení § 1146 pravděpodobně sloužila historická úprava (srov. ustanovení § 844 císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského). Nová…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1154Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 1154 zákonodárce připouští možnost uzavření dohody o odkladu zrušení spoluvlastnictví. Pokud se spoluvlastníci na odkladu zrušení spoluvlastnictví dohodnou, vylučuje tato jejich dohoda, aby se následně – na omezenou dobu - prosadila zásada…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1149Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 1149 zákonodárce – poněkud nesystematicky – upravuje dvě samostatné otázky: potvrzení o vypořádání spoluvlastnictví a otázku vzniku nových vlastnických práv u nemovitých věcí zapsaných do veřejného seznamu (katastru…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1157Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut oddělení ze spoluvlastnictví je v občanském zákoníku upraven velmi stručně. V ustanovení § 1140 odst. 2 je upraveno právo spoluvlastníka kdykoli žádat o oddělení ze spoluvlastnictví (za tam stanovených podmínek), v ustanovení § 1157 je pak pouze…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1150Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1150 kontinuálně s předchozí i historickou úpravou upravuje postavení osob stojících mimo spoluvlastnický vztah, které mají věcné právo ke společné věci (srov. ustanovení § 847 císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1812 občanského zákoníku ustanovuje, že pokud je možné písemný obsah smlouvy, která je ujednána mezi spotřebitelem na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou podnikající na straně druhé, vyložit více možnými způsoby, vždy se ujednání o obsahu smlouvu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1153Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením upravujícím důsledky likvidace spoluvlastnického vztahu rozdělením věci je ustanovení § 1153. Toto ustanovení opět nemá přímou předlohu v předchozí právní úpravě, historickou souvislost lze však sledovat u ustanovení § 848a císařského…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1139Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1139 připouští možnost soudního zásahu do vztahů mezi spoluvlastníky při správě společné věci. Podle tohoto ustanovení se soudní ochrany může domáhat spoluvlastník, který byl „přehlasován” většinou (srov. odst. 1 komentovaného ustanovení), i…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1143Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plní-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet ani ho o ničem…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1144Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce v ustanovení § 1144 předkládá taxativní výčet způsobů vypořádání spoluvlastnictví soudem (tj. rozdělení věci, přikázání věci spoluvlastníkovi za náhradu či prodej s rozdělením výtěžku z prodeje) a závazně rovněž určuje jejich pořadí (srov.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1156Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odkladu likvidace spoluvlastnictví bez ohledu na právní důvod vzniku (dohodou spoluvlastníků podle ustanovení § 1154, rozhodnutím soudu podle ustanovení § 1155 odst. 1 či pořízením pro případ smrti podle ustanovení § 1155 odst. 2) v zásadě není…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1142Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci zákon obecně preferuje (pro vypořádání spoluvlastnictví rozhodnutím soudu srov. ustanovení § 1144 odst. 1), neboť jde o způsob vypořádání, při němž (bývalí) spoluvlastníci neztrácejí vazbu k věci, zůstává jim…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli před uzavřením této smlouvy mimo prostor obvyklý k podnikání v dostatečném předstihu všechny informace vymezené v § 1820 odst. 1 nebo mu je zpřístupní a…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozí právní úpravě byla dosavadní právní úprava zásadněji změněna a dána do odst. 1, kde byly změněna textace ustanovení § 1814 odst. 1 písm. e) a dále § 1814 odst. 1 písm. h) až l), kde byl rozšířen okruh zneužívajících ujednání a to mezi § 1814…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1155Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odklad zrušení spoluvlastnictví představuje prolomení zásady zrušitelnosti spoluvlastnictví (srov. ustanovení § 1140 a dále komentář k ustanovení § 1154). K odkladu může dojít v důsledku dohody spoluvlastníků podle ustanovení § 1154, rozhodnutím soudu podle…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1141Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občanský zákoník – stejně jako procesní předpis (srov. ustanovení § 99 odst. 1 OSŘ, věta druhá) – preferuje dohodu spoluvlastníků o zrušení a způsobu vypořádání spoluvlastnictví před zásahem do soukromoprávních poměrů autoritativním rozhodnutím soudu. Lze to…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1147Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro případ, že spoluvlastníci nedosáhnou dohody ohledně zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, předkládá občanský zákoník taxativní výčet způsobů, jimiž může k návrhu kteréhokoli ze spoluvlastníků spoluvlastnictví vypořádat soud. Současně závazně stanoví…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1151Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1151 je – stejně jako předchozí § 1150 – aplikovatelné při vypořádání spoluvlastnictví dohodou i rozhodnutím soudu. Vztahuje se k likvidaci spoluvlastnického vztahu rozdělením panující věci, tzn. věci, jíž prospívá věcné břemeno in rem. Naopak…

Přístupné pro: Plus | Super

§ 348 ZP Doby posuzované jako výkon práceGarance

27.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 335a ZP Doručování zaměstnavatelem do datové schránky zaměstnanceGarance

23.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelemGarance

21.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 241 ZP Povinnosti zaměstnavatele k zaměstnancům pečujícím o děti a jiné osobyGarance

16.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 241a ZP Práce na dálku zaměstnanců pečujících o děti a jiné osobyGarance

16.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 196 ZP Rodičovská dovolenáGarance

13.11.2023, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 39 ZP Pracovní poměr na dobu určitouGarance

9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 77a ZP Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

7.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

§ 21 ZP Souvislosti s uzavřením některých smluv elektronickou cestouGarance

3.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2116Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost poskytovatele záruky není absolutní, ale zákon stanoví liberační důvody. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Aby poskytovatel záruky za vady neodpovídal, musí být…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2619Garance

1.11.2023, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...