dnes je 23.9.2023

§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

3.7.2023, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2090Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se použije, pokud z kupní smlouvy vyplývá, že prodávající má věc kupujícímu odeslat. Naopak předmětné ustanovení se nepoužije na situace, kdy byla sjednána povinnost prodávajícího věc kupujícímu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2534Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 12 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2302/2015.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2531Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2302/2015.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2530Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určení celkové ceny zájezdu je jednou z esenciálních náležitostí smlouvy o zájezdu (viz. Komentář k § 2521). Před novelou č. 111/2018 Sb. obsahoval občanský zákoník pouze úpravu, za jakých podmínek může pořadatel cenu za zájezd zvýšit. Touto novelou však byly…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2549Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení týkající se smlouvy o zájezdu jsou v občanském zákoníku řazeny v části závazkových práv. Mělo by se tak jednat o ustanovení dispozitivní (viz komentář k § 1725). Do smlouvy o zájezdu se však prolíná potřeba ochrany zákazníka, která je vyjádřena…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2525Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

U smlouvy o zájezdu již není obligatorně vyžadována písemná forma, jako tomu bylo u cestovní smlouvy. Požadavek na písemnou formu však nebyl zcela opuštěn, když v textové podobě musí být vyhotoveno potvrzení o…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2524Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 20Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nositelem práv a povinností může být pouze osoba (srov. ustanovení § 17 odst. 1). Občanský zákoník vychází z bipartice osob (osoby fyzické nebo právnické, srov. ustanovení § 18) Klade se již otázka, zda toto vymezení je dostačující a odpovídá soudobým poměrům.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 318Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí (k tomu viz komentář k ustanovení § 317), že zakladatel může nadační listinu měnit pouze v případě, že si zakladatel tuto změnu (pro sebe či jiný orgán nadace) v nadační listině vyhradil. Je tedy na zakladateli, aby v nadační listině vymezil, kdo…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 319Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 324Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný by měla být zcela výjimečná, a může k ní dojít pouze v případě, že jsou k tomu dány zvlášť závažné důvody. O takové změně rozhoduje soud, přičemž o této změně nelze rozhodnout, pokud by to zakázal…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 793Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 793 se na první pohled může jevit podobné předchozímu ustanovení § 792 tím, že zakládá zvláštní oprávnění soudu ve věcech popírání otcovství. Obě ustanovení se však zásadním způsobem liší svým účelem. Zatímco ustanovení § 792 směřuje k odstranění…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2983Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podplácením ve smyslu ustanovení § 2983 je jednání spočívající v poskytnutí jakéhokoli prospěchu, hmotného i nehmotného charakteru, jehož účelem je takové jednání soutěžitele, jemuž je poskytován, které je nekalé, tj. v rozporu s dobrými mravy soutěže, a jehož…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2974Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osobou se podle ustanovení § 3024 odst. 1 považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Z toho především plyne, že ustanovení § 2974 počítá výslovně pouze s fyzickými či právnickými osobami, tj.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 323Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo změnit účel nadace může být vyhrazeno v nadační listině, a to buď pro zakladatele nebo i pro třetí osobu (např. beneficienta), případně zakladatel může třetí osobě založit právo souhlasit se změnou účelu nebo takový souhlas odmítnout. Toto právo je…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2984Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První úprava zlehčování v ustanovení § 2984 navazuje na předchozí úpravu, která zjevně zákonodárci posloužila jako předloha (ustanovení § 50 ObchZ), s tím rozdílem, že v obou odstavcích je nově používáno jednotné číslo namísto dřívějšího množného (srov.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2987Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2987 kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 52 ObchZ) mezi zákonné skutkové podstaty řadí ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Pokud jde o obsahové vymezení, předchozí a nová právní úprava jsou takřka totožné s tím, že v nové…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 340Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon vyžaduje pro nakládání s nadační jistinou péči, kterou stanoví pro správu cizího majetku (a to i přesto, že nadace spravuje svůj vlastní majetek, nikoliv majetek cizí). Správa cizího majetku je upravena v § 1400 a násl.. Z těchto pravidel dle důvodové…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 331Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 334Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 335Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek. U majetku nadace je tedy nezbytné rozlišovat to, co je nadační jistinou a co je ostatním majetkem nadace, který nadace může využívat mimo jiné pro nadační příspěvky bez větších…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 338Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 332Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady do nadace přijímá před jejím vznikem osoba, kterou nadační listina určí jako správce vkladů (určení správce vkladů je povinnou náležitostí nadační listiny podle § 310, může jich být i…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 325Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na ustanovení předcházející, která upravují možnou změnu účelu nadace. Pro případ změny účelu nadace stanoví omezení, které se týká vázanosti

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2989Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2989 navazuje historicky na ustanovení § 54 ObchZ. Zatímco v prvním odstavci dochází pouze ke změně výrazu „spotřebitel” na „zákazník” (takže se teoreticky rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných osob o osoby oprávněné hájit zájmy zákazníků –…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2982Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovněž vymezení skutkové podstaty parazitování na pověsti vychází z předchozí úpravy (srov. ustanovení § 48 ObchZ). V souladu s terminologií občanského zákoníku namísto „podniku” používá pojem „závod”, dále používá jednotné číslo („výrobku nebo služby” namísto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2975Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení úpravy konkurenční doložky do části týkající se hospodářské soutěže je novinkou, obchodní zákoník obdobné ustanovení neobsahoval (konkurenční doložku upravoval toliko u jednotlivých smluvních typů – u obchodního zastoupení v ustanovení § 672a ObchZ,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2986Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotěrné obtěžování je nová zákonná skutková podstata, předchozí právní úprava obdobnou skutkovou podstatu neobsahovala. Výstižnější by zřejmě bylo označení „nevyžádaná reklama”, Srov. Ondrejová, D. Nová skutková podstata nekalé soutěže „dotěrné obtěžování”,…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 336Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2972Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava hospodářské soutěže v novém občanském zákoníku

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 14Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V demokratickém právním státě (srov. ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy) jsou subjektivní soukromá práva chráněna především prostřednictvím státních orgánů, zejména soudů (srov. též ustanovení §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 327Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podstatné náležitosti nadační listiny patří dle § 310 mimo jiné určení zakladatele a údaj o výši jeho vkladu. Vklad přitom může být jak peněžitý, tak i…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 328Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 320Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační listinu lze zásadně změnit po vzniku nadace, a to v částech a způsobem, který si zakladatel vyhradil, nebo pokud si tak nevyhradil, pak za splnění podmínek uvedených v § 318 a není-li zakladatele, pak nadační listinu může změnit na návrh nadace soud za…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2977Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

První zákonnou skutkovou podstatou je klamavá reklama. Zatímco její označení je shodné s předchozí úpravou, obsahové vymezení již nikoli (srov. ustanovení § 45 ObchZ).

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 329Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2976Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2976 a násl. představuje soukromoprávní část úpravy ochrany hospodářské soutěže (ochrana před nekalou soutěží). Z hlediska systematického kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 44 ObchZ) upravuje tzv. generální klauzuli nekalé soutěže…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2980Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava v ustanovení § 2980 navazuje na ustanovení § 50a ObchZ a vychází zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. 12. 2006, o klamavé a srovnávací reklamě, od níž se členské státy nemohou odchýlit přijetím přísnější ani mírnější…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2979Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 2979 jsou vložena společná ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží (výrobku) nebo služby. Jde o úpravu převzatou z ustanovení § 45 odst. 3 a § 46 odst. 2 ObchZ. Zatímco předchozí úprava se vztahovala zvlášť ke klamavé reklamě…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2981Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U vyvolání nebezpečí záměny se spojují dva typicky nekalosoutěžní prvky: klamání (snaha o záměnu výrobku s výrobkem jiného soutěžitele, konkurenta) a parazitování (profitování z pověsti konkurenta či jeho výrobku). Často také může docházet k souběhu více…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 342Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační kapitál představuje peněžní vyjádření nadační jistiny. Nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů a její celková hodnota musí odpovídat alespoň výši 500 000 Kč. Údaj o výši nadačního kapitálu je jednou z…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...