dnes je 9.2.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: Plus | Super

Důsledky porušení povinnosti péče řádného hospodářeGarance

1.1.2021, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Zákon vychází z toho, že osoba, která uplatní vůči členu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost jednatele ve společnosti s ručením omezenýmGarance

1.1.2021, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným je dána zejména v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích. ZOK stanoví, že statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů, přičemž…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost jednatelů a omezení působnosti jednatelůGarance

1.1.2021, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Jiným orgánem s. r. o. je valná hromada a dozorčí rada. Působnost statutárního orgánu zahrnuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozložení odpovědnosti jednatelů v kolektivním orgánuGarance

1.1.2021, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet členů statutárního orgánu určí zakladatelské právní jednání. S. r. o. může mít jednočlenný nebo vícečlenný statutární orgán. Vícečlenný statutární orgán s. r. o. není orgánem kolektivním ze zákona ex lege, ale jen tehdy, určí-li tak společenská smlouva.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodářeGarance

6.9.2020, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vykonávat funkci s určitou péčí stanoví § 159 odst. 1 NOZ, podle kterého se každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu právnické osoby, zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postoupení smlouvyGarance

27.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Postoupení smlouvyGarance

24.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Česká úprava trestní odpovědnosti právnických osobGarance

30.9.2019, Mgr. Alžběta Chovancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  minulém článku  jsme se zabývali různými teoretickými přístupy k trestní odpovědnosti právnických osob. Tyto teorie se zejména zabývají tím, jakým způsobem se vůbec může právnická osoba stát odpovědnou za trestný čin. Načrtli jsme v tomto smyslu také…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

RučeníGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super

Smluvní pokutaGarance

20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava je obsažena v § 2048 až 2052 NOZ, přičemž patří mezi instituty, kterými se dluh tzv. utvrzuje. Smluvní pokuta utvrzuje dluh tím, že dlužník je pod hrozbou vzniku další povinnosti (povinnosti k sankčnímu plnění) více motivován ke splnění…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. NOZGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smlouva o postoupení pohledávkyGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 1879 až 1886 NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smluvní pokuta (ujednání ve smlouvě)Garance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smluvní pokuta (ujednání ve smlouvě)Garance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat kupujícímu zboží v termínu sjednaném v článku III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převzetí dluhuGarance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava převzetí dluhu je obsažena v § 1888 až 1891 NOZ. Převzetí dluhu je jednou ze změn v subjektu závazku na straně dlužníka. Původní dlužník přestává být dlužníkem a účastníkem závazku a na jeho místo nastupuje dlužník nový. V právní teorii se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Směnka vlastní podle § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekovýGarance

1.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor s výkladem - Směnka vlastní podle § 30 a § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekovýGarance

1.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Slib odškodněníGarance

8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava slibu odškodnění je obsažena v § 2890 až 2893 NOZ. Úprava slibu odškodnění v NOZ je dispozitivní a strany si mohou ujednat odchylnou úpravu.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

22.10.2018, Mgr. Alžběta Chovancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické osoby a v jejich rámci zejména obchodní společnosti jsou neodmyslitelnou součástí tržního prostředí, kdy díky kumulaci lidského a finančního kapitálu umožňují efektivněji dosahovat lepších výsledků. Ne nadarmo se někdy říká, že jedna a jedna rovná se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pachatel a spolupachatel trestné činnosti a jejich právní nástupceGarance

24.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZTOPO má vlastní definici pachatele trestného činu. Podle této definice je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

10.5.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice poměrně nový a i celosvětově se jedná o mladé odvětví trestního práva. Z pohledu trestněprávní teorie je trestní odpovědnost právnických osob téma sporné a kontroverzní. Důvodem je, že trestní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 441Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Institut zastoupení obecně slouží k řešení situací, kdy nějaká osoba (fyzická – člověk, i právnická) nemůže sama právně jednat (zákonné zastoupení a opatrovnictví), nebo sama právně jednat z rozličných důvodů nechce (smluvní zastoupení).” Lavický, P. a kol.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2047Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2045Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Trestné činy - okruh trestných činů, které může spáchat právnická osobaGarance

23.11.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na specifické postavení právnické osoby je logické, že právnická osoba se nemůže ze své podstaty dopustit veškerých trestných činů, které mohou spáchat fyzické osoby. Toto zvláštní postavení právnických osob zákonodárce vyjadřuje v § 7 ZTOPO, dle…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

23.11.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2012 lze považovat z pohledu postavení podnikatelů za zlomový nejen z pohledu civilního práva, kdy byl dne 3. 2. 2012 s definitivní platností schválen Poslaneckou sněmovnou ČR zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jen „NOZ”), ale i z pohledu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 454Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„U prokuristy se vyžaduje osobní výkon funkce, neboť se u něj předpokládá profesionalita a osobní odpovědnost za výkon prokury s péčí řádného hospodáře.” Korbel, F. Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 5, s. 46.1Prokurista…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 450Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 452Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Trestní odpovědnost jednateleGarance

3.6.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve svých ustanoveních § 194 a 135 prezentoval základní zásadu jednání jednatele, tj. jednat s péčí řádného hospodáře. Bylo-li sporné, zda jednatel jednal či nejednal s péčí řádného hospodáře, bylo na něm, aby prokázal,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o zajišťovacím převodu právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zajišťovací převod právaGarance

21.4.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zajišťovacího převodu práva je v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ”) zakotvena v ustanoveních § 2040 až 2044 NOZ. Z povahy tohoto institutu a jeho zařazení v novém občanském zákoníku vyplývá, že se jedná o jeden ze způsobů zajištění dluhu.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 446Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší překročení zástupčího oprávnění, tedy případy, kdy zástupce jedná nad rámec jemu svěřeného zmocnění, a to pro případ dobrovolného zmocnění. Zvláštní právní úprava je uvedena v § 431 pro právní zastoupení podnikatele.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 444Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení chrání dobrou víru třetí osoby v případech, kdy u ní zastoupený vyvolal domněnku, že někoho jiného zmocnil k právnímu jednání, přičemž se rozlišují dva případy:…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 448 odst. 1 může zmocnitel zmocnění kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním zmocnění dochází k zániku zmocnění.

Přístupné pro: Plus | Super

Vzor - Záruční listinaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Finanční zárukaGarance

21.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční záruka je jedním z instrumentů zajištění dluhu. Je upravena v § 2029 a násl. NOZ.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k úhradě dle záruční listinyGarance

20.10.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výhrada vlastnictvíGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhrada vlastnictví je právní institut, jenž sice není systematicky v občanském právu řazen mezi instituty sloužící k zajištění pohledávek, je však obecně považován za jeden ze zajišťovacích prostředků. Představuje totiž jednu z nejčastěji používaných obran…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Smluvní pokutaGarance

30.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní pokuta byla dříve zařazována mezi zajišťovací prostředky. Nyní byla právní úprava smluvní pokuty systematicky „zařazena společně s ustanoveními o uznání dluhu do zvláštního oddílu nazvaného Utvrzení dluhu. Funkcí obou těchto institutů totiž není dluh…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zadržovací právoGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadržovací právo je vlastně oprávnění věřitele zadržet cizí movitou věc, kterou má u sebe, a to za účelem zajištění své splatné pohledávky, kterou má vůči osobě, jíž by jinak byl povinen tuto movitou věc vydat. Zadržovací právo slouží k zajištění jak…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Uznání dluhuGarance

29.6.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznání dluhu bývalo dle právní úpravy platné do 31. 12. 2015 řazeno mezi zajišťovací instituty. Nyní jej nalezneme mezi instituty sloužící k utvrzení dluhu. Jeho funkcí totiž není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších ve vlastním slova…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...