dnes je 22.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Potvrzení o zániku věcného břemene za účelem výmazu z katastru nemovitostí podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3
Vzor s výkladem – Potvrzení o zániku věcného břemene za účelem výmazu z katastru nemovitostí podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Mgr. Pavla Krejčí

POTVRZENÍ O ZÁNIKU PRÁVA

podle § 66 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.,

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

1. Označení osoby, která prohlášení vydává a které právo zaniklo

Hana Loukotová

rodné číslo 515225/089

trvale bytem Pod Loukami 478/10, Praha 4, PSČ 147 00

dále jen ("účastník")

2. Označení nemovitých věcí údaji podle katastrálního zákona

Bytová jednotka č. (č. p./č. jednotky) 488/52, vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, umístěná v domě – budově Nové Město, č. p. 487, 488, postavené na pozemcích p. č. 852/27 a 852/28, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha

(dále jen ,,jednotka").

K jednotce přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu – budovy Nové Město, č. p. 487, 488, postavené na pozemcích p. č. 852/27 a 852/28, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti id. 755/35394 k celku.

K jednotce dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. 852/27 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 292 m2, p. č. 852/28 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 292 m2, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, o velikosti id. 755/35394 k celku.

3. Označení práva, které podle prohlášení zaniklo

Věcné břemeno (podle listiny) – právo doživotního bydlení a užívání jednotky ve prospěch účastníka vzniklé podle smlouvy darovací, o zřízení věcného břemene – bezúplatná, ze dne 14. 11. 2010, právní účinky vkladu práva ke dni 15. 11. 2008 (V-59555/2008-101).

4. Odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle něhož k zániku práva došlo, a uvedení právních skutečností, které vedly k zániku práva

V souladu s § 1993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo ke splynutí oprávněného z věcného břemene a vlastníka jednotky a tím došlo k zániku věcného břemene, neboť účastník nabyl vlastnické právo k jednotce na základě darovací smlouvy ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...