dnes je 23.7.2024

Vymezení pojmu „dobrá pověst"Garance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český právní řád vymezení pojmu „dobrá pověst” neobsahuje, a proto je nezbytné si pomoci judikaturou soudů. Například dobrou pověst právnické osoby – podnikatele je třeba hodnotit podle jeho chování a v obchodních vztazích. Pokud tedy tento subjekt neplní své…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žaloba na ochranu dobré pověsti právnické osobyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva k uveřejnění tiskové odpovědiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prostředky ochrany dobré pověstiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na ochranu dobré pověsti a jména je zakotveno již v čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Je zřejmé, že právnická osoba se na základě uvedeného článku nemůže domáhat ochrany, pokud jde o zásah do její dobré pověsti, nicméně uvedená úprava svědčí o…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nároky z porušení práv k obchodní firměGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska nároků z porušení práv k obchodní firmě odkazuje zákon na úpravu práv proti nekalé soutěži. Ta jsou upravena v § 2988 NOZ, podle kterého platí, že osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní firma akciové společnostiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se často používá pojem firma jako něco, co obecně označuje společnost nebo podnikatele (tedy např. hovoříme o tom, že spolupracujeme s firmou, která se zabývá dovozem určitého zboží ze zahraničí apod.). Je třeba ale upozornit na to, že v právní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žaloba na uveřejnění tiskové odpovědiGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pobočka a provozovnaGarance

1.11.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice pobočky je obsažena v § 503 NOZ. Akciové společnosti většinou vedou k založení poboček důvody organizační a ekonomické. Pomocí poboček je společnost schopna od sebe lépe oddělit jednotlivé výroby a zjistit jejich hospodářské výsledky; má také možnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní závodGarance

1.11.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem obchodní závod (§ 502 NOZ) nahradil pojem podnik, který používal obchodní zákoník (§ 5 ObchZ). Zákonná definice obchodního závodu klade důraz především na majetkovou podstatu závodu. Tím se pojem obchodního závodu liší od pojmu podniku, tak jak jej znal…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní firma - pravidla její tvorby a její ochranaGarance

31.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní firma představuje významný identifikační znak společnosti s ručením omezeným, který ji odlišuje od jiných společností a obecně od jakékoliv právnické osoby. V podnikatelském prostředí společnost buduje svoji zákaznickou základnu prostřednictvím…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odštěpný závodGarance

27.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pobočku lze zapsat do obchodního rejstříku. Takovou pobočku pak označujeme za odštěpný závod. Odštěpný závod musí splňovat následující podmínky:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 425Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní teorie člení obchodní firmu na tzv. firemní kmen, kterým je jádro označení, a na dodatky, které jsou k firemnímu kmeni připojeny. Firemním kmenem se rozumí ta část obchodní firmy, která podnikatele identifikuje a odlišuje ho od jiných …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 426Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto ustanovení zavádí NOZ určitou výjimku ze zásady nezaměnitelnosti firmy pro tvorbu firmy v rámci tzv. koncernu, resp. NOZ dokonce zavádí pro aplikaci výjimky definici širší, než je koncern, kdy hovoří o závodech podnikatelů spojených do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 427Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnické právo k obchodní firmě je možné nabýt buď originárně, nebo derivativně. Případem originárního nabytí obchodní firmy rozumíme situaci, kdy firmu podnikatel „vytvoří“ při založení společnosti nebo následně se rozhodne firmu za trvání…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 423Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava obchodní firmy byla obsažena především v § 8 až § 12 ObchZ a některá další ustanovení o firmě bylo možné najít v ObchZ v právní úpravě jednotlivých obchodních společností. Tato zvláštní…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 424Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel si nemůže zvolit libovolnou firmu; při její tvorbě je třeba dodržovat určitá pravidla. Ta jsou zejména následující:  firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou,firma nesmí působit klamavě,firma musí jasně a určitě odlišovat…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 428Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obchodní firmě právnické osoby může být uvedeno jméno společníka, akcionáře, člena orgánu, ale i jiné osoby. V některých případech tuto povinnost ukládají např. stavovské předpisy, typicky u advokátů. Firma advokáta musí být podle tzv. …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 775Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Toto přechodné ustanovení je výrazem neretroaktivity zákona v tom smyslu, že zákonem se řídí pouze práva a povinnosti vzniklá ode dne nabytí jeho účinnosti. Dosavadní práva a povinnosti se řídí starou právní úpravou…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 778Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Veškeré doby a lhůty, které započaly běžet podle původní právní úpravy, skončí (doběhnou) podle dosavadních právních předpisů. Změna právní úpravy na běh již započatých lhůt tedy nemá žádný vliv. Totéž pravidlo…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 786Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Rekodifikace soukromého práva jako celek, tedy NOZ, zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, tento zákon a řada prováděcích právních předpisů, nabyla účinnosti dne 1. 1.…

Přístupné pro: Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...