dnes je 15.7.2024

Česká úprava trestní odpovědnosti právnických osobGarance

30.9.2019, Mgr. Alžběta Chovancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  minulém článku  jsme se zabývali různými teoretickými přístupy k trestní odpovědnosti právnických osob. Tyto teorie se zejména zabývají tím, jakým způsobem se vůbec může právnická osoba stát odpovědnou za trestný čin. Načrtli jsme v tomto smyslu také…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

22.10.2018, Mgr. Alžběta Chovancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické osoby a v jejich rámci zejména obchodní společnosti jsou neodmyslitelnou součástí tržního prostředí, kdy díky kumulaci lidského a finančního kapitálu umožňují efektivněji dosahovat lepších výsledků. Ne nadarmo se někdy říká, že jedna a jedna rovná se…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pachatel a spolupachatel trestné činnosti a jejich právní nástupceGarance

24.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZTOPO má vlastní definici pachatele trestného činu. Podle této definice je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

10.5.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice poměrně nový a i celosvětově se jedná o mladé odvětví trestního práva. Z pohledu trestněprávní teorie je trestní odpovědnost právnických osob téma sporné a kontroverzní. Důvodem je, že trestní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 441Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Institut zastoupení obecně slouží k řešení situací, kdy nějaká osoba (fyzická – člověk, i právnická) nemůže sama právně jednat (zákonné zastoupení a opatrovnictví), nebo sama právně jednat z rozličných důvodů nechce (smluvní zastoupení).” Lavický, P. a kol.…

Přístupné pro: Plus | Super

Trestné činy - okruh trestných činů, které může spáchat právnická osobaGarance

23.11.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na specifické postavení právnické osoby je logické, že právnická osoba se nemůže ze své podstaty dopustit veškerých trestných činů, které mohou spáchat fyzické osoby. Toto zvláštní postavení právnických osob zákonodárce vyjadřuje v § 7 ZTOPO, dle…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

23.11.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2012 lze považovat z pohledu postavení podnikatelů za zlomový nejen z pohledu civilního práva, kdy byl dne 3. 2. 2012 s definitivní platností schválen Poslaneckou sněmovnou ČR zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jen „NOZ”), ale i z pohledu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 454Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

„U prokuristy se vyžaduje osobní výkon funkce, neboť se u něj předpokládá profesionalita a osobní odpovědnost za výkon prokury s péčí řádného hospodáře.” Korbel, F. Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 5, s. 46.1Prokurista…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 455Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 450Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 452Garance

1.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Trestní odpovědnost jednateleGarance

3.6.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve svých ustanoveních § 194 a 135 prezentoval základní zásadu jednání jednatele, tj. jednat s péčí řádného hospodáře. Bylo-li sporné, zda jednatel jednal či nejednal s péčí řádného hospodáře, bylo na něm, aby prokázal,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 449Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 442Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 448 odst. 1 může zmocnitel zmocnění kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním zmocnění dochází k zániku zmocnění.

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 446Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení řeší překročení zástupčího oprávnění, tedy případy, kdy zástupce jedná nad rámec jemu svěřeného zmocnění, a to pro případ dobrovolného zmocnění. Zvláštní právní úprava je uvedena v § 431 pro právní zastoupení podnikatele.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 444Garance

1.2.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení chrání dobrou víru třetí osoby v případech, kdy u ní zastoupený vyvolal domněnku, že někoho jiného zmocnil k právnímu jednání, přičemž se rozlišují dva případy:…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 453Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokurista je oprávněn na základě prokury k jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, případně pobočky, a to i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.    Jediným omezením prokury je to, že v ní není zahrnuto oprávnění zcizovat…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 451Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokurista musí svou funkci vykonávat osobě, a to s péčí řádného hospodáře. Právní vztah z prokury je charakteristický zejména vzájemnou důvěrou, na níž je založen. Projev důvěry podnikatele je možné spatřovat již v samotném udělení prokury, neboť tím…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 448Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmocnění zaniká v následujících případech:  Vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno.Příklad    Zmocnění bylo uděleno k uzavření smlouvy o dodávce zboží. Okamžikem uzavření smlouvy zmocnění zaniká a zmocněnec již není oprávněn…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 447Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení navazuje na předcházející § 446 NOZ, podle kterého platí, že v případě, že zmocněnec zástupčí oprávnění překročí a zmocnitel s tím nesouhlasí, musí to oznámit osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, a to bez zbytečného odkladu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 456Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ neupravuje, až na výjimky, způsob zániku prokury a použijí se tedy obecná ustanovení o zániku plné moci. Prokurista si s podnikatelem rovněž mohou ujednat způsoby zániku prokury, případně některé z těch, jež stanoví zákon, smluvně vyloučit.  …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 443Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ nově opouští stávající koncepci jednání právnické osoby. Dosud platilo, že statutární orgán právnické osoby jednal přímo jménem společnosti, nikoliv za společnost jako její zástupce. Podle NOZ bude statutární orgán právnickou osobu zastupovat.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 445Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že jako zástupce jedná osoba, která sama nebyla způsobilá v příslušné záležitosti jednat, nelze se toho dovolat vůči tomu, kdo o nezpůsobilosti zástupce nevěděl a ani vědět nemohl. Typickým případem bude, kdy zmocnitel zmocní jako svého…

Přístupné pro: Plus | Super

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jměníGarance

26.9.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěžeGarance

26.9.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetkuGarance

26.9.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vydání a odnětí věciGarance

26.9.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s vydáním a zajištěním věcí vyvstává řada situací, které budou muset představitelé akciových společností, zejména tedy statutární orgány, v průběhu své funkce řešit. Povinnost vydání věci se nevztahuje pouze k listinám, které samozřejmě budou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zneužití informace a postavení v obchodním stykuGarance

26.9.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Způsobení úpadkuGarance

7.6.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Prohlídka kancelářských prostor orgány činnými v trestním řízeníGarance

7.6.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na prohlídku kancelářských prostor, která by byla provedena např. v sídle společnosti, se použijí ustanovení trestního řádu upravující prohlídky jiných prostor dle § 82 a násl. TŘ. Statutární orgány společnosti, v jejímž sídle bude prohlídka prováděna, by měly…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Porušení povinnosti v insolvenčním řízeníGarance

7.6.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zahájení trestního řízeníGarance

7.2.2013, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestní odpovědnost je společně s odpovědností správní označována jako tzv. odpovědnost veřejnoprávní, která vzniká na základě porušení norem trestního práva. Odpovědná osoba se potom nazývá pachatelem a její protiprávní jednání trestným činem. Postihem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Poškození věřiteleGarance

24.10.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Dotační podvodGarance

24.10.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýhodnění věřiteleGarance

24.10.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalostiGarance

24.10.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Porušení povinnosti při správě cizího majetkuGarance

24.10.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pletichy v insolvenčním řízeníGarance

30.9.2012, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pojistný podvodGarance

4.8.2011, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

PodvodGarance

4.8.2011, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

ZpronevěraGarance

4.8.2011, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Úvěrový podvodGarance

4.8.2011, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Trestný činGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K pochopení trestněprávní odpovědnosti je nutné znát, jaké jednání je z hlediska práva trestný čin. Jednání, které je trestným činem, vymezuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. Pouze trestní zákoník, stanoví, jaké jednání je…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pachatel trestného činuGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pachatelem trestného činu je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná (§ 22 odst. 1 TZ).

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Příprava a pokus trestného činuGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava k trestnému činu představuje jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3 TZ), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost trestněprávní jako odpovědnost veřejnoprávníGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní odpovědnost znamená povinnost nést důsledky za právní jednání. V závislosti na tom, zda při právním jednání došlo k porušení norem soukromého práva (např. občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku) nebo norem veřejného práva (např. trestního…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Tresty a ochranná opatřeníGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trest uložený pachateli trestného činu podle trestního zákona je sankcí za spáchání trestného činu. Trest je prostředkem státního donucení, který slouží k ochraně zájmů společnosti chráněných trestním právem (§ 39 a násl.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Okolnosti vylučující protiprávnost činuGarance

30.4.2010, JUDr. Alena Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některá jednání, ačkoli naplňují zákonné znaky trestného činu, nejsou pro společnost škodlivá a nejsou trestným činem a není s nimi spojená protiprávnost a trestní odpovědnost. Jedná se o tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, jimiž jsou nutná obrana, krajní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...