dnes je 18.7.2024

Podnikatelská seskupeníGarance

17.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivace podnikatelů spolupracovat ve formě tzv. „podnikatelských seskupení” může být nejrůznějšího charakteru. Seskupení jakožto větší celek má bezesporu silnější pozici na trhu než každý jednotlivý podnikatel samostatně. Mimo to seskupení umožňuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní tajemstvíGarance

13.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle právní teorie je obchodní tajemství řazeno převážně mezi práva průmyslového vlastnictví. Obchodní tajemství není nový institut, který by české právo před nabytím účinnosti občanského zákoníku neznalo. Stávající úprava vychází v podstatě z předchozí úpravy…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Spory ze smlouvy o koupi závoduGarance

12.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve sporech z koupě závodu (jeho části) jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy [§ 9 odst. 2 písm. n) OSŘ]. Uzavření smlouvy o koupi (části) závodu může mít významný vliv na právní poměry obchodní korporace, a tedy zprostředkovaně i na právní poměry…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Koupě závoduGarance

10.6.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozí úpravě (srov. § 409 a násl. ObchZ a § 476 a násl. ObchZ) již nejde o samostatný smluvní typ. Občanský zákoník totiž v § 2175 až 2183 OZ obsahuje toliko doplňující pravidla k obecné úpravě kupní smlouvy. Na koupi závodu se tedy použijí…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podíl představovaný kmenovým listem a jeho převodGarance

17.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích umožňuje vydání tzv. kmenového listu, který představuje podíl ve společnosti s ručením omezeným.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převoditelnost kmenového listuGarance

17.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZOK vylučuje, aby u podílů vtělených do kmenových listů byla jakkoli omezena nebo podmíněna jejich převoditelnost (§ 137 odst. 2 ZOK). Vzhledem k této skutečnosti se lze domnívat, že v praxi bude kmenový list využíván s největší pravděpodobností zejména pro…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Darování podíluGarance

17.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o převodu podíluGarance

16.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o darování podíluGarance

16.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Převod podíluGarance

15.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ. Na smlouvu se použije tedy obecná právní úprava kupní smlouvy, včetně úpravy koupě movité věci, zakotvená v ustanoveních § 2079 a násl. NOZ.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Podíl ve společnosti s ručením omezenýmGarance

15.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným je obsažena zejména v příslušných ustanoveních § 132 a násl. ZOK.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Další povinnosti akciové společnosti - místo styku se společnostíGarance

25.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost musí v místě, kde dá veřejnosti najevo, že v něm podniká, umožnit veřejnosti vstupovat s ní v tomto místě do právního styku. Akciová společnost nemusí podnikat pouze v místě svého sídla, ale i na jiných místech (např. v provozovně dle § 17…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Další povinnosti akciové společnosti jako podnikatele - ochrana slabší stranyGarance

23.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některá ustanovení občanského zákoníku stanoví pro akciovou společnost jako pro podnikatele zvláštní povinnosti. Jedním z těchto ustanovení je § 433 NOZ, který chrání slabší stranu v případě styku s akciovou společností, která vždy jedná v postavení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právnická osoba členem představenstvaArchiv

9.9.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 154 NOZ platí, že členem voleného orgánu právnické osoby, tedy i členem představenstva akciové společnosti, může být též jiná právnická osoba. Právnická osoba též může vykonávat funkci člena předsedy představenstva.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zákonné zastoupení akciové společnostiArchiv

7.9.2019, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekodifikace soukromého práva reprezentovaná novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích přinesla do postavení povinností členů statutárních orgánů akciové společnosti velmi podstatné změny. Jednou z těchto změn je možnost akciové společnosti…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obchodní firma akciové společnostiArchiv

6.9.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se často používá pojem firma jako něco, co obecně označuje společnost nebo podnikatele (tedy např. hovoříme o tom, že spolupracujeme s firmou, která se zabývá dovozem určitého zboží ze zahraničí apod.). Je třeba ale upozornit na to, že v právní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Stanovy společnosti - různé druhy akciíArchiv

4.9.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Sídlo akciové společnostiArchiv

15.2.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z hlavních identifikačních znaků akciové společnosti je její sídlo, které je třeba určit vždy při ustavení právnické osoby. U právnické osoby přitom podle § 136 odst. 2 NOZ platí, že zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akciová společnost s jedním akcionářemArchiv

15.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích počítá s tím, že je možné, aby akciovou společnost založila pouze jedna osoba, a to jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. V rukou jedné osoby se mohou akcie společnosti soustředit i po vzniku společnosti (§ 11 ZOK). Pro…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Koncern jako stupeň podnikatelského seskupení dle ZOKArchiv

8.1.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncern je třetí stupeň podnikatelského seskupení dle vlivu na obchodní korporaci. Právní definice koncernu je uvedena v § 79 ZOK, který uvádí, že jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba”) jinou osobou nebo osobami (dále jen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ovlivnění jako stupeň podnikatelského seskupení dle ZOKArchiv

20.10.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ovlivnění je první stupeň podnikatelského seskupení dle vlivu na obchodní korporaci. Právní definice ovlivnění je uvedena v § 71 odst. 1 ZOK, který uvádí, že každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba”) rozhodujícím významným…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Ovládání jako stupeň podnikatelského seskupení dle ZOKArchiv

20.10.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ovládání je druhý stupeň podnikatelského seskupení dle vlivu na obchodní korporaci. Právní definice ovládání je uvedena v § 74 ZOK, který uvádí, že ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozhodování valné hromady per rollamArchiv

25.9.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 418 ZOK umožňuje zavést do stanov institut rozhodování mimo valnou hromadu. Ustanovení § 175 odst. 1 ZOK pro toto rozhodování zavádí legislativní zkratku rozhodování per rollam. Obecná právní úprava rozhodování mimo valnou hromadu je pak upravena…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Správce vkladů a jeho činnostArchiv

12.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V časovém úseku mezi založením a vznikem akciové společnosti ještě nemá akciová společnost právní osobnost (§ 118 NOZ). Teprve vznikem akciové společnosti se stává akciová společnost plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své jednání plnou odpovědnost.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Společnická žalobaArchiv

19.4.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě společnické žaloby jsou věnována ustanovení § 157 až 160 ZOK. Oprávnění podat společnickou žalobu představuje jedno z důležitých účastnických práv společníka, jehož prostřednictvím může kterýkoli společník aktivně prosazovat ochranu zájmů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Systém vnitřní struktury společnostiArchiv

30.3.2017, Mgr Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost si dle právní úpravy ZOK může vybrat ze dvou modelů svého vnitřního řízení, a to systému dualistického a systému monistického (§ 396 a násl. ZOK). Rozdíl mezi oběma systémy je značný, a to jak v orgánech, které se v každém systému zřizují,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Neplatnost akciové společnostiArchiv

16.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku (§ 126 NOZ). Jakmile akciová společnost vznikne, není možné:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nucený přechod účastnických cenných papírůArchiv

6.5.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava nuceného přechodu účastnických cenných papírů je rovněž jako samostatná kapitola zařazena do dílu věnovaného právům a povinnostem akcionářů. Konkrétně se jedná o ustanovení § 375 až 395 ZOK.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Předseda představenstvaArchiv

4.5.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 439 odst. 2 ZOK volí představenstvo ze svého středu svého předsedu. Předseda představenstva je tak jediným povinným “funkcionářem“ představenstva. Vedle předsedy mohou stanovy určit, že si mohou členové představenstva zvolit ze svého středu i…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Výkon funkce člena dozorčí radyArchiv

4.3.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním v zakladatelském dokumentu (tj. v zakladatelské listině, má-li společnost jediného zakladatele, nebo ve společenské smlouvě).…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Obecně k dozorčí raděArchiv

4.3.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v ustanovení § 201 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 44 až 58 (obecná úprava orgánů obchodních korporací, pravidla jednání členů orgánů společnosti a pravidla o…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zánik funkce člena dozorčí radyArchiv

4.3.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady se s příchodem ZOK nezměnily. Ba naopak, v souvislosti s novou možností členství právnické osoby v dozorčí radě společnosti jeden z důvodů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akcionářská žalobaArchiv

23.2.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě akcionářské žaloby jsou věnována ustanovení § 371 až 374 ZOK. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, akcionářská žaloba, resp. oprávnění tuto žalobu podat, představuje jedno z důležitých práv kvalifikovaných akcionářů, přesto zákonodárce…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Práva kvalifikovaných akcionářůArchiv

23.2.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva kvalifikovaných akcionářů zaujímají v ZOK samostatnou kapitolu. Jsou jim věnována ustanovení § 365 až 374 ZOK.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozpuštění rezervního fonduArchiv

23.2.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích již nevyžaduje, aby akciová společnost vytvářela povinně rezervní fond ze zisku. Povinnost vytvořit rezervní fond je stanovena pro akciové společnosti pouze ve dvou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vklady společníkůArchiv

1.9.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní právní úprava vkladů společníků je obsažena v § 15 ZOK. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie (účetní hodnota…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Listina přítomných na valné hromaděArchiv

19.8.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava listiny přítomných na valné hromadě je obsažena v § 413 ZOK. Do listiny přítomných se zapisují všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě společnosti. “I když zákon užívá pojem „přítomných”, je třeba do listiny zanést nejen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Svolání valné hromady k žádosti kvalifikovaných akcionářůArchiv

19.8.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je především záležitostí představenstva. Představenstvo společnosti je tedy tím orgánem, který zvažuje, zda je v zájmu společnosti v daný okamžik valnou hromadu svolat. Protože je však akciová společnost hlavně majetkem akcionářů, mohou…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - RubopisGarance

5.8.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na řad obchodní společnosti ALBA, s. r. o., se sídlem Pražská 65, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 126 33 987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Kmenový listGarance

5.8.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Dohoda o převodu kmenového listuGarance

5.8.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Důsledky porušení povinnosti péče řádného hospodářeArchiv

8.7.2015, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Zákon vychází z toho, že osoba, která uplatní vůči členu…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odpovědnost jednatele ve společnosti s ručením omezenýmArchiv

7.7.2015, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným je dána zejména v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích. ZOK stanoví, že statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů, přičemž…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Působnost jednatelů a omezení působnosti jednatelůArchiv

7.7.2015, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Jiným orgánem s. r. o. je valná hromada a dozorčí rada. Působnost statutárního orgánu zahrnuje…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozložení odpovědnosti jednatelů v kolektivním orgánuArchiv

7.7.2015, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet členů statutárního orgánu určí zakladatelské právní jednání. S. r. o. může mít jednočlenný nebo vícečlenný statutární orgán. Vícečlenný statutární orgán s. r. o. není orgánem kolektivním ze zákona ex lege, ale jen tehdy, určí-li tak společenská smlouva.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitáluArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení ZK ve formě notářského zápisuArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vkladArchiv

16.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezenýmArchiv

15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to především v ustanovení § 216 až 232 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále zejména ustanovení § 15, §…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...