dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor C: Kupní smlouva o prodeji garáže

16.7.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Kupní smlouva o prodeji garáže

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

 1. Paní: ........................................................................................................
  RČ: ..................................................................................................
  Bytem: .....................................................................................................

  (dále jen "prodávající“)

  a

 2. Manželé

  ......................................................................... , nar. ............................
  ......................................................................... , nar. ............................

  Oba bytem: .............................................................................................
  Bankovní spojení: ....................................................................................
  Číslo účtu: .............................................................................................

  (dále jen "kupující“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

 1. Prodávající je na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v ............ (D ...../....., Nd ....../......) ze dne ...... v dědické věci po ..............., RČ ......., naposledy bytem .........., zemřelém dne ........ bez zanechání závěti, výlučným vlastníkem řadové garáže se stavebním pozemkem parc. č. ... v obci ................, katastrální území ......, okres ........ zapsané na LV č. .... (dále jen "nemovitosti").

 2. Nemovitosti uvedené v odst. 1 jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku č. ........./..... ze dne ..... vypracovaném znalcem v oboru oceňování nemovitostí ............

 3. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícím nemovitosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a kupující je kupují do společného jmění manželů.

II.
Prohlášení stran

 1. Prodávající výslovně prohlašuje, že nemá k nemovitostem uvedeným v čl. I odst. 1 žádná jiná práva nebo povinnosti než ta, která jsou zapsána v katastru nemovitostí, že na nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob, zejména právo zástavní či právo věcného břemene.

 2. Prodávající dále prohlašuje, že se ohledně převáděných nemovitostí nevedou žádné soudní spory, správní řízení a že nebyla v souvislosti s restitucemi vyzvána k jejich vydání.

 3. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy a právní a jiné vady, na které by byla povinna kupující upozornit.

 4. Kupující výslovně prohlašují, že je jim znám faktický stav nemovitostí, že si je řádně prohlédli a kupují je bez výhrad ve stavu, v jakém se tyto nemovitosti nacházejí ke dni podpisu této kupní smlouvy.

III.

Kupující nabudou vlastnictví k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

IV.
Kupní cena

 1. Prodávající prodává a kupující kupují nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ....... Kč (slovy ........ korun českých).

 2. Kupní cena byla vypořádána tak, že kupující složili před podepsáním této smlouvy kupní cenu v plné výši v hotovosti k rukám prodávající a ta tuto skutečnost podpisem této smlouvy potvrzuje.

V.
Katastr nemovitostí

 1. Kupující se zavazují podat návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v čl. I odst. 1 neprodleně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Neučiní-li tak, je k tomu oprávněna prodávající. Náklady spojené s návrhem na povolení vkladu vlastnického práva uhradí kupující.

 2. Na základě této smlouvy lze vklad do katastru nemovitostí na novém listu vlastnictví vedeném Katastrálním úřadem ......, katastrální pracoviště ...... pro katastrální území ........., obec ......., okres ........ zapsat takto:

v části

A-LV ........................... RČ ............./...... trvale bytem ........................................................
........................... RČ ............./...... trvale bytem ........................................................
SJM

B-LV pozemek parc. č. ....... o výměře ..... m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Garáž bez č. p./č. e. na parcele č. ........

E-LV zapsat tuto smlouvu

Ostatní části bez zápisu.

VI.
Předání a převzetí nemovitostí

K předání a převzetí nemovitostí dojde do sedmi dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí nemovitostí bude smluvními stranami sepsán protokol obsahující faktický stav

Nahrávám...
Nahrávám...