dnes je 18.7.2024

Vzor - Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v § 344 až 395 ZOK. Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva kvalifikovaných…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Výzva ke splnění vkladové povinnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo na podíl na likvidačním zůstatkuGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava práva na podíl na likvidačním zůstatku je obdobně jako u práva na podíl na zisku rozdělená mezi obecná a zvláštní ustanovení ZOK. Základ tvoří ustanovení § 37 až 39 ZOK, které obsahují obecnou úpravu práva na podíl na likvidačním zůstatku…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Práva kvalifikovaných akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva kvalifikovaných akcionářů zaujímají v ZOK samostatnou kapitolu. Jsou jim věnována ustanovení § 365 až 374 ZOK.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Práva a povinnosti akcionářůGarance

1.1.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionářů upravuje zákon o obchodních korporacích v části první „Obchodní korporace”, hlava V. „Akciová společnost”, díl 4. „Práva a povinnosti akcionáře”, a to v ustanoveních § 344 až 395 ZOK.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Seznam akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ABC, a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786 ke dni 5. května…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo na informaceGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo akcionáře na informace týkající se společnosti není v ZOK upraveno komplexně na jednom místě jako obecné právo na informace, nýbrž se skládá z několika dílčích samostatně upravených práv, v jejichž souhrnu se akcionářům dostávají relevantní informace o…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akcionářská žalobaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě akcionářské žaloby jsou věnována ustanovení § 371 až 374 ZOK. Akcionářská žaloba, resp. oprávnění tuto žalobu podat, představuje jedno z důležitých práv kvalifikovaných akcionářů, přesto zákonodárce nezařadil její úpravu do rubriky věnované…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akciová společnost s jedním akcionářemGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích počítá s tím, že je možné, aby akciovou společnost založila pouze jedna osoba, a to jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. V rukou jedné osoby se mohou akcie společnosti soustředit i po vzniku společnosti (§ 11 ZOK). Pro…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo na podíl na ziskuGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí kapitole byla podrobně rozebrána první velká skupina akcionářských práv, která jsou souhrnně označována jako práva nemajetková nebo chcete-li práva účastnická. Jak již název napovídá, tato práva dávají akcionářům možnost se do určité zákonem…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo hlasovat na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný rámec hlasovacího práva akcionáře nalezneme zejména v § 353 odst. 1 ZOK. Jedná se o jedno z nejdůležitějších nemajetkových (účastnických) práv akcionáře.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhyGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším významným účastnickým právem, jehož prostřednictvím se akcionář může podílet na řízení společnosti, je právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Právní úpravu tohoto práva nalezneme v ustanoveních § 361 až 364 ZOK. Ačkoli zákonodárce rozlišuje, resp.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na níGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo účastnit se valné hromady patří mezi nejdůležitější práva akcionáře, jehož prostřednictvím se akcionář podílí na řízení společnosti. Právo účastnit se valné hromady náleží všem akcionářům společnosti bez rozdílu, tedy bez ohledu na druh, formu či…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Akcionář a jeho postavení ve společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je ryzí kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na předem stanovený počet akcií. Do konce roku 2013 to vždy byly akcie s určitou jmenovitou hodnotou. S příchodem ZOK se však do našeho právního řádu dostaly i tzv. kusové…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Seznam akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinně musí vést seznam akcionářů pouze ty akciové společnosti, které vydaly listinné akcie na jméno. Pokud se týká akciových společností, které vydaly zaknihované akcie, u nich je možné nahradit seznam akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů. Takový…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh na udělení zmocnění pro kvalifikovaného akcionáře ke svolání mimořádné valné hromadyGarance

21.9.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Smlouva o některých podmínkách výkonu akcionářských právGarance

20.9.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zdanění podílů na zisku a. s.Garance

14.2.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje několik možných daňových scénářů při zdanění podílů na zisku alias dividend vyplácených akciovou společností jejím akcionářům, které si pro přehlednost rozdělíme do tří…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu)Garance

24.3.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro více valných hromad)Garance

24.3.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Může být svěřenský fond akcionářem?Garance

15.8.2014, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Názory odborné veřejnosti i autorů NOZ či ZOK se v souvislosti s touto otázkou různí. Jedni účast svěřenského fondu jako akcionáře společnosti vehementně odmítají s odkazem na ust. § 210 odst. 1 NOZ, druzí jako jeden z „pilotních” příkladů uvádějí právě…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 372Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181 a § 182 ObchZ    Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat, vyjádřené v § 371, je funkčně omezeno. Z obecného práva kvalifikovaného akcionáře jsou vyňaty případy, kdy bylo o způsobené újmě rozhodnuto…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 367Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 184 až § 190, § 194 ObchZ    Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu do 40 dnů ode dne doručení žádosti kvalifikovaných akcionářů o její svolání. I v tomto případě je nutno uveřejnit, resp.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 361Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 180 ObchZ    Právo akcionáře podávat návrhy či protinávrhy se vztahuje pouze k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Právo požadovat zařazení nějaké jiné záležitosti do programu valné hromady náleží pouze…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 348Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 155, § 156a ObchZ    Podíl na zisku neboli dividenda se stanovuje na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou (§ 34). Návrh na rozdělení zisku vypracovává představenstvo …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 369Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 182 ObchZ    Kvalifikovaní akcionáři mají právo požadovat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady za podmínky, že taková záležitost náleží do její působnosti. Doplnění této…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 356Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Komentované ustanovení obsahuje pravidla, podle nichž se rozhodne o osobě zvolené kumulativním …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 365Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 58, § 157, § 184 až § 190a, § 340, § 373 až § 386 ObchZ    V závislosti na výši základního kapitálu zákon rozlišuje tři skupiny kvalifikovaných akcionářů, jimiž jsou akcionáři s podílem …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 371Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181 a § 182 ObchZ    Zákon nově obsahuje výslovně vyjádřené právo každého z kvalifikovaných akcionářů podat žalobu za společnost, tedy podat tzv. actio pro socio. Tato žaloba může směřovat proti členu…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 352Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 178 odst. 12 ObchZ    Právo na podíl na zisku je jedním ze samostatně převoditelných práv (srov. § 281 a násl.), které může být převedeno od okamžiku rozhodnutí valné hromady o jeho výplatě.    Ustanovení §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 355Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativní hlasování podporuje akcionáře s menšími a středními podíly na společnosti, aby měli možnost více prosadit svůj vliv na obsazení orgánů možností násobení jejich hlasů počtem členů volených orgánů.…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 350Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 178 odst. 2 ObchZ    Základní pravidlo pro rozdělení zisku stanoví tzv. test insolvence v § 40. Ten zakazuje výplatu na zisku v případě, že by to vedlo k úpadku společnosti. Podílem na zisku zákon rozumí jak …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 357Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 66a, 155, 159 ObchZ    Akcionář může požadovat vysvětlení pouze u záležitostí souvisejících s valnou hromadou, a to otázek, (i) jejichž vysvětlení je potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 366Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 184 až § 190, § 194 ObchZ    Zákon přiznává kvalifikovaným akcionářům některá zvláštní práva, která nemohou být stanovami omezena. V prvé řadě mohou požadovat na představenstvu, aby svolalo …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 349Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Povinnost výplaty dividendy bezhotovostně vyplývá ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, a rovněž z právních předpisů na ochranu před praním špinavých peněz (zejména zákon č. 284/2009…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 373Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Přestane-li být akcionář, který podal akcionářskou žalobu podle § 371 a násl., nadále akcionářem dané společnosti, právo z podané žaloby může nadále uplatňovat jeho právní nástupce. Ten také v řízení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 345Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 172 ObchZ    Představenstvo společnosti by mělo dbát na to, aby akcionáři spláceli své vklady včas. Pokud zjistí prodlení akcionáře s plněním této povinnosti, je povinno vyzvat jej k plnění v dodatečné…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 351Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 155, § 156a, § 156b, § 161d ObchZ    Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku mohou určit stanovy společnosti, popřípadě se použijí pravidla podle §…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 370Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 182 ObchZ    Kvalifikovaní akcionáři mají právo požadovat na dozorčí radě společnosti přezkum výkonu působnosti představenstva. Ta je povinna jim ve stanovených lhůtách vyhovět. Toto ustanovení tak poskytuje ochranu v…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 346Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 172 ObchZ    Rozhodnutí představenstva o zneplatnění nevráceného zatímního listu se oznamuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, v této souvislosti srov. komentář k § 406. Zveřejnění…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 354Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Možnost kumulativního hlasování lze nově zakotvit ve stanovách společnosti a spočívá v tom, že akcionář má k dispozici větší počet hlasů, které může použít ve prospěch jím volených …

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 344Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 176 ObchZ    Vkladová povinnost se plní ve lhůtě a způsobem určeným zákonem a stanovami (§ 17 odst. 1). Nepeněžité vklady musejí být podle zákona zcela splaceny před podáním návrhu na zápis společnosti do…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 374Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Podmínkou, kterou musí kvalifikovaný akcionář splnit před uplatněním práva na náhradu škody vůči členu představenstva u soudu, je informovat o svém záměru písemně dozorčí radu. Ustanovení pomíjí situaci, kdy by…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 368Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 58, § 157, § 184 až § 190a, § 194 ObchZ    Jestliže je představenstvo nečinné a žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady nevyhoví, mohou o zmocnění ke svolání valné hromady a provedení…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 353 - Hlasovací právoGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 66a, § 155, § 159, § 184 ObchZ    Akcionář vykonává své právo účastnit se na řízení společnosti zpravidla svou účastí a hlasováním na valné hromadě. Zákon vedle toho nově umožňuje (za podmínky zakotvení ve…

Přístupné pro: Plus | Super

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 347Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 176 ObchZ    Započtení pohledávek podle odstavce 2 je jednostranným započtením, které se řídí § 1982 a násl. NOZ. Účelně vynaložené náklady, které si chce společnost také započíst, musí doložit …

Přístupné pro: Plus | Super

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozhodování společníků mimo valnou hromadu

22.8.2012, Mgr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci tak mohou přijímat rozhodnutí o všech záležitostech, které spadají do působnosti valné hromady, aniž by se valná hromada konala...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...