dnes je 17.7.2024

Vzor - Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o.Garance

5.2.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Protest společníka s. r. o. na valné hromadě společnostiGarance

4.2.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, ……………………., nar. ……………………., bytem ……………………., společník společnosti ……………………., IČO ……………………., se sídlem ……………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……………………., oddíl C, vložka ……………………. (dále jen „Společnost”), tímto podávám…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postavení valné hromady a její působnostGarance

27.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (viz § 44 odst. 1 ZOK). Ve snaze o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy jednotlivých typů obchodních společností došlo s nástupem zákona o obchodních korporacích k výraznému nárůstu počtu paragrafů…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh rozhodnutí mimo zasedání valné hromadyGarance

26.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan / Paní ………………, likvidátor společnosti ………………, tímto ve smyslu ustanovení § 193 a § 205 NOZ a § 94 a § 175 ZOK zasílá společníkům společnosti návrhy rozhodnutí mimo zasedání valné hromady společnosti.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Průvodní dopis likvidátoraGarance

26.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo zasedání valné hromadyGarance

26.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. dle ust. § 184 ZOKGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

15.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2021 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu - společnost kótovaná na burzeGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozhodování valné hromadyGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po přednesení návrhů, případně protinávrhů k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady obvykle následuje diskuse všech zúčastněných zakončená hlasováním. Z osob účastnících se jednání valné hromady náleží hlasovací právo pouze společníkům, neboť je spojeno…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Valná hromada akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti a zejména jejím prostřednictvím akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z níGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně je svolání valné hromady právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Pozvánka na valnou hromaduGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOKGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účast na valné hromaděGarance

2.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Svolání valné hromady ve společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhuGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, má při svolávání valné hromady nad rámec povinností, které jsme uvedli u „běžné” akciové společnosti, některé další povinnosti. Tyto povinnosti jsou upraveny především…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Svolání valné hromady k žádosti kvalifikovaných akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je především záležitostí představenstva nebo správní rady. Představenstvo společnosti nebo správní rada je tedy tím orgánem, který zvažuje, zda je v zájmu společnosti v daný okamžik valnou hromadu svolat. Protože je však akciová…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Odvolání/odložení valné hromady, přeložení části programu; přerušení valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZOK v § 410 připouští, aby za určitých okolností mohla být již jednou svolaná, ale dosud neuskutečněná, valná hromada odvolána či odložena na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Subjekty oprávněné ke svolání valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo svolat řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) mají za zákonem stanovených předpokladů následující osoby či orgány společnosti:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení nového bodu na pořad jednání valné hromadyGarance

1.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Pozvánka na valnou hromaduGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada se svolává zásadně pozvánkou. Způsob, kterým jsou akcionáři seznamováni s obsahem pozvánky, se pak liší, zejména z hlediska formy akcií, které akcionáři drží. Základní právní úprava svolání valné hromady se pak nachází v § 406 ZOK a § 407 ZOK,…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786 (dále jen „Společnost”), konané dne 5. května 2021 od 15:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozhodování valné hromady per rollamGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 418 ZOK umožňuje zavést do stanov institut rozhodování mimo valnou hromadu. Ustanovení § 175 odst. 1 ZOK pro toto rozhodování zavádí legislativní zkratku rozhodování per rollam. Obecná právní úprava rozhodování mimo valnou hromadu je pak upravena…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Listina přítomných na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava listiny přítomných na valné hromadě je obsažena v § 413 ZOK. Do listiny přítomných se zapisují všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě společnosti. ”I když zákon užívá pojem „přítomných“, je třeba do listiny zanést nejen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účast na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je primárně právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Postavení valné hromady v rámci organizační struktury s. r. o. a její působnostGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 167 – 193 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 12 ZOK (výkon působnosti valné hromady jediným společníkem), § 43 odst. 3 ZOK (souhlas valné hromady k rozdělení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Rozhodování valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po volbě orgánů valné hromady následuje nejdůležitější část jednání valné hromady, a to projednání jednotlivých bodů pořadu jednání. Pořad jednání valné hromady je vždy předem určen svolavatelem a jednotliví společníci mají možnost se s ním seznámit v pozvánce…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579,

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z níGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti LADA NELL Invest, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 9. dubna 2021 od 16:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Návrh rozhodnutí valné hromady per rollamGarance

22.9.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Zápis z valné hromady - převzetí právních jednání učiněných za předspolečnostArchiv

18.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu)Garance

24.3.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro více valných hromad)Garance

24.3.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účast na valné hromaděGarance

23.3.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo účastnit se valné hromady patří mezi nejdůležitější práva akcionáře, jehož prostřednictvím se akcionář podílí na řízení společnosti. Právo účastnit se valné hromady náleží všem akcionářům společnosti bez rozdílu, tedy bez ohledu na druh, formu či…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Valná hromada akciové společnostiGarance

19.8.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je trvalý kolektivní orgán společnosti, který se skládá ze všech akcionářů. Akcionáři, vlastníci společnosti, na ní prostřednictvím hlasování vyjadřují svoji vůli, a to i těmi akcionáři, kteří nedrží akcie s hlasovacími právy (např. prioritní…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Nicotná usnesení valné hromadyGarance

27.5.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava neplatnosti valné hromady má přinést akcionářům, ale i dalším subjektům právní jistotu, že po určité zákonem stanovené době nebude možné usnesení valné hromady zpochybnit.

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Právo na náhradu škody a přiměřené zadostiučiněníGarance

19.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby, které utrpěly škodu v důsledku toho, že rozhodnutí valné hromady bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, mají vůči společnosti právo na náhradu škody. Akcionáři mají dále právo vedle…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Lhůta pro podání návrhuGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávněná osoba může návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady uplatnit pouze v zákonem omezené lhůtě. Tato lhůta nedopadá na tzv. nicotná usnesení. Ta jsou vymezena v § 245 NOZ a bude se jimi zabývat zvláštní kapitola. Obecně se jedná o usnesení…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Další řízení, v nichž může být řešena problematika protiprávních kroků valné hromadyGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o neplatnost usnesení valné hromady nemusí být jediným řízením, ve kterém může být řešena problematika protiprávních kroků valné hromady. Dalším řízením může být řízení před rejstříkovým soudem a dokonce v případech tzv. nicotných usnesení valné hromady…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Řízení před soudemGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcně a místně příslušným soudem pro řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo; pro společnosti se sídlem ve Středočeském kraji je příslušný Městský soud v…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Důvody neplatnosti usnesení valné hromadyGarance

18.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody, proč může být usnesení valné hromady prohlášeno soudem za neplatné, jsou různé povahy a judikatura k této problematice je opravdu velice široká. V zásadě lze tyto důvody rozčlenit do tří…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Účastníci řízeníGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruh osob, které mohou k soudu podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, je zákonem přesně specifikován. Tento návrh může vznést pouze:

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Neplatnost usnesení valné hromadyGarance

17.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je v současné chvíli rozdělena do dvou zákonů. Základní právní úpravu nalezneme v § 428 až 430 ZOK. Tato právní úprava však odkazuje na právní úpravu uvedenou v § 258 až 261 NOZ, tedy na…

Přístupné pro: Start | Plus | Super

Zápis o valné hromaděGarance

31.10.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti jsou zahrnuty pouze nejvýznamnější otázky života akciové společnosti. Stejně jako o průběhu zasedání představenstva či dozorčí rady musí být také o průběhu valné hromady pořízen písemný zápis.…

Přístupné pro: Start | Plus | Super
Nahrávám...
Nahrávám...