dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 93/1997 SbNU, sv.8, K otázce mezí, v nichž může obec (město) vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 93

Pl. ÚS 9/97

K otázce mezí, v nichž může obec (město) vydávat obecně závazné vyhlášky

Ze zásady, že obecně závazná vyhláška obce musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy vyplývá, že to, co je upraveno zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem, nemůže obec upravovat odchylně.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 sp. zn. Pl. ÚS 9/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Kladno na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě ze dne 17. 2. 1993 (nález byl vyhlášen pod č. 221/1997 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Kladna č. 17 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě ze dne 17. 2. 1993 se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Dne 16. 4. 1997 obdržel Ústavní soud podání přednosty Okresního úřadu Kladno, směřující ke zrušení obecně závazné vyhlášky, kterou Městské zastupitelstvo Kladna schválilo dne 17. 2. 1993 a která nese název „Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě“. S ohledem na nedostatky podání byl přednosta vyzván soudcem zpravodajem k doplnění svého návrhu, což učinil podáním, které bylo doručeno Ústavnímu soudu 18. 5. 1997.

Z návrhu vyplývá, že proti přijaté obecně závazné vyhlášce použil Okresní úřad Kladno svá oprávnění již dne 22. 3. 1993, kdy její výkon pozastavil a ke zjednání nápravy stanovil lhůtu do 18. 4. 1993. Vzhledem k tomu, že zasedání městského zastupitelstva, které se konalo dne 19. 4. 1993, odmítlo vyhlášku zrušit, předložil přednosta věc podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. k rozhodnutí Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Věc mu však byla vrácena s poučením, že podle Ústavy ČR rozhoduje o takovém návrhu Ústavní soud ČR. Přednosta sice uvádí, že v té době tento soud nebyl ještě zřízen, nijak však nevysvětluje, proč další kroky byly podniknuty až v závěru roku 1996. Dopisem ze dne 2. 12. 1996 se totiž na okresní úřad obrátil starosta města Kladna se žádostí o prošetření této věci.

Jak je zřejmé z dokumentace přiložené k návrhu, reagoval přednosta okresního úřadu na tento dopis tím, že sdělil novému zastupitelstvu, že na důvodech pozastavení trvá a že výkon vyhlášky pozastavuje znovu dnem 16. 12. 1996 a žádá o zjednání nápravy do 31. 1. 1997. Dopisem ze dne 21. 3. 1997 sdělil starosta města Kladna, že nevidí žádný důvod, aby orgány města činily nějaká opatření.

Navrhovatel především vytýká vyhlášce jako celku, že porušuje Listinu základních práv a svobod (dále jen „Listina“), když vyčleňuje z obyvatelstva skupinu, kterou označuje jako „sociálně nepřizpůsobivé obyvatele“, a této skupině omezuje svobodu pohybu a pobytu, stanovuje nad rámec občanského zákoníku podmínky k přijetí osob do bytu nájemcem a v rozporu se zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vytváří nové skutkové podstaty přestupků a sankce, které nejsou s tímto zákonem v souladu. Dále pak návrh uvádí argumenty v členění podle jednotlivých článků napadené vyhlášky, přičemž je zřejmé, že se opírá o stanovisko, které dne 15. 3. 1993 zaujala k vyhlášce bývalá Generální

Nahrávám...
Nahrávám...