dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 92/1996 SbNU, sv.6, K otázce dodržení lhůty k uplatnění nároku na vrácení nemovitosti podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku K rozhodování soudu ve správním soudnictví bez jednání podle § 250f a § 250l odst. 2 občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 92

III. ÚS 120/96

K otázce dodržení lhůty k uplatnění nároku na vrácení nemovitosti podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
K rozhodování soudu ve správním soudnictví bez jednání podle § 250f a § 250l odst. 2 občanského soudního řádu

Navrhovatel bezpochybně podal na poště doporučenou zásilku, adresovanou příslušnému pozemkovému úřadu v Novém Jičíně s tím, že obsahem této zásilky byl jím uplatněný restituční nárok. Z dokladu, kterým navrhovatel podání uvedené zásilky na poště prokazuje, sice výslovně neplyne, že obsahem zásilky byl právě uplatněný restituční nárok, nelze však ani jednoznačně dovodit, že tomu tak nebylo. Je ovšem nepochybné, že zmíněná zásilka byla podána na poště a je také nepochybné, že adresátovi poštou doručovací nebyla doručena. Za této situace nelze navrhovateli přičítat k tíži postup pošty a bez dalšího dospět k závěru, že restituční nárok v potřebné lhůtě uplatněn nebyl. Jestliže soud nevzal uvedené skutečnosti v úvahu, porušil svým rozhodnutím základní právo stěžovatele dané mu čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod stejně jako ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, když věc rozhodl bez jednání, ačkoli se zjevně nejednalo o jednoduchý případ.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 3. října 1996 sp. zn. III. ÚS 120/96 ve věci ústavní stížnosti J. L. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 26. 1. 1996 sp. zn. 22 Ca 570/95, o návrhu na přezkoumání rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Novém Jičíně z 20. 6. 1995 č. j. PÚ/1486/94-Ti-202 o neschválení dohody o vydání nemovitosti.

I. Výrok

1. V části ústavní stížnosti, týkající se návrhu na zrušení zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění, případně § 13 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění, se řízení zastavuje.

2. Rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Novém Jičíně ze dne 20. června 1995 č. j. PÚ/1486/94-Ti-202 a na něj navazující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 1996 č. j. 22 Ca 570/95-23 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 1996 č. j. 22 Ca 570/95-23, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Novém Jičíně, referátu pozemkový úřad ze dne 20. 6. 1995 č. j. PÚ/1486/94-Ti-202 a v návaznosti na to zrušení § 13 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, s tvrzením, že uvedeným rozsudkem byla porušena jeho základní práva a že napadené ustanovení zákona č. 229/1991 Sb. je v rozporu s článkem 1 Ústavy České republiky, čl. 1, čl. 4 odst. 2 a čl. 11, odst. 1, 2, 3 a 4 Listiny základních práv a svobod. Alternativně pak navrhoval zrušení celého zákona č. 229/1991 Sb., (nesprávně uvedeno zák. č. 229/1993 Sb.).

Ze spisů Krajského soudu v Ostravě i Okresního

Nahrávám...
Nahrávám...