dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 67/1996 SbNU, sv.5, K důsledkům usnesení o zrušení trestů propadnutí majetku podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 67

II. ÚS 173/95

K důsledkům usnesení o zrušení trestů propadnutí majetku podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění, u práv k nemovitostem, a to vlastnického práva, zástavního práva a jiných práv, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutí státního orgánu se zapisují záznamem údajů do katastru na základě listin vyhotovených státními orgány a jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy. Podle § 7 odst. 2 cit. zákona tyto listiny zasílají ve lhůtě do 30 dnů státní orgány, zhotovitelé těchto listin katastrálnímu úřadu samy. Občan jako účastník řízení by měl být z toho vyloučen.

Sama tato dikce je kontradiktorní k § 1 odst. 3 cit. zákona, který pod pojmem zápis rozumí vklad, záznam, poznámku nebo jejich výmaz; přitom podle ust. § 3 odst. 2 cit. zákona se vztahuje zákon o správním řízení pouze na řízení o povolení vkladu, pokud tento zákon nestanoví jinak. To odpovídá tomu, že katastrální úřady jsou orgány státní správy na úseku katastru (zákon č. 359/1992 Sb.).

Ustanovení o provedení záznamu by tedy nejen vyloučilo občana z řízení vůbec (při řízení o povolení vkladu podle § 4 cit. zákona je účastník smlouvy nebo jiná oprávněná osoba i účastníkem řízení, neboť jí přísluší právo podání návrhu), ale navíc jej zbavuje ochrany i podle zákona o správním řízení.

Ústavní soud dospěl proto k závěru, že per analogiam je nutné i na provedení záznamu vztáhnout účinnost zákona o správním řízení, neboť jej speciální zákon pro použití v této části zákona nevylučuje.

Na stanovenou lhůtu v § 7 odst. 2 cit. zákona navazuje ust. § 15 odst. 3 zákona, podle kterého se do katastrů nemovitostí zapisují i právní vztahy, které vznikly ze smluv, a právní vztahy, které vznikly na základě jiných právních skutečností stanovených zákonem, jestliže do účinnosti cit. zákona, tj. do 1. 1. 1993, nebyl podán návrh na zápis do evidence nemovitostí.

Soudní usnesení o zrušení trestních rozsudků, včetně zrušení trestu propadnutí majetku, je závažným rozhodnutím státního orgánu, které musí i katastrální úřady respektovat. V žádném případě neobstojí odkaz na § 19 a § 20 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, neboť uvedené paragrafy, na které se ve svých odmítavých sděleních příslušné katastrální úřady odvolávají, vůbec neřeší otázku platnosti listiny pro provedení záznamu, aniž by se jakýmkoliv jiným způsobem dotýkaly, byť i vzdáleně, katastrů nemovitostí.

Nelze přehlédnout, že zákon o soudní rehabilitaci č. 119/1990 Sb. v § 23 odst. 2 odkazuje na zvláštní zákon, který upraví podmínky pro uplatňování nároků vyplývajících ze zrušených výroků o trestu propadnutí majetku, jakož i způsob náhrady a rozsah těchto nároků.

Tímto zákonem se stal zákon č. 87/1991 Sb., který podle nálezu Ústavního soudu České republiky z 2. 2. 1995 sp. zn. I. ÚS 117/93 nezměnil nic výslovně na tom, že v důsledku

Nahrávám...
Nahrávám...