dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 50/1998 SbNU, sv.11, K samostatné působnosti obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 50

Pl. ÚS 28/97

K samostatné působnosti obcí

Protože čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností může stanovit jenom zákon a protože není úkolem obcí ani v jejich pravomoci zasahovat do podnikatelských aktivit, znamená to, že nebyl-li vydán zákon, který by umožňoval obcím upravovat konkrétní podnikatelskou činnost, je vyhláška upravující takovou podnikatelskou činnost v rozporu s čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 5. května 1998 sp. zn. Pl. ÚS 28/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Uherském Hradišti na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice ze dne 2. dubna 1997 č. 1/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (nález byl vyhlášen pod č. 128/1998 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška obce Šumice ze dne 2. dubna 1997 č. 1/97 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti navrhl zrušení vyhlášky tohoto znění:


Vyhláška č. 1/97

obce Šumice o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Obecní zastupitelstvo obce Šumice schválilo dne 2. dubna 1997 ve smyslu ust. čl. 104 Ústavy ČR a § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zák. č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Šumice.

§ 1

Předmětem úpravy zakotvené v této vyhlášce je omezení činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci. Za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Šumice touto vyhláškou stanoví, že určité činnosti, uvedené v této vyhlášce, lze vykonávat pouze v místech vyhláškou určených.

§ 2

S ohledem na zabezpečení veřejného pořádku a omezení vlivu výherních hracích přístrojů na osoby mladší 18 let nelze provozovat výherní hrací přístroje ve vzdálenosti kratší než 1000 metrů přímé vzdálenosti od škol a školských zařízení v obci.

§ 3

Kontrolu a dodržování podmínek provozu výherních hracích přístrojů stanoví zákon č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za obecní úřad jsou kontrolou pověřeni jeho zaměstnanci a členové obecní rady. Za porušení opatření, která znemožňují účast ve hře osobám mladším 18 let, je odpovědná osoba odpovídající za provoz v objektu, v němž jsou výherní hrací přístroje umístěny.

§ 4

Porušení této vyhlášky lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o čin přísněji trestný.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


V odůvodnění svého návrhu přednosta okresního úřadu uvádí, že v případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými příkazy a zákazy, platí ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“); obec tudíž může vydávat obecně závazné vyhlášky, jejichž obsahem jsou právní povinnosti, jenom v případě výslovného zákonného zmocnění. Dále uvádí, že vyhláška

Nahrávám...
Nahrávám...