dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 4/1997 SbNU, sv.7, K povinnosti pracovníků organizací a provozních jednotek spolupracovat s privatizační komisí v procesu tzv. „malé privatizace“

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 4

I. ÚS 18/96

K povinnosti pracovníků organizací a provozních jednotek spolupracovat s privatizační komisí v procesu tzv. „malé privatizace“

Nesouhlas pracovníka organizace s privatizací určitého majetku jej nezbavuje povinnosti poskytnout příslušnému orgánu republiky zákonem požadovanou součinnost ve smyslu ust. § 21 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, byť se domnívá, že se podmínky tohoto ustanovení organizace, popř. jejího majetku, netýkají. Takový nesouhlas může organizace vyjádřit jinou formou. Přiznat názoru stěžovatele oprávněnost by ve svých důsledcích mohlo vést k brzdění či „blokování“ procesu privatizace, neboť kterákoli organizace by mohla in eventum odmítnout součinnost podle ust. § 21 citovaného zákona s poukazem na to, že se jí podle jejího názoru privatizace netýká.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 15. ledna 1997 sp. zn. I. ÚS 18/96 ve věci ústavní stížnosti ing. J.R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 20. 10. 1995 sp. zn. 6 A 116/93 o uložení pokuty za nesplnění povinnosti v procesu tzv. „malé privatizace“.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 1995 č. j. 6 A 116/93-19, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti žalovanému Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci, které rozhodnutím ze dne 3. 3. 1993 č. j. 393/92-R sp. zn. 526/92-S zamítlo jeho odvolání a potvrdilo rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích ze dne 30. 6. 1992 č. j. KP 67/154/92. Tímto rozhodnutím byla stěžovateli uložena podle ustanovení § 16 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., pokuta ve výši 20000 Kčs. Tato pokuta byla uložena stěžovateli jako statutárnímu orgánu státní příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Praha-západ pro nesplnění povinnosti uložené mu ust. § 21 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb. a zákona č. 429/1991 Sb., neboť předložil Okresní privatizační komisi v Prachaticích nevyplněnou kartu provozní jednotky B., č. p. 7.

V ústavní stížnosti stěžovatel prohlásil, že odmítl vyplnit kartu provozní jednotky s odůvodněním, že se na něj tato povinnost nevztahuje, neboť zákon č. 427/1990 Sb. se netýká majetku Správy a údržby silnic Praha-západ. Tento názor stěžovatele plyne z výkladu ustanovení § 2 odst. 1 cit. zákona (podle něhož předmětem převodu vlastnictví jsou movité a nemovité věci, které jako majetková podstata provozních organizací působících v oblasti služeb, obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo majetkovou jednotkou) a dále z dopisu Správy silničního fondu České republiky ze dne 3. 4. 1991 zn. 972-SSF/BR-1991, podle něhož majetek

Nahrávám...
Nahrávám...