dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 34/2001 SbNU, sv.21, K právu na náhradu nákladů řízení K posuzování účelnosti nákladů vynaložených na právní zastoupení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 34

II. ÚS 194/98

K právu na náhradu nákladů řízení
K posuzování účelnosti nákladů vynaložených na právní zastoupení

Uznal-li krajský soud na jedné straně výslovně zásadu úspěchu stran ve sporu a rozhodl, že stěžovatelka (žalovaná), v řízení aktivně zatupovaná konkrétním advokátem, měla ve věci plný úspěch, a soud jí proto podle zákona přiznává právo na náhradu nákladů právního zastoupení advokátem a režijní paušál, a pokud na druhé straně soud zároveň vyslovil názor, že nešlo o účelné uplatňování práva a nepřiznal právo na náhradu nákladů v části spočívající v cestovném uvedeného advokáta, který ve sporu úspěšnou stěžovatelku (žalovanou) zastupoval, přičemž tento svůj závěr soud opřel o argumentaci nemající oporu v zákoně, totiž že při volbě advokáta z obvodu okresního soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, by tyto náklady, respektive v takovém rozsahu nevznikly, a obdobně pak krajský soud postupoval v odvolacím řízení, shledává Ústavní soud postup krajského soudu vnitřně protikladným a v rozporu s právní úpravou.

Opodstatněnost ústavní stížnosti je nutno spatřovat v nepřiznání zákonem (§ 142 odst. 1 občanského soudního řádu) stanoveného práva na náhradu účelně vynaložených nákladů pro účastníka, který měl v řízení plný úspěch, v takovém rozsahu, jaký zákon předpokládá, a to na základě kritéria, které stojí mimo zákon. Náklady zastoupení nelze považovat za vynaložené neúčelně, když jednání nebylo vyvoláno stěžovatelkou, její zástupce se řádně dostavoval ke všem svolaným jednáním a v řízení z jeho činnosti, resp. nečinnosti nevznikaly žádné průtahy ani neúčelně realizované úkony soudu, a v celkovém výsledku měla stěžovatelka v řízení plný úspěch.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 20. února 2001 sp. zn. II. ÚS 194/98 ve věci ústavní stížnosti M. H. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, z 8. 1. 1998 sp. zn. 30 Co 706/97 ohledně nákladů řízení.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 8. 1. 1998 č. j. 30 Co 706/97-46 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala v zákonné lhůtě ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 8. 1. 1998 č. j. 30 Co 706/97-46. Tímto rozsudkem byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 16. 7. 1997 č. j. 7 C 1728/96-27 ve výroku ve věci samé; ve výroku o nákladech řízení byl změněn tak, že žalobkyně je povinna nahradit žalované (zde stěžovatelce) náklady řízení u okresního soudu ve výši 4 125 Kč, ve výroku o zastavení řízení ohledně částky 13 920 Kč ponechal rozsudek okresního soudu nedotčen, a žalobkyni byla stanovena povinnost nahradit stěžovatelce náklady odvolacího řízení ve výši 2 313,50 Kč. K uvedenému rozsudku krajského soudu bylo vydáno opravné usnesení ze dne 16. 6. 1998 č. j. 30 Co 706/97-46, kterým byl výrok citovaného rozsudku opraven v odstavci druhém v tom smyslu, že žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady řízení ve výši 4 588,50 Kč. Krajský soud v odůvodnění svého rozsudku vyslovil souhlas s tím, že okresní soud

Nahrávám...
Nahrávám...