dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 33/1998 SbNU, sv.10, K samostatné působnosti obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 33

Pl. ÚS 21/97

K samostatné působnosti obcí

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu výčet samostatné působnosti obce uvedený v § 14 odst. 1 zákona o obcích z hlediska interpretace podle zákonného zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek je nutno vykládat tak, že podle § 14 odst. 2 zákona o obcích do samostatné působnosti obcí náleží pouze ty záležitosti, které se svou povahou dotýkají územně samosprávných celků (hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochrana a tvorba životního prostředí), pokud nejsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 sp. zn. Pl. ÚS 21/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. 3. 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov (nález byl vyhlášen pod č. 62/1998 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška obce Jimramov č. 13 ze dne 13. 3. 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Podáním ze dne 6. 6. 1997, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 11. 6. 1997, přednosta Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou podal návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13, kterou vydala obec Jimramov dne 13. 3. 1997 a která nese název „O opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov“. Tento návrh doplnil zprávou ze dne 3. 11. 1997.

Text vyhlášky je následující:


Obecní zastupitelstvo Jimramov schválilo dne 13. března 1997 ve smyslu ust. čl. 104 Ústavy ČR a § 17 a 36 odst. 1 písm. f) zák. č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o omezujících prostředcích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Jimramov.

§ 1

Provozování výherních hracích automatů se v obci Jimramov povoluje při dodržení následujících podmínek:

a)  Výherní hrací automaty musí být umístěny mimo oblast městské památkové zóny a mimo oblast ochranného pásma památkové zóny.

b)  Místnost určená k provozování výherních hracích automatů nesmí sloužit jiným účelům.

c)  V místnosti určené pro provozování výherních hracích automatů nesmí být podávány alkoholické nápoje.

§ 2

Porušení této vyhlášky lze postihnout jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o čin přísněji trestný.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jimramov 13. března 1997


Ze zaslaných dokumentů bylo zjištěno, že obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“) obce Jimramov byla přijata zákonným způsobem, a to potřebným počtem členů obecního zastupitelstva v Jimramově dne 13. 3. 1997. Jak uvedl ve své zprávě přednosta okresního úřadu, vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne 14. 3. 1997 a je na ní umístěna dosud.

Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou pozastavil výkon vyhlášky podle § 62 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 17. 4. 1997. Současně požádal obecní zastupitelstvo obce Jimramov, aby přijalo opatření k nápravě s

Nahrávám...
Nahrávám...