dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 175/2001 SbNU, sv.24, K restituci majetku, který jako najatá věc přešel do socialistického vlastnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 175

IV. ÚS 2/01

K restituci majetku, který jako najatá věc přešel do socialistického vlastnictví

Rozhodnout o přechodu najaté věci do tzv. socialistického vlastnictví podle § 4 odst. 3 vládního nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, bylo možné jen u věcí užívaných na základě právního titulu (nikoli tedy u věcí užívaných pouze fakticky).

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 19. listopadu 2001 sp. zn. IV. ÚS 2/01 ve věci ústavní stížnosti J. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. 10. 2000 sp. zn. 10 Ca 259/2000 a rozhodnutí Okresního úřadu v Písku, okresního pozemkového úřadu, ze 14. 6. 2000 č. j. PÚ/546/00-Šv, jimiž bylo určeno, že stěžovatel není vlastníkem nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2000 č. j. 10 Ca 259/2000-20 a rozhodnutí Okresního úřadu v Písku, okresního pozemkového úřadu, ze dne 14. 6. 2000 č. j. PÚ/546/00-Šv se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 1. 2001, doplněným podáním ze dne 28. 2. 2001, se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2000 č. j. 10 Ca 259/2000-20 a rozhodnutí Okresního úřadu v Písku, okresního pozemkového úřadu, ze dne 14. 6. 2000 č. j. PÚ/546/00-Šv, jimiž bylo pravomocně určeno, že není vlastníkem specifikovaných nemovitostí v k. ú. V., tj. p. č. 563/1, ostatní plocha o výměře 5906 m2 a p. č. 563/2, les o výměře 117 m2, s odůvodněním, že zjištěné okolnosti nezakládají restituční titul podle § 6 odst. 1 písm. o) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o půdě“), neboť zestátnění pozemku proběhlo v souladu s vládním nařízením č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru.

Stěžovatel tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo vlastnit majetek a na ochranu vlastnického práva, zakotvené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). V odůvodnění své stížnosti zrekapituloval dosavadní průběh řízení, kdy jeho věc byla opakovaně řešena jak Okresním pozemkovým úřadem v Písku, tak Krajským soudem v Českých Budějovicích, a vyjádřil nesouhlas s právním posouzením věci, jak bylo učiněno zejména krajským soudem. Za správný považuje ten právní názor, podle něhož předmětné pozemky (původně jedna parcela) byly právními předchůdci sdruženy do JZD V., byly tudíž užívány na základě práva družstevního užívání, a že podle tehdy platných právních předpisů bylo vyloučeno, aby takové věci byly vyvlastněny podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb., jak tomu bylo v jeho případě.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako účastník řízení ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že podle jeho názoru nedošlo k porušení stěžovatelových práv, neboť soud projednal právní věc předepsaným procesním způsobem a státní moc uplatnil v mezích daných zákonem.

Nahrávám...
Nahrávám...