dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 175/1999 SbNU, sv.16, K právu účastníka řízení vyjádřit se k projednávané věci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 175

III. ÚS 155/99

K právu účastníka řízení vyjádřit se k projednávané věci

Je zapotřebí zdůraznit, že soudní řízení je nutno považovat za jeden celek, od podání návrhu do konečného rozhodnutí. Proběhla-li po podání žaloby ve věci samé jednání, v nichž však šlo o posuzování jiných otázek, než kterými se soudy zabývaly posléze po zrušení původního rozhodnutí krajského obchodního soudu, a na základě jejich posouzení pak rozhodly, a neměl-li již účastník v této fázi řízení v důsledku tohoto postupu obecných soudů možnost osobně před soudem vystoupit a reagovat tak přímo na důvody a argumentaci soudů, která byla užita v jejich předchozích rozhodnutích, když tyto důvody byly rozdílné od těch, o kterých obecné soudy rozhodovaly na základě jeho žaloby, bylo mu takto postupem obecných soudů znemožněno řádně uplatnit své ústavní právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. prosince 1999 sp. zn. III. ÚS 155/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. N. proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 30. 11. 1998 sp. zn. 7 Cmo 225/98, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského obchodního soudu v Praze z 5. 12. 1997 sp. zn. 55 Cm 44/96 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby na zrušení obchodní společnosti a jmenování likvidátora.

I. Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 1998 č. j. 7 Cmo 225/98-77 a usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 5. 12. 1997 č. j. 55 Cm 44/96-61 se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal osobně dne 24. 3. 1999 Ústavnímu soudu návrh, v němž se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 1998 č. j. 7 Cmo 225/98-77 ve spojení s usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 5. 12. 1997 č. j. 55 Cm 44/96-61 s tvrzením, že uvedenými usneseními byla porušena jeho základní práva.

Ze spisu Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. 55 Cm 44/96, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že dne 3. 6. 1996 podal navrhovatel tomuto soudu žalobu na zrušení společnosti P. V., a. s., podle § 68 odst. 6 písmeno c) obchodního zákoníku a zároveň na jmenování likvidátora. Žalobu odůvodňoval tím, že společnost P. V., a. s., byla založena v rozporu se zákonem. Tato společnost požaduje po navrhovateli, který je provozovatelem malé vodní elektrárny, uzavření smlouvy o společném užívání jezu „J.“, a to za podmínek pro navrhovatele nevýhodných. Společnost vystupuje jako správce vodního toku, tedy v rozporu se zákonem [zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Krajský obchodní soud v Praze dne 3. 3. 1997 rozsudkem č. j. 55 Cm 44/96-31 žalobu zamítl. Rozhodnutí odůvodnil tak, že novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 142/1996 Sb. dnem 1. 7. 1996 byl vypuštěn z § 68 odst. 6 právní titul zrušení společnosti „byl-li založením společnosti porušen zákon“. Podle § 154 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je pro rozsudek rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Z tohoto důvodu nebylo při rozhodování soudu účelné zkoumat, zda při založení společnosti P. V., a. s., byl porušen zákon, jak tvrdil

Nahrávám...
Nahrávám...