dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 160/1997 SbNU, sv.9, K nedodržení pravidel občanského soudního řádu v řízení před obecnými soudy jako porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 160

IV. ÚS 218/95

K nedodržení pravidel občanského soudního řádu v řízení před obecnými soudy jako porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Odvolací soud při řešení případu opustil režim zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a posoudil věc z hlediska obecné úpravy ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku, aniž však v řízení, jež vydání jeho rozhodnutí předcházelo, dal možnost stěžovatelům (v řízení před obecnými soudy žalovaným) se k tomuto posouzení vyjádřit a uplatnit tak námitky, které právě obecná úprava - na rozdíl od zákona č. 87/1991 Sb. - například v možnosti namítat vydržení vlastnického práva připouští, a to navíc za situace, kdy sami vedlejší účastníci (v řízení před obecnými soudy žalobci) svůj návrh na vydání nemovitosti opírali o restituční předpis. Odvolací soud tak v podstatě porušil zásadu dvojinstančního řízení a ve svých důsledcích je uvedený postup zásahem do práva stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dále bylo zjištěno, že vedlejší účastníci se svou žalobou u soudu domáhali pouze vydání domu a především k tomuto předmětu řízení se před soudem I. stupně provádělo dokazování. K řádné změně návrhu - jeho rozšíření na povinnost vydat i pozemky - nedošlo ani v průběhu odvolacího řízení. Po zahájení jednání o odvolání sice právní zástupce vedlejších účastníků navrhl vydání rozsudku, jímž by stěžovatelům kromě povinnosti vydat rodinný dům byla uložena povinnost vydat i pozemky, sám však tento přednes označil pouze za upřesnění návrhu a učinil tak u jednání, u něhož nebyli stěžovatelé ani jejich právní zástupce přítomni a proto i kdyby odvolací soud tento přednes považoval za rozšíření návrhu, bylo jeho povinností změněný návrh doručit stěžovatelům, což se nestalo a navíc o přípustnosti této změny návrhu nebylo vydáno rozhodnutí podle § 95 odst. 1 občanského soudního řádu. Obecné soudy rozhodly o pozemcích nad rámec návrhu v rozporu s § 153 odst. 2 občanského soudního řádu a i v tomto postupu Ústavní soud spatřuje zásah do práva stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. prosince 1997 sp. zn. IV. ÚS 218/95 ve věci ústavní stížnosti ing. B.T. a MUDr. A.T. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 30. 6. 1995 sp. zn. 10 Co 98/95 o vydání nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. června 1995 sp. zn. 10 Co 98/95 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali Ústavnímu soudu dne 24.8. 1995 ústavní stížnost, kterou se domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 10 Co 98/95 ze dne 30. 6. 1995, kterým jim bylo uloženo „vydat žalobcům“ (v řízení před Ústavním soudem vedlejším účastníkům) „dům č. p. 470 se stavební parcelou 792 o výměře 320 m2 a dále parcelu, zahradu, č. p. 793 o výměře 10332 v Karlových Varech - D., B. ulice 12, to vše zapsáno na LV 450 pro k.ú. Karlovy Vary - D.,

Nahrávám...
Nahrávám...