dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 144/2002 SbNU, sv.28, K podání výzvy k vydání věci při uplatňování restitučního nároku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 144

I. ÚS 480/2000

K podání výzvy k vydání věci při uplatňování restitučního nároku

Stěžovatelkám lze přisvědčit, že pokud magistrát - jak v řízení tvrdí - nepovažoval jejich výzvu za uplatnění práva u pozemkového úřadu, neměl důvod ve věci rozhodnout, jestliže právo na vydání věci u něj vůbec uplatněno nebylo a řízení u něj tedy nebylo zahájeno. Týž magistrát však (byť odbor hospodářské politiky, oddělení pozemků) dále se stěžovatelkami jednal, vyzval je k doplnění jejich výzvy a vlastní spis dále doplnil tzv. srovnáním parcel, výpisem z katastru nemovitostí a situačním plánkem; tyto doklady se týkají právě požadovaných nemovitostí. Lze zajisté usuzovat, že tento postup utvrzoval stěžovatelky v tom, že jiných právních kroků není třeba. Pokud za této situace nevyhověl správní orgán výzvě stěžovatelek z důvodů toliko formálních a jestliže soud - v podstatě z týchž důvodů - rozhodnutí správního orgánu potvrdil, jedná se podle přesvědčení Ústavního soudu o přístup nevstřícný a formalistický, který je v rozporu s oprávněnými zájmy občanů, jež je třeba mít na zřeteli, jak plyne z ustálené judikatury Ústavního soudu, zvláště u tzv. sporů restitučních (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 74/94, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 3, č. 42).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 26. listopadu 2002 sp. zn. I. ÚS 480/2000 ve věci ústavní stížnosti S. Ž. a J. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 2. 5. 2000 sp. zn. 38 Ca 255/99 a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu, z 21. 6. 1999 sp. zn. PÚ 2658/92, že stěžovatelky nejsou vlastníky nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2000 č. j. 38 Ca 255/99-43 a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu, ze dne 21. 6. 1999 sp. zn. PÚ 2658/92 se zrušují.

II. Odůvodnění

Rozhodnutím ze dne 21. 6. 1999 sp. zn. PÚ 2658/92 Magistrát hl. m. Prahy, pozemkový úřad, (dále jen „pozemkový úřad“) rozhodl tak, že navrhovatelky nejsou vlastníky nemovitostí dle PK části 1558 (1558/5) a části 1558 (1558/4), podle KN parcely 1560/5 a 1560/4, vedených u Katastrálního úřadu Praha-město pro obec hl. m. Prahu, k. ú. P.-K., (dále jen „předmětné nemovitosti“). V jeho odůvodnění zejména uvedl, že stěžovatelky dopisem ze dne 10. 4. 1995 adresovaným V. i. s. a současně Magistrátu hl. m. Prahy vyzvaly tyto subjekty k vydání věci - pozemku p. č. 1558/4 a 1558/5 v k. ú. K. podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, s poukazem na nález Ústavního soudu umožňující uplatnit restituční nárok i občanům s trvalým pobytem mimo území České republiky. Právo na vydání nemovitostí podle § 6 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o půdě“) mohla oprávněná osoba podle § 13 odst. 1 tohoto zákona uplatnit do 31. 1. 1993, resp. podle § 13 odst. 5 tohoto zákona do 6 měsíců ode dne, kdy toto právo mohla uplatnit poprvé (od 9. 2. 1996), jinak právo zaniklo; nárok bylo třeba uplatnit podle § 9 odst. 1 zákona o půdě u pozemkového

Nahrávám...
Nahrávám...