dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 140/2004 SbNU, sv.35, K průtahům v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 140

III. ÚS 75/04

K průtahům v trestním řízení

Ústavní soud kromě výroku dle § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zařadil do výroku nálezu i autoritativní konstatování o průtazích v řízení. Učinil tak jednak proto, že jeho výlučným posláním je adekvátním způsobem vyjadřovat porušení ústavnosti (čl. 83 Ústavy České republiky), jakož i z důvodů podávajících se z důsledků plynoucích z judikatury Evropského soudu pro lidská práva (např. rozsudek ve věci Hartman proti České republice ze dne 10. 7. 2003 a rozsudek ve věci Schmidtová proti České republice ze dne 22. 7. 2003), maje na zřeteli i mezinárodněprávní odpovědnost České republiky (čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky). Stran zjištěného porušení práva stěžovatele na projednání věci bez zbytečných průtahů přitom nejde o kognici s čistě akademickými důsledky, neboť se jedná o zásah relevantní z toho pohledu, kdy se dané konstatování jako způsobilý právní titul může projevit v právní sféře stěžovatele v souvislosti s uplatněním nároku ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, dojde-li ke splnění (prokázání) ostatních tímto zákonem předpokládaných podmínek nutných ke vzniku nároku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jana Musila a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jiřího Muchy - ze dne 5. října 2004 sp. zn. III. ÚS 75/04 ve věci ústavní stížnosti Ing. F. M. proti postupu Okresního soudu v Teplicích spočívajícímu v průtazích v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 4 T 56/97.

Výrok

I. Postupem Okresního soudu v Teplicích spočívajícímu v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 56/97 bylo zasaženo do základního práva stěžovatele uvedeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Okresnímu soudu v Teplicích se ukládá, aby nepokračoval dále v průtazích v řízení ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 56/97.

Odůvodnění

I.

Dne 7. 2. 2004 byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zahájení řízení, kterým se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Teplicích ve shora uvedené trestní věci. Vycházeje ze své zákonné povinnosti, Ústavní soud nejprve vyzval stěžovatele k odstranění formální vady návrhu spočívající v absenci povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), v návaznosti na což mu byla 28. 4. 2004 doručena ústavní stížnost formulovaná advokátem, k níž byla přiložena plná moc jemu stěžovatelem udělená.

V tomto podání stěžovatel prostřednictvím svého advokáta stručně zrekapituloval řízení před obecnými soudy vedené a v návaznosti na své vývody vytýkal označenému soudu porušení svého ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces, konkrétně práva na projednání věci bez zbytečných průtahů chráněného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv

Nahrávám...
Nahrávám...