dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 106/1997 SbNU, sv.9, K důvodům výpovědi nájmu bytu podle § 711 občanského zákoníku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 106

I. ÚS 301/96

K důvodům výpovědi nájmu bytu podle § 711 občanského zákoníku

Jestliže soud, aniž se seznámil se skutečným stavem věci, vyvodil závěr o stavu nemovitosti a její použitelnosti jako rovnocenného bytu v souvislosti s projednáváním žaloby na vydání souhlasu k výpovědi z nájmu podle § 711 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, učinil svůj závěr na základě své subjektivní představy a tím neposkytl ochranu právům stěžovatelů zákonem stanoveným způsobem. Občanský zákoník neobsahuje sice výslovnou definici náležitostí bytu, ale za byt nelze v této souvislosti považovat jakoukoliv nemovitost užívanou k bydlení, nýbrž je třeba vycházet z toho, že byt má svou velikostí a vybavením zajišťovat lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti, jak lze analogicky odvodit i z ustanovení občanského zákoníku, který definuje pojem náhradního bytu. Pokud soud v souvislosti s aplikací § 711 odst. 1 písm. h) občanského zákoníku dospěl k závěru, že podnikatelka tím, že si zvolila místo pro své podnikání, dala spolu se svým manželem najevo, kde se oba chtějí zdržovat, j e tento závěr toliko hypotetický.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 23. září 1997 sp. zn. I. ÚS 301/96 ve věci ústavní stížnosti P.Š. a R.Š. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 6. 5. 1996 sp. zn. 12 Co 151/96 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 6. května 1996 sp. zn. 12 Co 151/96 se ruší.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali Ústavnímu soudu dne 31. 10. 1996 ústavní stížnost, která byla doručena tomuto soudu dne 1. 11. 1996, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. května 1996 sp. zn. 12 Co 151/96, který nabyl právní moci dne 22. 10. 1996. Krajský soud jako soud odvolací k jejich odvolání potvrdil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 19. 12. 1995 sp. zn. 6 C 191/95, jímž soud prvního stupně přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 4 o dvou pokojích a kuchyni s příslušenstvím, II. kategorie, v prvním patře domu čp. 39 ve Š. ulici v Klatovech. Přivolení vydal na návrh vedlejších účastníků manželů B.A. a I. A. z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 písm. g), h) občanského zákoníku s odůvodněním, že nájemní poměr obou stěžovatelů skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku. Uložil jim současně povinnost předmětný byt vyklidit a vyklizený jej předat manželům A. do 15 dnů ode dne, kdy jim bude poskytnuto přístřeší , a stanovil náklady řízení, které jsou povinni uhradit.

Stěžovatelé nesouhlasili s rozhodnutími obou soudů z důvodů právních i faktických a vyjádřili přesvědčení, že jimi byla porušena jejich ústavní práva, zejména čl. 14 odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 31 věta prvá, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 a 95 odst. 1 Ústavy České republiky. Svou ústavní stížnost doplnili návrhem ze dne 12. 3. 1997, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozsudku Krajského soudu v Plzni do rozhodnutí o ústavní stížnosti, když vedlejší účastníci, manželé A., podali návrh na výkon tohoto rozhodnutí

Nahrávám...
Nahrávám...