dnes je 18.7.2024

Input:

92/1991 Sb., Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 92/1991 Sb., Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění účinném k 1.1.2019
ZÁKON
ze dne 26. února 1991
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/1992 Sb.
(k 28.2.1992)
mění, doplňuje
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
541/1992 Sb.
(k 8.12.1992)
ruší část pátou (§ 27 až 40) ke dni zániku ČSFR
544/1992 Sb.
(k 8.12.1992)
mění, doplňuje
210/1993 Sb.
(k 13.8.1993)
mění, doplňuje
306/1993 Sb.
(k 23.12.1993)
mění
224/1994 Sb.
(k 6.12.1994)
mění, doplňuje
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění (§ 14, v § 19 se doplňuje odst. 6, v § 20 odst. 2 a 3 a § 47b)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 1 odst. 1, v § 5 vkládá odst. 1,dále mění § 9 odst. 1, § 11 odst. 5, § 45 odst. 1 a dosav. odst. 2, 5, 6 a 8 v § 45 ruší, odst 7 přejm. na odst. 2)
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 21 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10a odst. 2 písm. a) a § 24a odst. 2
428/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 1, § 10a odst. 1 písm. f), § 12 odst. 2, § 19 odst. 5 a § 24
185/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 10a odst. 1; nové přechodné ustanovení
308/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 12 odst. 2
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace (dále jen „podnik”), jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, a to na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen „privatizace”).
(2)  Tento zákon se použije obdobně na majetek podniků zahraničního obchodu a účelových organizací zahraničního obchodu i na jejich majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob.
(3)  Podmínky převodu majetku státu stanovené tímto zákonem se nevztahují na majetek, který podle ústavních nebo zvláštních zákonů může být jen ve vlastnictví státu.
§ 2
Majetkem podniku pro účely tohoto zákona je souhrn věcí a finančních prostředků, ke kterým má podnik právo hospodaření nebo které jsou v jeho vlastnictví, jakož i souhrn práv, jiných majetkových hodnot a závazků podniku.
§ 3
Majetku, na jehož vydání může vzniknout nárok fyzické osobě podle zvláštních předpisů,2) může být použito podle tohoto zákona pouze v případě, že tyto nároky nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě nebo byly zamítnuty.
§ 4
Majetek nemůže být převáděn podle tohoto zákona ani tehdy, byl-li navržen nebo zařazen k převodu vlastnictví na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních předpisů,3) dokud není rozhodnuto, že se podle těchto předpisů do seznamu provozních jednotek určených k převodu nezařazuje nebo že byl z tohoto seznamu vyloučen.4)
ČÁST DRUHÁ
PRIVATIZAČNÍ PROJEKTY
§ 5
(1)  O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných k privatizaci rozhoduje vláda České republiky (dále jen „vláda”).
(2)  Převod majetku podle tohoto zákona se provádí podle rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části, nebo podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (dále jen „rozhodnutí o privatizac”), vydaného na základě návrhu privatizačního projektu.
Privatizační projekt podniku
§ 6
(1)  Privatizační projekt podniku je souhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a dalších údajů, který obsahuje
a)  označení podniku a vymezení majetku určeného k privatizaci podle tohoto projektu (dále jen „privatizovaný majetek”),
b)  údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl,
c)  vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely (např. nedobytné pohledávky, neupotřebitelné základní prostředky a zásoby),
d)  ocenění privatizovaného majetku,
e)  způsob převodu privatizovaného majetku včetně vypořádání nároků oprávněných osob,
f)  při založení obchodní společnosti určení její právní formy,
g)  při založení akciové společnosti způsob rozdělení akcií, jejich podíly, popřípadě druhy, jakož i údaje o tom, zda a v jakém rozsahu bude použito investičních kupónů,
h)  při prodeji jeho způsob, stanovení ceny, platebních a dalších podmínek,
i)  způsob
Nahrávám...
Nahrávám...