dnes je 17.7.2024

Input:

70/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

70/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Čj.: 283/77 227/2001
Ing. Jaroslav Eminger, tel. 5704 4007
ze dne 7. prosince 2001
Ing. Lenka Hodinářová, tel. 5704 4373
 
Ing. Danuše Prokůpková, tel. 5704 4148
 
Jaroslava Svobodová, tel. 5704 4163
 
(1)  Tímto opatřením se upravuje Opatření MF čj. 283/76 104/2000 ze dne 10. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a pro jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti v souladu se zvláštními právními předpisy není podnikání.
(2)  Úprava účtové osnovy, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Čl. II
Toto opatření včetně příloh podle odst. (2) bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha č. 1
Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se upravuje takto:
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK
Účtová skupina 04 - Pořízení dlouhodobého majetku
V názvu účtové skupiny 04 se vypouštějí slova: „nehmotného a hmotného”.
Zřizuje se nový účet „043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku”.
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek
Text názvu účtu 061 se zrušuje a nahrazuje se textem: „Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem”.
Text názvu účtu 062 se zrušuje a nahrazuje se textem: „Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem”.
Text názvu účtu 063 se zrušuje a nahrazuje se textem: „Dlužné cenné papíry držené do splatnosti”.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, K ROZPOČTU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, K ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ FINANČNÍ ÚČTY
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
V názvu účtu 212 se slova „územním samosprávným celkům” zrušují a nahrazují se slovy „vkladovému výdajovému účtu”.
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
V názvu účtu 251 se na konci doplňují slova „k obchodování”.
V názvu účtu 253 se na konci doplňují slova „k obchodování”.
Zrušuje se účet „255 - Vlastní dluhopisy”.
Zřizuje se nový účet „259 -
Nahrávám...
Nahrávám...