dnes je 23.7.2024

Input:

64/1986 Sb., Zákon České národní rady o České obchodní inspekci, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 64/1986 Sb., Zákon České národní rady o České obchodní inspekci, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986
o České obchodní inspekci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
240/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 425/1992 Sb.
 
 
22/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
110/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
189/1999 Sb.
(k 1.11.1999)
mění
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění
145/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění (20 novelizačních bodů)
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
v § 2 doplňuje písm. g), v § 13 doplňuje v odst. 1 slova v písm. b), v § 13 doplňuje odst. 5
321/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
doplňuje slova v § 2 odst. 1, a písm. h) v § 2 odst. 2
205/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
mění v § 2 odst. 2 písm. e), doplňuje slova v § 7a
205/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 2 odst. 2 písm. e)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 7 a § 7a
439/2003 Sb.
(k 19.12.2003)
mění § 2, § 7b, § 9
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 12 odst. 5 nahrazuje slova
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
mění v § 2 odst. 1
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá v § 3 písm. g) a § 7c; mění § 7 odst. 2
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 5
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 7a
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 2 písm. f)
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 2 odst. 2, § 3 písm. e), § 4 odst. 1 písm. d) a e), § 6 odst. 3, § 9 odst. 1; ruší § 5a
219/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 7b odst. 9
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 12 odst. 5 - změna již provedena zák. č. 281/2009 Sb.
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 3; vkládá nový § 2a
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 2a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 3 písm. g), § 4, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, § 9, § 12; ruší § 6
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2
378/2015 Sb.
(k 28.12.2015)
mění, celkem k datu 22 novelizačních bodů
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
vkládá v § 1 nový odst. 5
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 2
452/2016 Sb.
(k 13.1.2017)
mění § 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 2a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9 a § 12
264/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 2 a ruší § 7c
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 13a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.
(2)  V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
(3)  Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:
a)  Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b)  Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,
c)  Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d)  Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e)  Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f)  Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g)  Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě.
(4)  Česká obchodní inspekce je organizační složkou státu3g) a je účetní jednotkou8) .
(5)  Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát; v případech, kdy v prvním stupni rozhodl inspektorát podle věty první, je ústřední inspektorát příslušný též k vedení přezkumného řízení.
(6)  Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů7) .
§ 2
Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu9) , pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis10) stanoví.
§ 2a
(zrušen zák. č. 264/2017 Sb. k 1.11.2017)
§ 3
(1)  Česká obchodní inspekce dále
a)  ukládá pokuty a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu10) ,
b)  zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a zveřejňuje výsledky kontroly s cílem předcházet porušování právních předpisů,
c)  provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení pro účely kontroly; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení jen tehdy, byly-li rozborem zjištěny vlastnosti výrobků, které neodpovídají právnímu předpisu nebo jsou v rozporu s deklarací o vlastnostech výrobků uvedených zejména v prohlášení nebo v obchodním sdělení.
(2)  Analýzu vzorků vybraných minerálních olejů a některých dalších minerálních olejů odebraných Českou obchodní inspekcí podle zákona upravujícího spotřební daně může na žádost České obchodní inspekce provádět pouze osoba, která byla akreditována podle zvláštního právního předpisu12) .
§ 4
Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen „inspektoři”) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.
§ 4a
Nahrávám...
Nahrávám...