dnes je 15.7.2024

Input:

509/1991 Sb., Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

č. 509/1991 Sb., Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
ZÁKON
ze dne 5. listopadu,
kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., se mění, doplňuje a upravuje takto:
1. Vypouští se preambule zákona a úvodní věta k zákonu zní: „Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:”.
2. Vypouštějí se články I až VIII včetně nadpisu.
3. § 1 zní:
㤠1
(1)  Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.
(2)  Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.1
(3)  Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.”.
4. V § 2 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.”.
5. § 3 zní:
㤠3
(1)  Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
(2)  Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.”.
6. § 5 zní:
㤠5
Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.”.
7. Ve všech ustanoveních občanského zákoníku včetně nadpisů se slovo „občan” nahrazuje slovy „fyzická osoba” a slova „socialistická organizace” nebo slovo „organizace” slovy „právnická osoba”.
8. V § 9 se slovo „mravní” nahrazuje slovem „volní”.
9. § 11 zní:
㤠11
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.”.
10. § 12 zní:
㤠12
(1)  Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2)  Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3)  Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a
Nahrávám...
Nahrávám...