dnes je 18.7.2024

Input:

483/1991 Sb., Zákon České národní rady o České televizi, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 483/1991 Sb., Zákon České národní rady o České televizi, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
Česká národní rady
ze dne 7. listopadu 1991
o České televizi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
36/1993 Sb.
(k 30.12.1992)
mění, doplňuje
253/1994 Sb.
(k 1.4.1995)
mění
301/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
39/2001 Sb.
(k 25.1.2001)
mění 34 novelizačních bodů a přechodná ustanovení
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
mění § 3 odst. 2
82/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění 36 novelizačních bodů a přechodná ustanovení
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění celkem 7 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2, nová přechodná ustanovení
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
v § 3 odst. 1 písm. k) nahrazuje slova
132/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 1 písm. k)
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. a)
302/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 2 odst. 1, § 3, § 3a, § 8 odst. 1 písm. c) a § 11; nová přechodná ustanovení
252/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 3 a § 3a; nová přechodná ustanovení
225/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 4, § 6, § 7, § 8, § 8a, § 9, § 11a; nová přechodná ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.
(2)  Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá práva a zavazuje se.
(3)  Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.
§ 2
(1)  Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen „veřejná služba v oblasti televizního vysílání”).
(2)  Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a)  poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b)  přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c)  vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d)  rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e)  výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.
§ 3
(1)  Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že
a)  provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen „multiplex veřejné služby”),
b)  jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,
c)  zřizuje síť vlastních zpravodajů,
d)  v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen „televizní studia”) pro území jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti,
e)  vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
f)  podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty,
g)  vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
h) 
Nahrávám...
Nahrávám...