dnes je 15.7.2024

Input:

479/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem

č. 479/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. prosince 2000
o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:
§ 1
Obecné ustanovení
(1)  Odměna a náhrada hotových výdajů podle této vyhlášky náleží v případech stanovených obchodním zákoníkem likvidátorovi jmenovanému soudem a členovi orgánu společnosti jmenovanému soudem.1)
(2)  Odměnu likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem určuje soud. V případě, kdy jsou odměna likvidátora a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud.
Odměna likvidátora
§ 2
(1)  Základem pro určení odměny náležející likvidátorovi za provedení likvidace je majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora (dále jen „likvidační majetek”).
(2)  Dojde-li na základě rozhodnutí soudu k obnově likvidace,2) je základem odměny likvidátora likvidační majetek, který vyplyne z obnovené likvidace.
§ 3
(1)  Odměna likvidátora činí
 
 
do 100 000 Kč základu
15 %
 
z přebývající částky až do500 000 Kč základu
10 %
 
z přebývající částky až do1 000 000 Kč základu
7 %
 
a z další přebývající částky
5 %,
 
nejméně 1 000 Kč.
 
(2)  Soud může podle okolností případu odměnu likvidátora podle odstavce 1 přiměřeně zvýšit nebo snížit. Zvýšit odměnu lze pouze do výše likvidačního majetku.
§ 4
(1)  Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna výše likvidačního majetku, nebo nedostačuje-li likvidační majetek zcela nebo zčásti k úhradě odměny, náleží likvidátorovi odměna ve výši 1 000 Kč.
(2)  Soud může podle okolností případu odměnu likvidátora podle odstavce 1 přiměřeně zvýšit až do výše 5 000 Kč.
§ 5
Provedlo-li likvidaci více likvidátorů, náleží každému z nich podíl odměny podle § 2 a 3 nebo podle § 4 odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti.
§ 6
V odměně likvidátora je zahrnuta i náhrada za administrativní a jiné práce uskutečněné v souvislosti s prováděním likvidace.
§ 7
Hrazení odměny a hotových výdajů státem
Není-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů likvidátora, hradí odměnu a hotové výdaje podle § 8 a 9 likvidátorovi stát. Dostačuje-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů pouze částečně, hradí odměnu a hotové výdaje stát pouze v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z majetku společnosti.
Hotové výdaje likvidátora
§ 8
(1)  Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním likvidace, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.
(2)  Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.3)
§ 9
(1)  Likvidátorovi náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s prováděním úkonů směřujících k likvidaci společnosti
a)  při úkonech prováděných v
Nahrávám...
Nahrávám...