dnes je 15.7.2024

Input:

37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 23. prosince 1991
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
584/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
194/1993 Sb.
(k 1.9.1993)
mění, doplňuje
246/1995 Sb.
(k 26.10.1995)
mění, doplňuje
278/1996 Sb.
(k 14.11.1996)
mění, doplňuje
234/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
mění
482/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, též ruší § 40, § 68 a § 69 (92 novelizačních bodů)
104/2002 Sb.
(k 29.3.2002)
mění (26 novelizačních bodů)
268/2003 Sb.
(k 22.8.2003)
mění § 2, § 6, § 7, § 16 a § 25
202/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění celkem 35 novelizačních bodů
315/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 odst. 2 písm. b) bod 8, § 6 odst. 2 písm. t) a odst. 9, § 63b odst. 1; ruší část sedmou
168/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 37 novelizačních bodů
457/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění část sedmou
438/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 21b, § 24 odst. 1, § 25, § 28b; vkládá nový § 28c
322/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 167 novelizačních bodů
384/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 6 a § 7; vkládá § 6a a § 6b
222/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
516/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2a, § 4, § 6a, § 6b, § 7 a § 23
339/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2
383/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 21b, § 23 a § 28c
383/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění § 8 a § 21a
383/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 8 a § 21a
16/2024 Sb.
(k 2.2.2024)
mění § 2, § 6 a § 6a
Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 62 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle § 391 a § 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 a čl. III bodu 12 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 71 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:
ČÁST PRVNÍ
ORGANIZACE PRÁCE U SOUDŮ
§ 1
Základy organizace
Základem vnitřního uspořádání soudů jsou soudní oddělení, která se vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce. Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více oddělení provádí soudní kancelář. Dále jsou zřízeny společné útvary vykonávající úkony pro celý soud.
§ 2
(1)  Na trestním úseku zajistí předseda soudu v rozvrhu práce specializaci v řízení ve věcech
a)  korupce úředních osob,
b)  korupce při veřejných zakázkách,
c)  korupce při veřejných soutěžích,
d)  korupce při veřejných dražbách.
(2)  Při rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení v rozvrhu práce se v rozsahu, v jakém je soud příslušný na daném stupni v těchto věcech podle zákona jednat, a s přihlédnutím k personálnímu obsazení soudu, zajistí specializace soudních oddělení
a)  na trestním úseku zejména v řízení ve věcech
1.  mladistvých,
2.  cizinců,
3.  dopravní kriminality,
4.  finanční a bankovní kriminality,
5.  trestných činů vojenských,
6.  závažné organizované kriminality (zejména účast na organizované zločinecké skupině a trestné činy spáchané organizovanou skupinou),
7.  trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a) a § 168 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku) a svádění k pohlavnímu styku (§ 202 trestního zákoníku),
8.  mezinárodní justiční spolupráce;
b)  na občanskoprávním úseku zejména v řízení ve věcech
1.  péče soudu o nezletilé,
2.  pozůstalostních,
3.  duševního vlastnictví,
4.  nekalé soutěže a nedovoleného omezování hospodářské soutěže,
5.  veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,
6.  insolvenčních a restrukturalizačních,
7.  směnečných a šekových,
8.  pracovněprávních,
9.  výkonu rozhodnutí a exekucí,
10.  s cizím prvkem;
c)  na úseku správního soudnictví.
(3)  Na úřední desce soudu se uvede, kde je rozvrh práce na soudu uložen a v jakou dobu lze do něj nahlížet a činit z něj opisy a výpisy. Rozvrh práce musí být veřejně přístupný též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 2a
(1)  Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout žádný senát nebo samosoudce určený rozvrhem práce podle § 2, přidělí předseda soudu věc jinému senátu (samosoudci); obdobně postupuje, nemůže-li ve věci provést úkony žádný z vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků nebo soudních vykonavatelů určených rozvrhem
Nahrávám...
Nahrávám...