dnes je 17.7.2024

Input:

196/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění účinném k 15.1.2023

č. 196/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění účinném k 15.1.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 29. května 2001
o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
42/2002 Sb.
(k 1.2.2002)
mění, vkládá novou část sedmou, § 26a, mění přílohu
403/2005 Sb.
(k 5.10.2005)
nové znění § 15, části šesté a sedmé, též mění přílohu
399/2006 Sb.
(k 10.8.2006)
v oddílu II přílohy vkládá položku W
167/2009 Sb.
(k 23.6.2009)
mění; celkem 24 novelizačních bodů
432/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; celkem 72 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
162/2016 Sb.
(k 7.6.2016)
mění § 14 a příloze položku A
338/2016 Sb.
(k 2.11.2016)
mění § 24a a § 26a
341/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 11, § 13, § 14, § 16, § 19, a přílohu; nová přechodná ustanovení
180/2021 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 5 a přílohu
318/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 24a
417/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění v příloze položku A
460/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění; celkem 20 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Notář vykonává notářskou činnost,1) poskytuje právní pomoc,2) vykonává správu majetku3) a vykonává jinou činnost4) za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.
(2)  V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.
§ 2
V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o pozůstalosti.
ČÁST DRUHÁ
ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST
§ 3
Výše odměny
(1)  Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen „úkon”) určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu (dále jen „tarifní hodnota”).
(2)  Předmětem úkonu se rozumí smlouva nebo jiné právní jednání, osvědčení právního jednání nebo jiné právní skutečnosti anebo přijetí peněz nebo cenných papírů do notářské úschovy. Jde-li o úkon o několika předmětech úkonu (dále jen „úkon složený”), považuje se za předmět úkonu jen ten předmět úkonu, pro který je za úkon stanovena nejvyšší odměna.
(3)  Tarifní hodnotou je hodnota věci, která je předmětem předmětu úkonu, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Hodnotou věci se rozumí její obvyklá cena, nestanoví-li tato vyhláška jinak.
(4)  V odměně je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář úkon, jehož se porada týká.
(5)  Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
§ 4
(1)  Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, tarifní hodnotou je kupní cena. Je-li kupní cena podstatně nižší než hodnota věci, která je předmětem koupě, je tarifní hodnotou hodnota této věci.
(2)  Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, tarifní hodnotou je hodnota té věci, která má vyšší hodnotu než věc, za kterou je věc s vyšší hodnotou směňována.
(3)  Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, tarifní hodnotou je výše dluhu, který má být zástavním právem zajištěn. Je-li hodnota zastavované věci nižší než výše dluhu, je tarifní hodnotou hodnota této věci.
(4)  Je-li předmětem úkonu statut svěřenského fondu, tarifní hodnotou je hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond.
(5)  Je-li předmětem úkonu přijetí peněz do notářské
Nahrávám...
Nahrávám...