dnes je 8.8.2022

Právní úprava mezd a platůGarance

7.1.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: Start | Plus

§ 43 ZP PřeloženíGarance

14.10.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pracovnělékařské služby (§ 53-60 ZSZS)Garance

15.7.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které mají preventivní charakter. Jejich cílem je ochrana zdraví uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při práci a ochrana osob připravujících se na výkon povolání (žáků a studentů při praktickém vyučování a…

Přístupné pro: Start | Plus

Zákon o specifických zdravotních službách - společná ustanoveníGarance

15.7.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o specifických zdravotních službách (stejně jako ostatní zákony z balíčku zákonů o zdravotních službách) nabyl právní účinnosti dnem 1. dubna 2012. Za téměř deset let své právní účinnosti byl 12x novelizován a doplňován, což se dotknulo zásadně i…

Přístupné pro: Start | Plus

Přestupky (§ 90-92 ZSZS)Garance

15.7.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní dozor nad plněním povinností zaměstnavatele v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb pro své zaměstnance tradičně provádí na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, krajské hygienické stanice. V zákoně o ochraně…

Přístupné pro: Start | Plus

Specifické zdravotní služby - právní úpravaGarance

19.6.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K přihlášení se k principům závodní preventivní péče deklarovaným Mezinárodní organizací práce v Úmluvě č. 161, o závodních zdravotních službách, došlo Československou socialistickou republikou již v roce 1988, kdy ČSSR úmluvu ratifikovala a pod č. 145/1988 Sb.…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práciGarance

27.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby, nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Přístupné pro: Start | Plus

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

27.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží (§ 46 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Přístupné pro: Start | Plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

27.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Start | Plus

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

26.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

26.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení o zdravotní způsobilostiGarance

26.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno a příjmení: …

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

25.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: identifikační údaje – název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu

Přístupné pro: Start | Plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

25.1.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Start | Plus

Diskriminace zaměstnancůGarance

3.1.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mělo by být samozřejmé, že s žádným zaměstnancem není kvůli nějaké jeho specifické charakteristice zacházeno méně příznivě než s jiným zaměstnancem. Bohužel nežijeme v ideálním světě a s některými zaměstnanci se takto nepříznivě zachází, a to právě například…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

2.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr nemusí být jedinou formou, prostřednictvím které může zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů, přestože ustanovení § 74 ZP stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Zákoník práce…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnostiGarance

2.11.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena v § 74 a násl. ZP. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr řadí zákoník práce dva druhy dohod:

Přístupné pro: Start | Plus

§ 35 ZP Zkušební dobaGarance

20.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Formulář vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele ke stažení; VERZE BEZ OMEZENÍ

9.1.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezenou verzi formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele.

Přístupné pro: Plus

Formulář vyúčtování srážkové daně - Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby - VERZE BEZ OMEZENÍ

9.1.2020, Zdroj: Aspekt HM s.r.o.

Stáhněte si neomezený formulář vyúčtování srážkové daně u zaměstnavatele i pro plátce, u nichž souhrn sražených daní za kalendářní rok přesáhne 150 000 Kč.

Přístupné pro: Plus

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby – zaměstnance),…

Přístupné pro: Start | Plus

§ 42 ZP Pracovní cestaGarance

11.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Uzavření pracovní smlouvyGarance

19.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve společnosti s ručením omezeným je možné založit pracovní poměr se zaměstnanci pouze pracovní smlouvou. Od 1. ledna 2007, kdy nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nelze ve společnosti s ručením omezeným založit pracovní poměr se zaměstnanci…

Přístupné pro: Start | Plus

§ 34-34b ZP Náležitosti pracovní smlouvyGarance

10.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Právní úprava změn v rámci pracovního poměruGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouva je základním písemným projevem vůle (dokumentem), kterým se zakládá pracovní poměr a z kterého vyplývají bližší pracovní podmínky zaměstnance. Obsah pracovního poměru (pracovní podmínky) vyplývají jak z právních předpisů, tak z vnitřních…

Přístupné pro: Start | Plus

Dohoda o změně pracovní smlouvy (dodatek k pracovní smlouvě)Garance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle – pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 ZP pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Vzor pokynu přidělení zaměstnance agenturou práceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pracovní smlouvaGarance

9.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 ZP. Typicky se…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost zaměstnance o náhradu škody na odložených věcech dle § 267 až § 268 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Potvrzení zaměstnance o převzetí svěřených věcí dle § 251 odst. 1 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Dohoda o způsobu náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žádost zaměstnance o náhradu škody způsobené pracovním úrazem dle § 269 až § 271 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Oznámení závad v pracovních podmínkách, které brání zaměstnanci v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami dle § 253 odst. 1 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody způsobené z nedbalosti dle § 263 odst. 2 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Žaloba na náhradu škody způsobené na odložených věcech dle § 267 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Oznámení zaměstnavatele o výši požadované náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Dohoda o společné hmotné odpovědnosti dle § 252 a násl. ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...