dnes je 19.8.2019
Input:

Vzor s výkladem - Prohlášení správce vkladů dle § 24 ZOK - peněžitý i nepeněžitý vklad do s.r.o.

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.3
Vzor s výkladem - Prohlášení správce vkladů dle § 24 ZOK – peněžitý i nepeněžitý vklad do s.r.o.

Vzor s výkladem - Prohlášení správce vkladů podle § 24 ZOK - peněžitý i nepeněžitý vklad

 

Prohlášení správce vkladu

 

ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích")

 

Já, níže podepsaný

Jaromír Krčmář

nar. 5. května 1961

bytem Kotorská 1591/5, Praha 4, PSČ 140 00

 

coby správce vkladu pověřený zakladateli společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o.,

se sídlem Spolupráce 62/10, Praha 4, PSČ 140 00, tímto v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

 

prohlašuji:

 

a) Dne 23. března 2014 byla zcela splněna vkladová povinnost zakladatele a budoucího společníka společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., se sídlem Spolupráce 62/10, Praha 4, PSČ 140 00, pana Jaromíra Krčmáře, nar. 5. května 1961, bytem Spolupráce 62/10, Praha 4, PSČ 140 00, a to vnesením předmětu nepeněžitého vkladu - pozemku parc. č. 1025/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 873 m2, v k. ú. Libuš, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 145.

 

Hodnota shora uvedeného pozemku parc. č. 1025/4 byla stanovena znaleckým posudkem č. 2378-4/2014 zpracovaným znalcem Ing. Liborem Slušným, IČ 23566147, místem podnikání Durychova 6/6, Praha 4, 142 00, vybraným zakladateli společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., ze seznamu znalců a činí 2.550.000 Kč (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc korun českých).

 

b) Dne 20. března 2014 byla zcela splněna vkladová povinnost zakladatele a budoucího společníka společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., se sídlem Spolupráce 62/10, Praha 4, PSČ 140 00, pana Pavla Krčmáře, nar. 27. března 1982, bytem Kotorská 1591/5, Praha 4, PSČ 140 00, a to splacením peněžitého vkladu ve výši 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) na zvláštní účet č. 223568742/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který jsem coby správce vkladu za tímto účelem na obchodní firmu společnosti zřídil.

 

Toto potvrzení se vydává jednateli společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., panu Jaromíru Krčmářovi pro účely jeho přiložení k návrhu na zápis společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., do obchodního rejstříku.

 

 

 

V .................................... dne ...............

 

 

 

.....................................................

Jaromír Krčmář

 

 

Výklad:

 

Úloha správce vkladů se s účinností nové právní úpravy nemění.

 

I nadále tedy bude úkolem správce vkladů spravovat zakladateli splacené (peněžité) a vnesené (nepeněžité) předměty vkladů, a to až do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Jeho úkolem je zejména:

- převzít od zakladatelů jednotlivé předměty vkladů (peníze či jiné formy nepeněžitých vkladů) a pečovat o ně do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku,

- zřídit na obchodní firmu společnosti bankovní účet, na který se budou splácet peněžité vklady,

- vydat potvrzení o splnění vkladové povinnosti pro účely zápisu společnosti do obchodního rejstříku,

- předat předměty vkladů (případně včetně plodů a užitků) společnosti po jejím vzniku, tj. po jejím zápisu do obchodního rejstříku.


Určení osoby správce vkladů je povinnou náležitostí zakladatelského dokumentu a tuto osobu vybírají zakladatelé společnosti. Při jejím určení však již nejsou limitováni výběrem mezi zakladateli či bankou, jako je tomu doposud podle § 60 odst. 1 ObchZ. Správcem vkladů