dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 98/2001 SbNU, sv.23, K právu na zákonného soudceK nutnosti rozhodovat o vyloučení soudců na základě objektivního hlediska

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 98

II. ÚS 105/01

K právu na zákonného soudce
K nutnosti rozhodovat o vyloučení soudců na základě objektivního hlediska

Subjektivní hledisko účastníků řízení, případně soudců samotných je podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, avšak rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru soudců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i z hmotněprávního rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly.

K vyloučení soudce z projednání a rozhodnutí věci může dojít teprve tehdy, je-li evidentní, že vztah soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti nebude schopen nezávisle a nestranně rozhodovat.

Soudce jako reprezentant veřejné moci může být (a často také je) objektem i neoprávněné kritiky ve sdělovacích prostředcích, je však třeba předpokládat a požadovat vyšší stupeň tolerance a nadhledu, než tomu je u jednotlivých občanů. Je třeba přihlédnout i k tomu, že princip nezávislého, nestranného a spravedlivého rozhodování je vůbec zásadním principem fungování soudní moci, a je zákonnou, resp. ústavní, jakož i morální povinností soudců tento princip dodržovat.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. července 2001 sp. zn. II. ÚS 105/01 ve věci ústavní stížnosti A. A. A., Ltd., a S., spol. s r. o., proti usnesení Krajského soudu v Brně z 5. 12. 2000 sp. zn. 20 Nc 51/2000, 20 Nc 53/2000, 20 Nc 54/2000, 20 Nc 55/2000, 20 Nc 56/2000 o vyloučení soudců Okresního soudu v Hodoníně z projednávání a rozhodování ve věcech vedených u Okresního soudu v Hodoníně a přikázání těchto věcí k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě a proti usnesení Krajského soudu v Brně z 13. 12. 2000 sp. zn. 38 Nc 159/2000 o vyloučení soudců Okresního soudu v Hodoníně z projednávání a rozhodování ve věcech vedených u Okresního soudu v Hodoníně.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2000 sp. zn. 20 Nc 51/2000, 20 Nc 53/2000, 20 Nc 54/2000, 20 Nc 55/2000, 20 Nc 56/2000 a ze dne 13. 12. 2000 sp. zn. 38 Nc 159/2000 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavními stížnostmi (sp. zn. II. ÚS 104/01, III. ÚS 104/01, IV.ÚS 104/01, I. ÚS 106/01 a II. ÚS 105/01) ze dne 13. 2. 2001, které byly podány u Ústavního soudu dne 16. 2. 2001, společnost A. A. A., Ltd., napadá usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2000 sp. zn. 20Nc 51/2000, 20 Nc 53/2000, 20 Nc 54/2000, 20 Nc 55/2000, 20 Nc 56/2000. Těmito usneseními krajský soud rozhodl o tom, že soudci Okresního soudu v Hodoníně jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věcech vedených u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 486/99, E 2029/98, E 2576/98, E 347/98, 2 E 525/99. Současně krajský soud uvedené věci přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Následnou ústavní stížností (sp. zn. II. ÚS 211/01) ze dne 4. 4. 2001, která byla podána dne 6. 4. 2001, druhý stěžovatel, společnost S., spol. s r. o., jenž je hospodářsky spřízněný a

Nahrávám...
Nahrávám...