dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 88/2000 SbNU, sv.18, K restitučnímu titulu podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v případě vyvlastnění majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 88

II. ÚS 314/97

K restitučnímu titulu podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v případě vyvlastnění majetku

Ústavní soud nemůže akceptovat právní argumentaci obecného soudu řešící vztah § 6 odst. 1 písm. m) a téhož ustanovení písm. r) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, kdy obecný soud dovodil, že pokud jde o vyvlastnění, zákon připustil restituci pouze tehdy, pokud šlo o vyvlastnění za podmínek, které stanovil v § 6 odst. 1 písm. m) a n), a v případech, že tyto podmínky nejsou splněny, vrácení nemovitostí v restitučním řízení není možné, neboť případ již není možné podřadit pod jiný restituční titul. V této otázce zastává Ústavní soud názor, který odpovídá účelu uvedeného restitučního zákona a znění jeho § 6 odst. 1, že v jednotlivých konkrétních situacích může dojít k tomu, že i přes existenci jmenovitého specifického titulu, v daném případě rozhodnutí o vyvlastnění, lze dojít v průběhu restitučního procesu k závěru, že ztráta majetku, který byl předmětem vyvlastnění, se udála v podmínkách naplňujících znaky perzekuce či postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 14. června 2000 sp. zn. II. ÚS 314/97 ve věci ústavní stížnosti J. D. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 17. 6. 1997 sp. zn. 44 Ca 282/96 a rozhodnutí Okresního úřadu v Kutné Hoře, okresního pozemkového úřadu, z 19. 11. 1996 č. j. PÚ/703/91, že stěžovatel není vlastníkem pozemků.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. 6. 1997 č. j. 44 Ca 282/96-32 a rozhodnutí Okresního úřadu Kutná Hora, okresního pozemkového úřadu, ze dne 19. 11. 1996 č. j. PÚ/703/91 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze 17. 6. 1997 sp. zn. 44 Ca 282/96 a Okresního úřadu v Kutné Hoře, okresního pozemkového úřadu (dále též „pozemkový úřad“), z 19. 11. 1996 č. j. PÚ/703/91 stěžovatel uvádí, že oba uvedené orgány svými rozhodnutími porušily jeho základní právo na soudní ochranu zaručené čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), neboť nejde o rozhodnutí spravedlivé podle uvedeného ustanovení, když právní názor, který zaujaly, zejména pak krajský soud, neodpovídá smyslu a účelu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), ve znění pozdějších změn a doplnění.

Z ústavní stížnosti a z vyžádaného spisu pozemkového úřadu č. j. OPÚ 703/91 vyplývají tyto skutkové a právní okolnosti případu. Stěžovatel svým podáním k pozemkovému úřadu uplatnil nárok na vydání části pozemku č. dle PK 355 o výměře 3254 m2, která přešla do vlastnictví státu z jeho vlastnictví, a to rozhodnutím odboru výstavby ONV v Kutné Hoře ze dne 26. 11. 1970 č. j. Výst. 3849/70, kterým byl předmětný pozemek

Nahrávám...
Nahrávám...