dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 85/1997 SbNU, sv.8, K povinnosti soudu řádně své rozhodnutí odůvodnit

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 85

III. ÚS 94/97

K povinnosti soudu řádně své rozhodnutí odůvodnit

Nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje v ústavním a zákonném procesněprávním a hmotněprávním rámci. Procesněprávní rámec představují především principy řádného a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, jakož i z čl. 1 Ústavy. Jedním z těchto principů, představujícím součást práva na řádný proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy) a vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit (§ 157 odst. 1 o.s.ř.), a to způsobem, zakotveným v ustanovení § 157 odst. 2 o.s.ř. Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 26. června 1997 sp. zn. III. ÚS 94/97 ve věci ústavní stížnosti města Liberce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 4. února 1997 sp. zn. 15 Ca 620/96 o povolení vkladu vlastnického práva.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. února 1997 sp. zn. 15 Ca 620/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. a doručeným Ústavnímu soudu dne 20. března 1997 se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. února 1997 sp. zn. 15 Ca 620/96, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí správního orgánu, takto Katastrálního úřadu v Liberci ze dne 31. října 1996 čj. V11,3-2865/96. Uvedl, že Krajský soud v Ústí nad Labem o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu rozhodl rozsudkem, aniž by o věci jednal, tedy bez ústního jednání, postup podle § 250f občanského soudního řádu však vůbec nezdůvodnil, takže rozhodnutí považuje v tomto směru stěžovatel za nepřezkoumatelné. Poněvadž šlo o posouzení určitosti právního úkonu, jehož obsahem bylo mj. zřízení věcného břemene ve prospěch osob, které nebyly účastníky smlouvy, o přezkoumání postupu správního orgánu, který zamítl návrh na vklad vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí, nešlo v daném případě dle jeho názoru o jednoduchý případ a nebyly splněny podmínky pro postup krajského soudu dle ustanovení § 250f občanského soudního řádu. Vyslovil přesvědčení, že Krajský soud v Ústí nad Labem porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 96 odst. 2 Ústavy, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a navrhl, aby Ústavní soud vydal nález, kterým by rozsudek označeného soudu sp. zn. 15 Ca 62/96 ze dne 4. února 1997 zrušil.

2. Stěžovatel společně s K.H. a A. H. podali u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu proti Katastrálnímu úřadu v Liberci, v níž se domáhali přezkoumání rozhodnutí správního orgánu - Katastrálního úřadu v Liberci, který zamítl návrh na vklad vlastnického práva a věcného břemene do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy ze dne 4. září 1996 uzavřené mezi žalobci ohledně nemovitostí nacházejících se v k. ú. V. n. N.

Nahrávám...
Nahrávám...