dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 76/1995 SbNU, sv.4, K oprávnění soudů posuzovat zákonnost výměrů o konfiskaci majetku podle dekretů prezidenta republiky z roku 1945

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 76

IV. ÚS 32/95

K oprávnění soudů posuzovat zákonnost výměrů o konfiskaci majetku podle dekretů prezidenta republiky z roku 1945

V restitučním řízení nejsou sice soudy oprávněny k přímým zásahům a k rušení pravomocných rozhodnutí z minulého období, pokud však jde o správní akty přijaté v tzv. rozhodném období, jsou oprávněny posuzovat jejich dopad z hlediska v úvahu přicházejících restitučních titulů - v daném případě tedy uvedených v § 6 zákona o půdě - a to i v případech, kdy ke ztrátě majetku došlo před rozhodným obdobím.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 9. listopadu 1995 sp. zn. IV. ÚS 32/95 ve věci ústavní stížnosti J. Z. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 27. 12. 1994 sp. zn. 38 Ca 52/94 a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Mělníku - okresního pozemkového úřadu z 12. 7. 1994 čj. PÚ/7011/93-1119 o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 38 Ca 52/94 ze dne 27. 12. 1994 a rozhodnutí Okresního úřadu v Mělníku - okresního pozemkového úřadu ze dne 12. 7. 1994 čj. PÚ/7011/93-1119 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností, s odvoláním na porušení čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 1994 sp. zn. 38 Ca 52/94, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Mělníku - okresního pozemkového úřadu ze dne 12. 7. 1994 čj. PÚ/7011/93-1119. Zároveň se domáhá i zrušení výše citovaného rozhodnutí Okresního úřadu v Mělníku - okresního pozemkového úřadu, jímž bylo rozhodnuto, že není vlastnicí ideální jedné poloviny nemovitostí, a to budovy č. p. 10 na st. p. 67, pozemků p.č. 37, 42, 97, 137/3, 1238, 211, 213, vše v k.ú. J. a pozemku p.č. 87 v k.ú. L.

Okresní úřad v Mělníku - okresní pozemkový úřad při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že ideální polovina označených nemovitostí přešla z vlastnictví otce stěžovatelky V. H. jako původního vlastníka do vlastnictví čs. státu na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dále ze zjištění, že původní vlastník nemovitostí - V. H. - nikdy nepozbyl občanství Československé republiky a z tohoto důvodu mu nebylo ani nikdy vráceno. Z tohoto posléze uvedeného zjištění Okresní úřad v Mělníku - okresní pozemkový úřad dovodil, že stěžovatelka není oprávněnou osobou podle § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., protože není dána podmínka vyplývající z tohoto ustanovení, podle níž musel - aby byla dána oprávněnost restitučních nároků podle zákona č. 243/1992 Sb. - původní vlastník nabýt zpět občanství podle zákona č. 245/1948 Sb., zákona č. 194/1949 Sb. nebo zákona č. 34/1953 Sb., pokud se tak nestalo již ústavním dekretem č. 33/1945 Sb.

Stěžovatelka, která s uvedeným závěrem pozemkového úřadu nesouhlasí, podala proti jeho rozhodnutí opravný prostředek, o kterém rozhodoval Městský soud v Praze, který rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdil a své rozhodnutí

Nahrávám...
Nahrávám...