dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 64/1997 SbNU, sv.8, K právu osobního užívání pozemku podle dříve platného ustanovení občanského zákoníku K transformaci dřívějšího práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 64

II. ÚS 103/96

K právu osobního užívání pozemku podle dříve platného ustanovení občanského zákoníku
K transformaci dřívějšího práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické

Právní mocí rozhodnutí bývalých národních výborů o přidělení pozemku do osobního užívání vzniklo fyzickým osobám právo, aby s nimi byla uzavřena dohoda o osobním užívání pozemku a státu vznikla povinnost takovou dohodu uzavřít. Skutečnost, že přidělovaný pozemek nebyl v tzv. socialistickém společenském vlastnictví, neměla vliv na neúčinnost rozhodnutí - rozhodnutí bylo rozhodnutím orgánu státní správy, projevem státní moci a nikoli projevem vůle státu jako vlastníka.

Jestliže fyzické osobě svědčilo právo osobního užívání pozemku ke dni 31. 12. 1991, dnem 1. 1. 1992 se přeměnilo přímo ex lege na právo vlastnické. V tomto okamžiku došlo současně k zániku vlastnického práva původního vlastníka (státu nebo jiného subjektu).

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 28. května 1997 sp. zn. II. ÚS 103/96 ve věci ústavní stížnosti V.M. a M.M. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 8. 1. 1996 sp. zn. 12 Co 660/95 potvrzujícímu rozsudek Okresního soudu v Klatovech z 20. 9. 1995 sp. zn. 9 C 89/95, jímž byl zamítnut návrh na určení vlastnického práva k pozemku.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

1. V. M. a M.M. ústavní stížností ze dne 5. 4. 1996, která byla podána k poštovní přepravě dne 9. 4. 1996 a následujícího dne doručena Ústavnímu soudu, napadli výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Plzni, jímž tento soud v plném rozsahu potvrdil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 20. 9. 1995 sp. zn. 9 C 89/95. Uvedeným rozsudkem okresního soudu byl zamítnut návrh stěžovatelů, kterým se domáhali

a)  uložení povinnosti čs. státu - Okresnímu úřadu v Klatovech vrátit vše, co dostal na základě darovací smlouvy ze dne 6. 1. 1977,

b)  uložení povinnosti Okresnímu úřadu v Klatovech, že nesmí s nemovitostmi nakládat,

c)  prohlášení za protiprávní a od počátku neplatné veškeré dispozice bývalého ONV a jeho právního nástupce Okresního úřadu v Klatovech stran pozemků uvedených v soudních rozsudcích, a to rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 20. 5. 1991 ve věci sp. zn. 5 C 119/90 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1992 ve věci sp. zn. 9 Co 464/91 a jakéhokoliv nakládání s těmito nemovitostmi,

d)  vyslovení od samého počátku neplatnosti práva osobního užívání pozemku parc. č. 317/1 v kat. úz. R.,

e)  určení, že jsou původními a nepřetržitými vlastníky pozemku par. č. 317/1 v kat. úz. R.,

f)  uložení povinnosti čs. státu nahradit škodu.

Stěžovatelé podali ústavní stížnost na základě ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, dle něhož je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem. Ústavní stížnost směřuje proti napadenému rozsudku v té

Nahrávám...
Nahrávám...