dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 60/2000 SbNU, sv.18, K možnosti účastníka řízení vytvořit předpoklady pro podání dovoláníK přezkoumání ústavnosti právního předpisu, jehož orgán veřejné moci použil, ač jej použít nemělK povinnosti zaplatit zálohu na náklady konkursu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 60

II. ÚS 21/97

K možnosti účastníka řízení vytvořit předpoklady pro podání dovolání
K přezkoumání ústavnosti právního předpisu, jehož orgán veřejné moci použil, ač jej použít neměl
K povinnosti zaplatit zálohu na náklady konkursu

Povinnost požádat o připuštění dovolání není zakotvena jako nutný předpoklad pro přípustnost ústavní stížnosti. Opravný prostředek podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je takový, který směřuje proti již učiněnému nebo vyhlášenému rozhodnutí orgánu veřejné moci. Po účastníkovi řízení proto nebylo možné spravedlivě žádat, aby předem očekával, že nebude vyhověno jeho řádnému, zákonem o Ústavním soudu požadovanému opravnému prostředku, a že by proto již předem musel žádat o prostředek mimořádný v podobě dovolání. Vytvořit si předpoklady pro podání dovolání bylo ve vztahu k podání ústavní stížnosti jeho právem, nikoli však povinností.

Nárok na přezkum ústavnosti právního předpisu podle § 74 zákona o Ústavním soudu nevzniká tam, kde orgán veřejné moci takového předpisu použil, ačkoli jej použít neměl, a kde právě v tomto použití spočívá neústavnost jeho rozhodnutí. Tu lze napravit ústavně konformním výkladem Ústavního soudu, kterým je podle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky orgán veřejné moci vázán.

Ustanovení čl. V odst. 1 zákona č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že nová procesní pravidla lze sice použít i v řízení, které bylo zahájeno již před tím, než tato pravidla nabyla účinnosti, ale pouze ode dne, kdy této účinnosti nabyla, a pochopitelně na postupy, které teprve budou od účinnosti novelizace probíhat. Účinky návrhu na prohlášení konkursu proto musí zůstat zachovány a jeho projednání nelze vázat na nově stanovené podmínky a požadavky.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 19. dubna 2000 sp. zn. II. ÚS 21/97 ve věci ústavní stížnosti R., spol. s r. o., proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 8. 11. 1996 sp. zn. 4 Ko 306/96 ve spojení s usnesením Krajského obchodního soudu v Praze z 9. 8. 1996 sp. zn. 98 K 88/95, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině návrhu na prohlášení konkursu, a návrhu na zrušení § 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb.

I. Výrok

1. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 1996 č. j. 4 Ko 306/96-33 a usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 9. 8. 1996 č. j. 98 K 88/95-23 se zrušují.

2. Návrh na zrušení § 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb., se odmítá.

II. Odůvodnění

Dne 22. 1. 1997 se stěžovatelka obrátila na Ústavní soud s včas podanou ústavní stížností. Touto stížností bylo

Nahrávám...
Nahrávám...